สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
เรื่องขอรายงานการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ขยาย ปี 2559 รอบที่ 2
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักงนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทาง การส่งต่อ การดูแล และการฟื้นฟูผู้ป่วย ฯลฯ
รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะผู้นำองค์กรด้านกีฬาคนพิการ จ.ร้อยเอ็ด
แต่งตั้งปลัดอำเภอประจำตำบล คำสั่งที่ 560/2559
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลการตรวจ TSH ระหว่าง 1 - 12 สิงหาคม 2559
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "ร่วมกันดูแลไต เชื่อมโยงไทยดูแลโรคเรื้อรัง"
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลการตรวจ TSH ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
Download
แบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบฟอร์มการตรวจร้านชำ
รายชื่อสถานีวิทยุ
แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 2559
ตัวชี้วัดประเมินรอบ2/2559เพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรอบที่2/2559
แบบบันทึกการตรวจโรงงานผลิตน้ำดื่ม
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงอาหาร 30 ข้อ
เกณฑ์การประเมินโรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย
ภาพกิจกรรม
        รับนิเทศรอบสอง เยี่ยมสุขศาลา          รับนิเทศระบบเวชภัณฑ์  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
        คลินิกเรื้อรัง           ฉีดวัคซัน 0-5 ปี  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
        รพ.สต.โนนชัยควบคุมโรคไข้เลือดออก          กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลขมิน  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย
        ตรวจคัดกรองpap smear          คัดกรองพยาธิ  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กันยายน ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใต้
13
96.77
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
N
0
2
0
0
0
0
0
0
7
1
รพ.สต.ฝายแตก
13
96.77
1
1
0
0
0
N
0
0
0
1
2
0
0
0
1
1
2
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
รพ.สต.เชียงเครือ
6
100.00
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
รพ.สต.หนองโพน
5
87.10
0
1
N
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
N
N
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
1
0
รพ.สต.โนนชัย
5
83.87
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
5
54.84
N
N
N
N
N
N
N
N
0
1
0
N
N
N
1
N
N
0
0
0
0
1
N
0
1
1
0
0
0
0
0
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
4
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
รพ.สต.คำไผ่
4
51.61
0
0
N
2
N
N
N
N
1
0
0
N
N
N
N
1
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
รพ.สต.ต้อน
4
83.87
0
0
2
2
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
รพ.สต.แกเปะ
4
96.77
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
รพ.สต.นาจารย์
3
90.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
1
0
0
N
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
รพ.สต.โนนแพง
3
70.97
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
2
N
0
0
0
0
0
0
N
N
1
0
0
รพ.สต.เหล่ากลาง
3
51.61
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
N
N
N
1
0
2
รพ.สต.ท่าไคร้
2
67.74
0
N
0
0
N
N
N
0
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
1
1
0
รพ.สต.ดงสวาง
2
51.61
0
1
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
1
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
2
77.42
0
0
0
0
1
N
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
70.97
0
N
N
N
0
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
รพ.สต.ดงเมือง
0
90.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
0
0
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
70.97
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
0
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS