วันนี้ วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558 มีผู้เข้าชม Website นี้ 5 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 426,101 ครั้ง

ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรค คปสอ.เมือง-ดอนจาน ...วันที่บันทึก 29/01/2015
ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ ...วันที่บันทึก 28/01/2015
การปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการอย่างเคร่งครัด ...วันที่บันทึก 27/01/2015
รายละเอียดการส่งใบเสร็จการจ่ายเงินค่าบริการ Internet ตค -ธค 2557 ...วันที่บันทึก 27/01/2015
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทย ...วันที่บันทึก 27/01/2015
เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งข้อมูลคืนกลับจากสสจ.ในการคัดกรอง ov/cca ...วันที่บันทึก 27/01/2015
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามในกฎกระทรวงฯ ...วันที่บันทึก 27/01/2015
ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการฯ ...วันที่บันทึก 27/01/2015
การประชุมปรับปรุงฐานข้อมูล และรายงาน 43 แฟ้ม 01/2558 ...วันที่บันทึก 26/01/2015
เรียน ผอ.รพ.สต.ห้วยโพธิ์/หนองสอ/นาจารย์/หลุบ เรื่อง ขอเชิญประชุม ...วันที่บันทึก 26/01/2015

แผนยุทธศาสตร์รพ.สต.ปี2558 ...วันที่บันทึก 19/01/2015
แบบประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย ปี 58 ...วันที่บันทึก 14/01/2015
แผนงานประจำปี2558 ...วันที่บันทึก 09/12/2014
แบบฟอร์มรายงานผลผู้ป่วยที่สงสัยโรคหัวใจในเด็กประถมศึกษา ...วันที่บันทึก 29/10/2014
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ...วันที่บันทึก 02/07/2014
เกณฑ์การประเมินตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2557 ...วันที่บันทึก 24/06/2014
แบบสรุปรายงานการประเมินคัดกรองมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ...วันที่บันทึก 24/06/2014
รายงาน ท.01 ...วันที่บันทึก 05/06/2014
แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ...วันที่บันทึก 04/04/2014
เกณฑ์ตัวชี้วัดงานสร้างเสริม กฤษณา ...วันที่บันทึก 18/03/2014

แจ้งตารางการออกหน่วยทับหม้อเกลือปี58 ...วันที่บันทึก 18/12/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ รพ.สต.เหล่าหลวง ...วันที่บันทึก 10/11/2014 ( รพ.สต.เหล่าหลวง )
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 15/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
แบบทำแผนวัสดุการแพทย์2558 ...วันที่บันทึก 08/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )

วาระการประชุมเดือน 02-2558 ...วันที่บันทึก 2015-01-08
วาระการประชุมเดือน 01-2558 ...วันที่บันทึก 2014-12-09
วาระการประชุมเดือน 09-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 07-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 06-2557 ...วันที่บันทึก 2014-06-03
วาระการประชุมเดือน 05-2557 ...วันที่บันทึก 2014-05-12
วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08
วาระการประชุมเดือน 03-2557 ...วันที่บันทึก 2014-03-04
วาระการประชุมเดือน 02-2557 ...วันที่บันทึก 2014-02-03
วาระการประชุมเดือน 01-2557 ...วันที่บันทึก 2014-01-06

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        เรื่อง งานวันเด็ก           กิจกรรม 5 ส. รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        วันให้บริการภูมิคุ้มกันเด็ก0-5 ปี รพ.สต.เหล่าหลวง           วันให้บริการตรวจรักษา/จ่ายยารักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำบลภูดิน  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ ของเจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.ต.ภูดิน          คลีนิคเด็กดี ฉีดวัคซีนใน รพ.สตนาจารย์วันนี้  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย
        รพ.สต.น้ำบุ้นและอสม.ออกดำเนินการสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน ครั้งที่ 1 วันที่ 21มกราคม 58           จนท.รพ.สต.น้ำบุ้นออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงภายในพื้นที่21มกราคม58  
บันทึกโดย รพ.สต.น้ำบุ้น บันทึกโดย รพ.สต.น้ำบุ้น
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านมีเงินงบลงทุนเยอะ ท่านจะทำอะไร
       
  ถนน ป้าย รพ.สต  
  รั้ว ให้ รพ.สต.อื่นที่มีเงินน้อย  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน ss ปีงบประมาณ 2558
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2558
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
รพ.สต.เชียงเครือ
0
0
100
100
0
100
33
100
100
50
100
33
50
0
0
0
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
100
100
100
รพ.สต.เหล่ากลาง
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
100
100
100
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนชัย
100
100
100
0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
0
33
100
100
100
0
33
100
100
100
0
80
100
ค่าเฉลี่ย
98
98
100
95
93
98
88
100
95
94
98
88
94
95
90
89
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มกราคม ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใต้
117
70.00
N
N
N
N
0
2
61
3
1
0
N
2
2
3
4
0
N
N
5
1
0
3
2
0
N
26
0
0
2
N
N
รพ.สต.คำไผ่
16
80.00
0
0
N
0
0
0
0
0
0
14
N
0
0
2
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
13
66.67
N
0
N
N
0
N
0
1
N
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
2
0
1
1
3
0
0
2
3
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
12
73.33
0
0
N
N
0
0
1
1
1
N
0
0
0
0
1
1
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
4
3
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
11
83.33
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
1
0
0
N
0
0
0
N
1
3
0
0
0
0
2
1
2
1
N
N
รพ.สต.แกเปะ
11
96.67
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
2
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
10
96.67
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
2
0
0
2
1
0
0
0
N
N
รพ.สต.โพนทอง
6
93.33
0
0
0
N
1
1
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.โนนชัย
2
76.67
0
N
N
0
0
0
0
0
1
0
N
0
0
1
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
2
73.33
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
93.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.นาจารย์
1
80.00
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
1
50.00
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
1
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
1
80.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
63.33
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
93.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
96.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
26.67
N
N
N
N
0
0
N
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
50.00
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216