สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบและถื
การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ปี 2561
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร 23 กพ 2561
ขอความอนุเคราะห์ประสานบุคลากรเข้าร่วมประชุม
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๑
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมต้อนรับ นพ.สสจ.กส
ขอเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลงานทันตสาธารณสุข
แจ้ง รพ.สต.ฝายแตก น้ำบุ้น ห้วยโพธิ์ และหนองสอ เข้าร่วมประชุมงานสุขภาพจิต
แจ้งการรับหนังสือรับรองการหักภ่่าษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 และเอกกสาร กบข.
กรอกข้อมูลจ่ายตรง อปท
Download
รพ.สต.ติดดาว ปี 2561
แบบตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ LTC ปี 2560
รายงาน 506 S ฆ่าตัวตาย
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61 (แก้ไข)
อัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 กย 60
แบบประเมินรอบ2/2560
แบบนิเทศงาน คุ้มครองผู้บริโภค รอบที่ 2/60
ตารางบันทึกข้อมูลหมอเขียว
ภาพกิจกรรม
        นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.กาฬสินธุ์และนายลำพูน เสนาวัง สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะออกเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหลวง ตำบลภูดิน 20 ก.พ.61           งานปีใหม่ รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        ลงนามพันธสัญญา รพ.สต.ฝายแตก           ตรวจร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร  
บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
        คลินิกฉีดวัคซีน เดือนกุมภาพันธ์ 2561           นายอำเภอมอบบ้านโครงการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        รพ.สต.โนนชัยร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.และเทศบาลตำบลขมิ้นปรับปรุงต่อเติมบ้านให้ผู้พิการยากไร้ตำบลขมิ้น           คลินิคสุขภาพเด็กดี  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2561
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มีนาคม ปี 2561
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
14
82.61
0
N
N
0
6
2
1
1
0
N
0
0
0
0
N
0
0
1
1
0
0
2
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
7
78.26
N
1
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
6
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
2
43.48
N
N
N
N
0
0
N
N
N
0
N
N
N
0
N
N
0
N
0
0
1
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
2
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
2
91.30
N
N
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
1
86.96
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
1
52.17
0
N
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
N
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
1
82.61
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
82.61
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
78.26
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
91.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
30.43
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
47.83
0
N
0
0
N
N
N
0
N
N
N
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
69.57
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
56.52
N
N
N
N
0
0
0
N
0
N
0
N
N
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
65.22
0
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
69.57
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
21.74
N
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
73.91
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS