สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
jjj
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 มีผู้เข้าชม Website นี้ 146 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 505,096 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ขอเชิญบุคลากรอบรมสามาธิบำบัด ตามหลัก SKT
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 18
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 17
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 19
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 15
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 14
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 13
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 12
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 11
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 10
Download
ระเบียบวาระประจำเดือน เม.ย. 2559 ครั้งที่ 5/2559
เป้าหมายงานvo/cca แบบจ่ายขาดการบริหารวัสดุ
แบบรายงานฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร
แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2559
รายชื่อเด็ก 30/42 เดือน อ.เมืองกาฬสินธุ์
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
คู่มือมาตรฐานนวดไทย ปี 58
แบบฟอร์มรายงานผลการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 6 ครั้ง
แบบรายงาน3ดีปรับปรุงใหม่ล่าสุด2558(เมษายน2558)
รายงาน3ดีใหม่ล่าสุดปี2558+สรุปแผน
ภาพกิจกรรม
        รพ.สตหนองสอ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต ครั้งที่2/2559          รพ.สตหนองสอ ร่วมประชาคมยาเสพติดตามโครงการหมู่บ้านสีขาวฯ  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ
        อบรมให้ความรู้ผู้ตรวจพบพยาธิใบใม้ตับ           การรณรงค์ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิโครงการCCAถวายในหลวงปี2559  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง
        รพ.สตหนองสอออกตรวจคุณภาพโรงงานน้ำดื่มในเขตพื้นที่รับผิดชอบ           จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และขอพรรับวันสงกรานต์ 2559  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        กิจกรรมเยี่ยมบ้าน รพ.สต.หนองโพน           กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เชียงเครือ
86
89.66
0
N
N
0
0
15
2
0
0
0
0
0
0
0
N
0
2
0
0
0
4
2
0
60
0
0
1
0
0
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
56
75.86
0
N
N
0
0
N
N
1
N
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
27
75.86
0
N
0
N
0
N
0
0
N
0
5
0
N
0
0
N
N
0
5
0
4
0
0
0
0
1
0
0
12
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
15
86.21
N
N
0
N
0
0
0
2
0
N
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
5
1
3
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.ต้อน
13
62.07
0
N
N
12
0
N
0
0
N
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
1
0
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
9
72.41
0
0
0
N
0
0
3
0
0
N
0
0
0
N
N
N
0
N
3
0
0
1
0
0
1
N
1
N
0
N
N
รพ.สต.โนนแพง
6
79.31
0
0
0
1
1
N
0
2
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
1
1
0
N
N
รพ.สต.แกเปะ
6
86.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
1
0
0
N
0
0
N
0
N
0
0
0
2
2
1
0
0
0
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
4
65.52
0
N
N
1
0
N
N
0
0
N
1
N
N
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
4
96.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
4
55.17
0
N
0
N
N
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.คำไผ่
3
55.17
N
N
0
0
N
0
0
0
N
N
0
1
N
N
N
N
N
0
1
0
0
0
N
N
1
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
3
55.17
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
0
N
N
0
N
0
N
N
0
0
N
0
2
1
0
0
0
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
3
55.17
3
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.นาจารย์
2
86.21
0
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
N
N
รพ.สต.โนนชัย
2
86.21
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
1
1
N
N
รพ.สต.โพนทอง
1
68.97
1
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
96.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
31.03
N
N
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
93.10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
37.93
N
N
N
N
0
N
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
N
0
N
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS