สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเครือข่ายนักกฎหมาย
แจ้งความต้องการพนักงานราชการ
เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมควบคุมภายใน
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดอบรมระยะสั้น "From CPG to pediatric daily practice"
ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 7 กรกฏาคม 2558)
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 7 ก.ค.58)
เรื่องขอรับการสนัสนุนวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการฐานข้อมูลยาเสพติด
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบฐานข้อมูลยาเสพติด
เรียนผอ.รพ.สต.คำไผ่,ดงสวาง,หลุบ,เหล่าหลวง เรื่อง เชิญบุคลากรร่วมรับประเมิน SRRT
การติดตามนิเทศสนับสนุน ประเมินมาตรฐานและตรวจสอบข้อมูลการจัดบริการแพทย์แผนไทย
Download
ระเบียบวาระประจำเดือนครั้งที่ 8/2558
รายชื่อเด็ก 30/42 เดือน อ.เมืองกาฬสินธุ์
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
คู่มือมาตรฐานนวดไทย ปี 58
แบบฟอร์มรายงานผลการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 6 ครั้ง
แบบรายงาน3ดีปรับปรุงใหม่ล่าสุด2558(เมษายน2558)
รายงาน3ดีใหม่ล่าสุดปี2558+สรุปแผน
ตัวขี้วัดนิเทศรพ.สต.รอบที่1/2558
ชี้แจง 3ดี ปี2558
แบบฟอร์มรายงานมะเร็งเต้านม
ภาพกิจกรรม
        รพ.สต.เหล่าหลวง รณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2           รพ.สต.เหล่าหลวง ตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวาน  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        รพ.สต.เหล่าหลวง ตรวจอนามัยโรงเรียน           คลินิกเบาหวาน-ความดัน และถ่ายภาพจอประสาทตา  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        คลินิกเด็กดี ฉีดวัคซีนใน รพ.สต.ฝายแตก           เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก ออกเยี่ยมบ้าน  
บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        รพ.สต.ฝายแตก ตรวจอนามัยโรงเรียน           รพ.สต.โนนชัย ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  
บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใต้
17
75.00
2
10
5
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
4
75.00
4
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
2
75.00
1
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
50.00
0
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
50.00
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
50.00
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
25.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS