สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
หลักเกณฑ์การปรับเงินค่าจ้างประจำปีของ พกส.และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุกประเภท
ส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เรียน ผอ.รพ.สต.ดงสวาง เรื่อง รายงานผู้ป่วย
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ์
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ด่วน กำหนดการ งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณ ปี 2559 และคำสั่งผู้รับผิดชอบจุดต่างๆ
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานผล TSH ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2559
ขอเชิญผู้เกษียณร่วมงานมุฑิจาจิต และเข้ารับโล่เกียรติคุณ เนื่องในวันเกษียณอายุราช
ขอเชิญข้าราชการ/จนท.ของรัฐ สวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
ขอเชิญร่วมประชุม
Download
แบบฟอร์มรายงานผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิ่ง ปี 2559 (เพิ่มเติม)
แบบประเมิน3ดีตำบลนาจารย์
แบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบฟอร์มการตรวจร้านชำ
รายชื่อสถานีวิทยุ
แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 2559
ตัวชี้วัดประเมินรอบ2/2559เพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรอบที่2/2559
แบบบันทึกการตรวจโรงงานผลิตน้ำดื่ม
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงอาหาร 30 ข้อ
ภาพกิจกรรม
        อำเภอยิ้ม ตำบลขมิ้น           คลินิกเรื้องรัง 21 กันยายน2559  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
        เจ้าหน้าที่รพ.สต.ออกตรวจพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพ.สต.หนองแวงใหญ่          เจ้าหน้าที่ทันตออกรักษาฟันให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        อบรม อสม.คู่บัดดี้ กาฬสินธุ์ไร้พุงไร้โรคด้วยแพทย์วิถีธรรม รพ.สต.โนนชัย           อบรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีแก่เด็กนักเรียน ป.4 - ป.6  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        อบรมให้ความรู้ "โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มสตรี ปี ๒๕๕๙ "           ให้สุขศึกษาแก่เด็กนักเรียนปฐมวัย ณ ศูนย์เด็กเล็กตำบลภูดิน  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.นาจารย์
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ดงสวาง
1
50.00
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
50.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
50.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
50.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
50.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
50.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
50.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
50.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS