สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
jjj
วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าชม Website นี้ 27 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 508,671 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่น 2
เรื่องขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการคัดกรองผู้สูงอายุ ปี 2559
แจ้งกำหนดการออกปรระเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2559
ด่วน ขอเชิญประชุมฟื้นฟูความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด่วนที่สุด กรอกคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปี 2559 ส่ง 26/5/59
ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูล
แจ้งยอดการจัดสรรวัคซีน และดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ปี 2559
ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ (ครูข)
ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ(ครูข)
Download
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงอาหาร 30 ข้อ
เกณฑ์การประเมินโรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย
แบบประเมินการจัดการขยะติดเชื้อ
ตารางนัดคลีนิคเด็กดี รพ.กส.
ระเบียบวาระประจำเดือน พ.ค. 2559 ครั้งที่ 6/2559
คู่มือคลินิคสุขภาพเษตรกร
แบบคัดกรองความเสี่ยงสารเคมี
แบบรายงานวัคซีน
เป้าหมายงานvo/cca แบบจ่ายขาดการบริหารวัสดุ
ภาพกิจกรรม
        โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ...ปี 2559           ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง
        กิจกรรมหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกปี2559           โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยจิตเวช/ผู้ป่วยเอดส์ รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        นักกายภาพบำบัดออกเยี่ยมผู้ป่วย รพ.สต.หนองแวงใหญ่           ทับหม้อเกลือ  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
        เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด รพ.สต.เหล่าหลวง ตำบลภูดิน           รณรงค์อบรมภาคีเครือข่ายของชุมชนโดยรอบอ่างเก็บน้ำลำปาว ณ ห้องประชุม รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เชียงเครือ
24
96.55
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
N
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
22
89.66
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
2
0
0
0
N
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
15
93.10
0
0
0
0
0
N
5
1
0
0
0
0
0
N
0
1
0
0
1
0
2
0
2
1
0
1
1
0
0
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
14
89.66
0
0
0
0
0
0
1
N
2
0
0
3
1
0
0
0
1
0
N
N
0
0
1
0
0
1
0
4
0
N
N
รพ.สต.โนนแพง
8
62.07
N
0
0
1
N
0
N
N
0
0
0
2
0
N
N
0
0
1
3
N
N
N
0
0
0
0
1
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
7
62.07
0
0
N
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
2
3
N
N
0
N
0
2
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.แกเปะ
5
100.00
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.หนองสอ
5
96.55
0
0
1
0
0
0
0
0
N
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
5
89.66
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
1
N
1
0
N
0
0
1
1
0
N
N
รพ.สต.นาจารย์
5
89.66
N
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
2
0
0
0
0
N
0
0
1
0
1
0
0
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
4
89.66
0
0
0
0
N
0
3
N
N
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
4
79.31
N
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
0
0
N
0
N
N
รพ.สต.คำไผ่
3
55.17
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
2
1
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
2
68.97
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
1
0
N
0
N
0
1
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
1
51.72
N
N
N
0
0
N
N
N
N
1
0
0
N
N
0
0
N
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
48.28
N
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
79.31
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
41.38
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
0
N
0
N
N
0
N
0
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
3.45
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
96.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
55.17
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
0
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS