สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2560
การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาพ(2)
แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
เร่งรัดการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน เทอม 1/2560
เร่งรัดการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30,42 เดือน
ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
เชิญชวนประดับธงชาติไทย
ขอเชิญประชุมเข้าร่วมประกวดในโครงการสร้างเสริมและเข้มแข็ง ฯ
ประชุมติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธาาณสุข ปี 2560
Download
แบบประเมินหมู่บ้าน1
ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ณ มิย 60
หมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาพ2560
แผนยุทธศาสตร์คปสอ.ปี2560
อัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 มิย 60
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม)
แบบฟอร์มข้อมูลอัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ส่งทุก 3 เดือน
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ด้านยืมเงินราชการ
ด้านติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ-เงินนอกงบประมาณ
ภาพกิจกรรม
        รณรงค์โรคไข้เลือดออก           ออกอนามันโรงเรียนเขตรับผิดชอบ รพ.สต.หนองแวงใต้  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
        ทีม นคม.ออกสุ่มตรวจประเมินลูกน้ำยุงลาย 27มิถุนายน2560           รณรงค์ไข้เลือดออก  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
        ออกเยี่ยมผู้พิการติดเตียง เป็นแผลเรื้อรัง           งานแผนไทยในรพ.สต.  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        ออกอนามัยโรงเรียนในเขตตำบลภูดิน          รณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เหล่าหลวง
34
93.10
0
2
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
6
0
0
6
2
6
7
0
0
1
0
N
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
22
93.10
0
0
N
N
3
0
2
3
1
0
0
0
3
1
1
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
21
41.38
0
0
N
N
N
N
0
N
0
0
N
0
21
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
10
82.76
1
0
0
0
0
0
N
0
4
2
N
0
0
0
0
0
N
N
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
8
82.76
7
0
N
N
0
0
0
0
1
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
75.86
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
1
79.31
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
N
N
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
1
100.00
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
10.34
N
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
89.66
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
96.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
31.03
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
37.93
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
89.66
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
68.97
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
65.52
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
3.45
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
31.03
0
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
89.66
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
62.07
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS