สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
เรื่องขอรับการสนัสนุนวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการฐานข้อมูลยาเสพติด
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบฐานข้อมูลยาเสพติด
เรียนผอ.รพ.สต.คำไผ่,ดงสวาง,หลุบ,เหล่าหลวง เรื่อง เชิญบุคลากรร่วมรับประเมิน SRRT
การติดตามนิเทศสนับสนุน ประเมินมาตรฐานและตรวจสอบข้อมูลการจัดบริการแพทย์แผนไทย
การติดตามนิเทศสนับสนุนประเมินมาตรฐานและตรวจสอบข้อมูลแพทย์แผนไทย
ขอสนับสนุนวิทยากร
แจ้งยกเลิกการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับ รพ สต เฝ้าระวังความปลอดภัยจาการใช้ยา
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ที่ 2
เรียน ผอ.รพ.สต.หนองสอ เรื่อง ส่งไฟล์ตัวอย่างการสอบสวนโรค
เรียนผอ.รพ.สต.นำ้บุ้น เรื่อง ส่งตัวอย่างรายงานสอบสวนโรค
Download
รายชื่อเด็ก 30/42 เดือน อ.เมืองกาฬสินธุ์
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
คู่มือมาตรฐานนวดไทย ปี 58
แบบฟอร์มรายงานผลการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 6 ครั้ง
แบบรายงาน3ดีปรับปรุงใหม่ล่าสุด2558(เมษายน2558)
รายงาน3ดีใหม่ล่าสุดปี2558+สรุปแผน
ตัวขี้วัดนิเทศรพ.สต.รอบที่1/2558
ชี้แจง 3ดี ปี2558
แบบฟอร์มรายงานมะเร็งเต้านม
แบบฟอร์มคัดกรองเบาหวานความดันฯ2558
ภาพกิจกรรม
        อบรมกลุ่มเสี่ยงสารเคมีในเลือดเกษตรกร 30 มิถุนายน2558 รพ.สต.หนองแวงใต้           เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดรพ.กาฬสินธุ์ออกให้บริการนอกพื้นที่ รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        ตรวจคัดกรองจอประสาทตา รพ.สต.หนองแวงใหญ่           โครงการถนนสายบุญ รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        รพ. สต. แกเปะ ออกตรวจสุขภาพ อนามัย นักเรียน           ตรวจอนามัยนักเรียน...รพ.สต.หนองโพน  
บันทึกโดย รพ.สต.แกเปะ บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        ตรวจสารเคมีในเลือด ตรวจอาหารและเกลือไอโอดีน รพ.สต.เหล่าหลวง          กิจกรรมคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
วันที่ 1 กรกฏ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรม Yii2)โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เชษฐ์ ฉายจิต
วันที่ 2 กรกฏ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรม Yii2)โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เชษฐ์ ฉายจิต
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.นาจารย์
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
0
100.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
100.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
100.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
100.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
100.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS