สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
jjj
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มีผู้เข้าชม Website นี้ 15 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 483,475 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด แบบฟอร์มข้อมูลการรับยาผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันฯ ปี 2558
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม CUP เมือง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม โครงการเครื่อข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ต่อ)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม โครงการเครื่อข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม (ต่อ)
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม
ขอเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยเข้าประชุม
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบองค์รวม
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุม 26 พย.2558
Download
ตัวอย่างฟอร์มใบประกาศ
ระเบียบวาระประจำเดือนครั้งที่ 1/2559
แบบฟอร์มรายงานอนามัยแม่และเด็ก ปี2559
ระเบียบวาระประจำเดือนครั้งที่ 10/2558
แผนบริหารเงินบำรุง fixed costปี59
ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558
รายชื่อผู้ป่วยมือเทเ้าปากและไข้เลือดออกที่ยืนยัน
ไฟล์วิเคราะห์อาหารเป็นพิษ
ไฟล์วิเคราะห์อุจาระร่วง
วิเคราะห์มือ เท้าปาก
ภาพกิจกรรม
        ออกเยี่ยมผู้ป่วย Stroke ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์           ออกเจาะ Lab ประจำปี แก่ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2559  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        รพ.สต.นาจารย์ ให้บริการผู้ป่วยเรื้อรัง ในครั้งนี้ จำนวน 130 ราย           13 พฤศจิกายน 2558 รพ.สต.หนองสอประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ปี 2559  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ
        คลินิกโรคเรื้อรัง 12พ.ย.58 ต.ไผ่ รพ.สต.หนองโพน           ให้บริการวัคซีนเด็กในพื้นที่เขตรับผิดชอบ รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        รพ.สต.นาจารย์จัดประชุมประจำเดือน อ.ส.ม.ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558          รพ.สต.หนองสอ ออกควบคุมโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ ๒  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2558
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ต้อน
22
88.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
N
0
2
7
3
2
3
1
N
0
0
2
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
19
96.15
0
1
1
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
5
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
15
84.62
0
0
2
2
0
2
0
N
2
0
0
0
2
N
N
0
0
2
1
1
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
11
84.62
0
0
0
1
2
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
4
3
1
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
7
88.46
N
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
N
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
6
76.92
0
0
1
N
0
0
0
2
0
0
0
0
0
N
0
0
1
2
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
4
92.31
N
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
3
84.62
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
N
0
0
1
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
3
69.23
N
0
0
0
2
N
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
1
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
3
65.38
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
0
0
2
0
0
N
N
1
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
3
88.46
0
N
0
1
0
0
N
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
2
88.46
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
2
80.77
0
0
1
1
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
1
96.15
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
92.31
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
1
80.77
N
0
0
0
0
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
1
76.92
0
0
0
0
0
1
N
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
30.77
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
96.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
96.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
73.08
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS