สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
คู่มือปฐมพยาบาล ฉบับจิตอาสา MCATT ใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานราชการ
ขอความร่วมมือคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2661
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาระบบบริก่ารสุขภาพ (ต่อ)
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561-2564
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 12 ตค. 60
ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาระบบบริก่ารสุขภาพ
แจ้งผล TSH ทารกแรกเกิด ระหว่าง 20 - 25 กันยายน 2560
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ. ปี 61
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงส่งนายแพทย์พีระ อารีรัตน์
Download
รายงาน 506 S ฆ่าตัวตาย
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61 (แก้ไข)
อัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 กย 60
แบบประเมินรอบ2/2560
แบบนิเทศงาน คุ้มครองผู้บริโภค รอบที่ 2/60
ตารางบันทึกข้อมูลหมอเขียว
แบบประเมินหมู่บ้าน1
ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ณ มิย 60
หมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาพ2560
ภาพกิจกรรม
        เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เรื่องอย.กับเด็กนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่           เจ้าหน้าที่ออกรักษาทันตกรรมให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        เจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนHPV           กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม
        รับนิเทศน์คณะสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์           เยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้สูงอายุติดเตียง  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        ให้บริการวัคซีนป้องกัน HPV           ประชุม it โซนบึงลำไผ่ทอง ประจำเดือนกันยายน2560  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เหล่าหลวง
9
84.21
0
0
0
1
0
0
0
N
5
0
0
1
0
1
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
5
63.16
0
N
0
1
N
N
1
N
1
0
0
0
0
0
0
N
N
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
4
84.21
0
0
0
N
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
N
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
4
84.21
N
0
0
1
0
0
0
0
N
0
0
0
2
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
52.63
0
0
1
1
N
N
0
N
N
0
N
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
2
68.42
N
0
N
N
0
0
N
N
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
1
5.26
N
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
1
89.47
0
0
0
N
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
78.95
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
94.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
52.63
N
N
0
N
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
73.68
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
10.53
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
78.95
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
89.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
73.68
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
57.89
N
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
63.16
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
47.37
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
63.16
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS