วันนี้ วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557 มีผู้เข้าชม Website นี้ 109 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 346,280 ครั้ง

แจ้วการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557 ...วันที่บันทึก 18/04/2014
ขอเลื่อนการประชุมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตา ไต เท้า ...วันที่บันทึก 18/04/2014
ด่วน ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ปี 57 ...วันที่บันทึก 18/04/2014
เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการบำบัดค่ายยาเสพติด ปี 2556 ...วันที่บันทึก 18/04/2014
เรื่องกำหนดการออกติดตามผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแบบค่าย ปี 2556 ...วันที่บันทึก 18/04/2014
แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ...วันที่บันทึก 18/04/2014
แจ้งเปลี่ยนห้องปประชุมติดตามความก้าวหน้าและทบทวนcนวทางการดำเนินงานคลินิกNCD ...วันที่บันทึก 17/04/2014
ขอความร่วมมือติดตามผู้ป่วยวัณโรครับยา ...วันที่บันทึก 17/04/2014
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลอัตรากำลังปี 2557 ...วันที่บันทึก 17/04/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานโรคและเหตุการณ์ผิดปกติในช่วงเทศกาลสงก ...วันที่บันทึก 12/04/2014

แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ...วันที่บันทึก 04/04/2014
เกณฑ์ตัวชี้วัดงานสร้างเสริม กฤษณา ...วันที่บันทึก 18/03/2014
คำอธิบายตัวชี้วัดประเมินรพ.สต.ปี57 ...วันที่บันทึก 08/03/2014
ตัวชี้วัดปี57(นิเทศรพ.สต.) ...วันที่บันทึก 06/03/2014
แบบฟอร์มของบ3ดี(160,000) ...วันที่บันทึก 05/03/2014
แบบรายงาน3ดีประจำเดือน(ส่งทุกวันที่10) ...วันที่บันทึก 05/03/2014
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันโรควัณโรค ...วันที่บันทึก 07/02/2014
แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ ...วันที่บันทึก 14/01/2014
แบบคัดกรองวัณโรค ปี 2557 ...วันที่บันทึก 22/11/2013
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงานคุมครองฯ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 06/11/2013

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.หนองสอ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ...วันที่บันทึก 20/02/2014 ( รพ.สต.หนองสอ )
เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงิน Fixed Costย้อนหลัง ร่วมลงชื่อ ...วันที่บันทึก 28/01/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบในการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ในวันที่ 27/12/2556 ...วันที่บันทึก 26/12/2013 ( รพ.สต.คำไผ่ )
แจ้งบันทึกข้อตกลง และผลการประชุมของคณะกรรมการโซนเสื้อใต้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาฯ ...วันที่บันทึก 17/12/2013 ( รพ.สต.แกเปะ )
ประชาสัมพันธ์ค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม รุ่นที่ 3 ...วันที่บันทึก 28/11/2013 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
แจ้งเรื่องการออกดูแลหญิงหลังคลอด(ทับหม้อเกลือ)อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...วันที่บันทึก 31/10/2013 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลกลางหมื ...วันที่บันทึก 31/10/2013 ( รพ.สต.น้ำบุ้น )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อยูนิตทันตกรรม ...วันที่บันทึก 24/10/2013 ( รพ.สต.หนองโพน )
รพ.สต. สามารถเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ได้แล้วในวันที่ 16/10/2556 ...วันที่บันทึก 16/10/2013 ( สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ )

วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08
วาระการประชุมเดือน 03-2557 ...วันที่บันทึก 2014-03-04
วาระการประชุมเดือน 02-2557 ...วันที่บันทึก 2014-02-03
วาระการประชุมเดือน 01-2557 ...วันที่บันทึก 2014-01-06
วาระการประชุมเดือน 11-2556 ...วันที่บันทึก 2013-11-04

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประกวดเต้นแอโรบิค รพ.สต.หนองแวงใหญ่           เจ้าหน้าที่รพ.สต.ตรวจตา ตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานแต่ละหมู่บ้าน รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        เจ้าหน้าที่รพ.กส.ออกกายภาพบำบัดรพ.สต.หนองแวงใหญ่          ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาจารย์ รดน้ำขอพรเพื่อความสิริมงคล เริ่มต้นปีใหม่ไทย จากท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และคณะ  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรในวันผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗          รณรงค์ล้างห้องน้ำ เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 57           อบรมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ไผ่ รพ.สต.หนองโพน  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านเห็นด้วยกับการไป OD ที่เกาะเสม็ด หรือไม่ และอย่างไร
       
  เห็นด้วย และให้ไปทุกคน ไม่เห็นด้วย  
  เห็นด้วย แต่ควรไปเฉพาะเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ได้  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2557
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มีนาคม ปี 2557
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.ต้อน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.สะอาดนาทม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
100
100
33
100
100
100
100
33
100
100
100
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75
43
67
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่ากลาง
100
100
100
33
100
67
100
100
67
100
67
100
100
100
100
67
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนชัย
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ค่าเฉลี่ย
100
100
100
96
100
99
98
100
98
100
99
98
100
98
94
96
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน เมษายน ปี 2557
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.โพนทอง
31
89.47
0
1
1
2
2
2
1
0
1
0
1
N
0
10
0
10
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
22
68.42
0
0
18
0
0
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
2
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
17
89.47
4
2
0
0
0
N
0
0
1
1
1
0
N
0
0
2
3
3
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
16
68.42
1
0
N
0
0
N
N
0
2
1
0
3
3
N
2
N
4
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
14
63.16
0
0
N
N
N
N
N
0
0
3
2
1
N
0
0
N
0
6
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
12
100.00
2
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
9
84.21
3
2
0
1
1
N
N
1
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
7
57.89
3
0
0
0
N
N
N
0
0
1
0
N
N
N
N
N
0
3
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
6
84.21
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
N
N
1
1
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
4
52.63
0
1
0
0
N
N
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
3
100.00
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
2
52.63
0
2
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
2
94.74
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
100.00
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
1
89.47
0
0
0
0
1
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
57.89
N
0
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
89.47
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
15.79
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
57.89
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
47.37
N
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
94.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216