สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลผลการตรวจคัดกรองส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2559
ด่วนที่สุด ขอรายชื่อ อสม.ที่ผ่านการอบรม อสม.ป.ป.ช.จ.กส.
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล ลจค,พกส,นักเรียนทุน ของหน่วยบริการทุกแห่ง
ขอเชิญบุคคลากรแพทย์แผนไทยเข้ารับการอบรม
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลการตรวจ TSH
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2559
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎบัติการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบคัวต้นแบบบูรณาการ ปี 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 15/7/59 สอ.สธ.กส
ตัวชี้วัดประเมินรอบ2/2559เพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรอบ2/2559
Download
แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 2559
ตัวชี้วัดประเมินรอบ2/2559เพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรอบที่2/2559
แบบบันทึกการตรวจโรงงานผลิตน้ำดื่ม
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงอาหาร 30 ข้อ
เกณฑ์การประเมินโรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย
แบบประเมินการจัดการขยะติดเชื้อ
ตารางนัดคลีนิคเด็กดี รพ.กส.
คู่มือคลินิคสุขภาพเษตรกร
ภาพกิจกรรม
        รณรงค์กำจัดลูกน้ํายุงลาย/ปลูกต้นไม้/ถวายต้นดอกเงิน 22 มิ.ย.59          รพ.สต.ฝายแตกร่วมทอดถวายผ้าป่ากองทุนสุขาภาพทศบาลลำพาน  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        เยี่ยมบ้านผู้พิการ           รณรงค์กำจัดลูกน้ํายุงลาย  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        รพสต.หนองสอ ร่วมกับทีมนักจัดการสุขภาพบ้านหนองใหญ่ ม.7 จัดอบรมแกนนำการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย           เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        รพ.สต.ฝายแตก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่           คลินิคผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.โนนแพง
20
75.86
0
6
6
0
N
0
1
1
0
0
N
N
1
1
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
3
1
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
19
96.55
1
2
1
0
0
0
0
0
1
12
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
11
62.07
0
4
2
N
N
0
N
1
0
0
N
N
0
N
0
4
0
0
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
11
79.31
1
0
0
N
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
3
5
N
N
0
0
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
10
79.31
1
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
5
4
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
9
82.76
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
2
N
0
N
0
0
0
0
N
0
0
3
N
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
7
58.62
0
1
N
N
N
0
2
0
0
N
0
0
0
0
1
N
N
N
0
1
0
N
N
2
N
0
N
0
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
6
93.10
1
0
0
N
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
4
82.76
0
0
N
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
N
N
0
0
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
4
93.10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
3
58.62
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
3
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
2
82.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
1
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
82.76
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
1
0
N
0
N
0
0
0
N
N
รพ.สต.หนองโพน
1
86.21
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
1
62.07
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
1
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
93.10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
51.72
N
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
82.76
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
58.62
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
0
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
82.76
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
24.14
0
0
N
N
N
0
N
0
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS