สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
jjj
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าชม Website นี้ 15 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 508,234 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด กรอกคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปี 2559 ส่ง 26/5/59
ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูล
แจ้งยอดการจัดสรรวัคซีน และดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ปี 2559
ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ (ครูข)
ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ(ครูข)
ขอความร่วมมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ
มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกาทางเลือดตามแนวทางองค์การอนามัยโลก
ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย
ส่งคำสั่งคณะทำงานเตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559
Download
เกณฑ์การคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย
แบบประเมินการจัดการขยะติดเชื้อ
ตารางนัดคลีนิคเด็กดี รพ.กส.
ระเบียบวาระประจำเดือน พ.ค. 2559 ครั้งที่ 6/2559
คู่มือคลินิคสุขภาพเษตรกร
แบบคัดกรองความเสี่ยงสารเคมี
แบบรายงานวัคซีน
เป้าหมายงานvo/cca แบบจ่ายขาดการบริหารวัสดุ
แบบรายงานฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร
แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2559
ภาพกิจกรรม
        ทับหม้อเกลือ           เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด รพ.สต.เหล่าหลวง ตำบลภูดิน  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        รณรงค์อบรมภาคีเครือข่ายของชุมชนโดยรอบอ่างเก็บน้ำลำปาว ณ ห้องประชุม รพ.สต.เหล่าหลวง          ตรวจอุจาระหาไข่พยาธิ  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        ตรวจน้ำดื่มและน้ำแข็งในเขตเทศบาลตำบลไผ่           คลินิกโรคเรื้อรังและตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 12พ.ค.59  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        รพ.สต.แกเปะ รณรงค์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อทำอัลตร้าซาวด์           ตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 59 รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.แกเปะ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
วันที่ 26
ประชุมจัดทำ KPI ระดับอำเภอจ.หนองคาย08.30-16.30 น.เชษฐ์ ฉายจิต
วันที่ 27
ประชุมจัดทำ KPI ระดับอำเภอจ.หนองคาย08.30-16.30 น.เชษฐ์ ฉายจิต
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ดงเมือง
22
84.62
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
2
0
0
0
N
0
0
0
0
19
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
21
92.31
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
N
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
13
88.46
0
0
0
0
0
N
5
1
0
0
0
0
0
N
0
1
0
0
1
0
2
0
2
1
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
9
84.62
0
0
0
0
0
0
1
N
2
0
0
3
1
0
0
0
1
0
N
N
0
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
7
61.54
N
0
0
1
N
0
N
N
0
0
0
2
0
N
N
0
0
1
3
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
7
53.85
0
0
N
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
2
3
N
N
0
N
0
2
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
5
96.15
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
4
76.92
N
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
4
92.31
0
0
1
0
0
0
0
0
N
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
4
84.62
0
0
0
0
N
0
3
N
N
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
4
84.62
N
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
2
0
0
0
0
N
0
0
1
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
3
84.62
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
1
N
1
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
3
61.54
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
2
1
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
2
76.92
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
1
0
N
0
N
0
1
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
1
50.00
N
N
N
0
0
N
N
N
N
1
0
0
N
N
0
0
N
N
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
50.00
N
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
76.92
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
38.46
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
3.85
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
96.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
57.69
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS