สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการลดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ ฯลฯ
ขอความอนุเคาะห์ ปชส.การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับชั้นปริญญาโท
ขอความร่วมมือบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง
แจ้งย้ายศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์
การยื่นใบขอย้าย ภายใน 15 ธันวาคม 2560
ปชส.หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 ปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพประชุม 15 ธันวาคม 2560
ขอความร่วมมือส่งหนังสือให้ อปท.เพื่อสมัครเข้าร่วมดำเนินงาน LTC ปี61 (ด่วน)
สรุป แผนงาน รพ.สต. .............
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ให้มีการใช้นาสมเหตุผล
Download
รายงาน 506 S ฆ่าตัวตาย
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61 (แก้ไข)
อัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 กย 60
แบบประเมินรอบ2/2560
แบบนิเทศงาน คุ้มครองผู้บริโภค รอบที่ 2/60
ตารางบันทึกข้อมูลหมอเขียว
แบบประเมินหมู่บ้าน1
ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ณ มิย 60
หมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาพ2560
ภาพกิจกรรม
        รพ.สต.โนนชัยคัดกรองเบาหวานความดัน ปี61           ประชุม it โซน บึง ลำ ไผ่ ทอง ปีงบประมาณ2561 ที่รพ.สต.หนองโพน  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        รพ.สต.สะอาดนาทมคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง           รพ.สต.ฝายแตกลงพื้นที่คัดกรองเบาหวานความดันประจำปี 2561  
บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        เยี่ยมผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัด           คลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.หนองโพน  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        ประชุมอสม.           เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เรื่องอย.กับเด็กนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เหล่ากลาง
3
38.46
0
N
0
N
N
2
0
N
N
N
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
2
84.62
0
1
0
N
0
0
0
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
2
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
53.85
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
53.85
N
N
N
N
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
38.46
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
46.15
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
69.23
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
38.46
N
N
0
N
N
0
N
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
92.31
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
69.23
0
N
N
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
84.62
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
46.15
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
84.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
38.46
0
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
61.54
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
76.92
0
N
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
53.85
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS