สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสอ.เมือง
การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางเขียนรายงานสอบสวนโรค
เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ตัวอย่างรายงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ
เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งตัวอย่างการสอบสวนโรค
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
การประชุมติดตาม ค้นหาปัญหา ติดตามรายงานตัวชี้วัด
ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธุรการเพิ่ม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล
เรียนผอ.รพ.สต.คำไผ่,ท่าไคร้,โพนทอง, เรื่อง รายงานผู้ป่วย
Download
ตัวชี้วัดประเมินรพ.สต.รอบ2/2558
ตัวอย่างฟอร์มรายงานพัฒนาการเด็ก 30/42 เดือน
รายชื่อเด็ก 30/42 เดือน อ.เมืองกาฬสินธุ์
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
คู่มือมาตรฐานนวดไทย ปี 58
แบบฟอร์มรายงานผลการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 6 ครั้ง
แบบรายงาน3ดีปรับปรุงใหม่ล่าสุด2558(เมษายน2558)
รายงาน3ดีใหม่ล่าสุดปี2558+สรุปแผน
ตัวขี้วัดนิเทศรพ.สต.รอบที่1/2558
ชี้แจง 3ดี ปี2558
ภาพกิจกรรม
        ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โนนชัย          ออกอนามัยโรงเรียน  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย
        เจ้าหน้าที่และอสม.ตำบลภูปอออกมอบไม้เท้าให้กับผู้พิการ/ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวรพ.สต.หนองแวงใหญ่           รณรงค์ลูกน้ำยุงลายตำบลภูปอ รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        รณรงค์วัคซีนนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่           ออกตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง / ผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.หนองแวงใหญ่           นวัตกรรมน้ำหมักชีวภาพ รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใต้
35
90.00
2
10
5
3
N
7
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
N
N
0
0
0
0
N
รพ.สต.ดงเมือง
15
76.67
0
0
0
0
N
1
1
0
0
0
N
N
0
0
N
0
1
0
0
1
5
6
0
N
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
13
73.33
N
0
0
0
0
3
2
0
0
2
N
N
2
0
1
1
0
N
0
0
0
0
1
0
N
N
0
N
1
N
N
รพ.สต.นาจารย์
13
83.33
0
N
0
7
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
1
N
N
รพ.สต.แกเปะ
13
93.33
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
1
4
N
0
3
1
0
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
10
83.33
0
0
0
0
N
1
2
0
0
1
1
N
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
0
0
N
N
0
0
0
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
6
96.67
0
0
0
0
N
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
6
83.33
0
0
0
0
2
1
N
N
0
1
0
0
1
N
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
รพ.สต.ท่าไคร้
4
86.67
4
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.ดงสวาง
3
16.67
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
2
1
0
N
รพ.สต.ต้อน
3
30.00
0
0
0
0
N
1
2
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
2
90.00
1
1
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.โนนสว่าง
2
76.67
0
N
1
0
1
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
1
96.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
0
N
รพ.สต.หนองโพน
1
93.33
0
0
0
0
0
N
1
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.หนองสอ
1
90.00
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
0
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
20.00
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
86.67
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
96.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
86.67
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
53.33
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
0
N
N
0
0
0
0
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS