สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
กำหนดการ งานอบรม อสม.สธ. และคู่บัดดี้ ฯลฯ
ด่วน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ฯลฯ และ รับการสนับสนุนวิทยากรแพทย์วิถีธรรม
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือให้ ทต.หลุบ
ด่วน รับการสนับสนุนวิทยากรแพทย์วิถีธรรม
คำสั่ง สนง.สสอ.เมือง กส การแต่งตั้งคณะวิทยากร อสม.สธ.และบัดดี้ ฯลฯ ปี 2559
คำสั่ง สนง.สสอ.เมือง กส การแต่งตั้งคณะวิทยากร ฯลฯ ระดับตำบล ปี 2559
คำสั่ง สนง.สสจ.กส. เรื่องแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ราชการ
ขอให้ตรวจสอบเฝ้าระวังธูปไล่ยุงอันตราย
ด่วนที่สุด แจ้งการออกให้บริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สค. 2559
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
Download
แบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบฟอร์มการตรวจร้านชำ
รายชื่อสถานีวิทยุ
แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 2559
ตัวชี้วัดประเมินรอบ2/2559เพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรอบที่2/2559
แบบบันทึกการตรวจโรงงานผลิตน้ำดื่ม
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงอาหาร 30 ข้อ
เกณฑ์การประเมินโรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย
ภาพกิจกรรม
        กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลขมิน          ตรวจคัดกรองpap smear  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย
        คัดกรองพยาธิ          รณรงค์เดินขบวนประชามติ  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        ประชุมประจำเดือน อสม. และผูกแขนต้อนรับน้องแพทย์แผนไทยคนใหม่           รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
        เดินขบวนรณรงค์การออกเสียงลงประชามติ           รณรงค์เดินขบวนประชามติ  
บันทึกโดย รพ.สต.ต้อน บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กันยายน ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
13
92.00
1
1
0
0
0
N
0
0
0
1
2
0
0
0
1
1
2
0
0
1
0
1
2
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
5
92.00
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
N
0
2
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
5
84.00
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
5
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
4
48.00
0
0
N
2
N
N
N
N
1
0
0
N
N
N
N
1
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
4
96.00
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
4
80.00
0
0
2
2
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
4
84.00
0
1
N
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
N
N
1
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
3
92.00
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
3
40.00
N
N
N
N
N
N
N
N
0
1
0
N
N
N
1
N
N
0
0
0
0
1
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
2
88.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
1
0
0
N
0
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
2
68.00
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
2
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
76.00
0
0
0
0
1
N
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
1
60.00
0
1
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
52.00
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
72.00
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
60.00
0
N
0
0
N
N
N
0
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
68.00
0
N
N
N
0
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
92.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS