สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
jjj
วันนี้ วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2559 มีผู้เข้าชม Website นี้ 77 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 505,179 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ขอเชิญบุคลากรอบรมสามาธิบำบัด ตามหลัก SKT
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 18
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 17
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 19
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 15
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 14
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 13
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 12
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 11
โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ 10
Download
ระเบียบวาระประจำเดือน เม.ย. 2559 ครั้งที่ 5/2559
เป้าหมายงานvo/cca แบบจ่ายขาดการบริหารวัสดุ
แบบรายงานฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร
แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2559
รายชื่อเด็ก 30/42 เดือน อ.เมืองกาฬสินธุ์
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
คู่มือมาตรฐานนวดไทย ปี 58
แบบฟอร์มรายงานผลการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 6 ครั้ง
แบบรายงาน3ดีปรับปรุงใหม่ล่าสุด2558(เมษายน2558)
รายงาน3ดีใหม่ล่าสุดปี2558+สรุปแผน
ภาพกิจกรรม
        ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ           รพ.สตหนองสอ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต ครั้งที่2/2559  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ
        รพ.สตหนองสอ ร่วมประชาคมยาเสพติดตามโครงการหมู่บ้านสีขาวฯ           อบรมให้ความรู้ผู้ตรวจพบพยาธิใบใม้ตับ  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        การรณรงค์ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิโครงการCCAถวายในหลวงปี2559           รพ.สตหนองสอออกตรวจคุณภาพโรงงานน้ำดื่มในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ
        จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และขอพรรับวันสงกรานต์ 2559          กิจกรรมเยี่ยมบ้าน รพ.สต.หนองโพน  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เชียงเครือ
86
90.00
0
N
N
0
0
15
2
0
0
0
0
0
0
0
N
0
2
0
0
0
4
2
0
60
0
0
1
0
0
0
N
รพ.สต.ดงเมือง
56
76.67
0
N
N
0
0
N
N
1
N
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
27
73.33
0
N
0
N
0
N
0
0
N
0
5
0
N
0
0
N
N
0
5
0
4
0
0
0
0
1
0
0
12
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
15
83.33
N
N
0
N
0
0
0
2
0
N
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
5
1
3
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.ต้อน
13
60.00
0
N
N
12
0
N
0
0
N
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
1
0
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
9
73.33
0
0
0
N
0
0
3
0
0
N
0
0
0
N
N
N
0
N
3
0
0
1
0
0
1
N
1
N
0
0
N
รพ.สต.โนนแพง
6
76.67
0
0
0
1
1
N
0
2
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
1
1
0
N
N
รพ.สต.แกเปะ
6
86.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
1
0
0
N
0
0
N
0
N
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
N
รพ.สต.โนนสว่าง
4
66.67
0
N
N
1
0
N
N
0
0
N
1
N
N
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
N
0
N
รพ.สต.หนองโพน
4
96.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.ดงสวาง
4
56.67
0
N
0
N
N
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.คำไผ่
3
53.33
N
N
0
0
N
0
0
0
N
N
0
1
N
N
N
N
N
0
1
0
0
0
N
N
1
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
3
53.33
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
0
N
N
0
N
0
N
N
0
0
N
0
2
1
0
0
0
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
3
53.33
3
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.โนนชัย
2
86.67
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
1
1
0
N
รพ.สต.นาจารย์
2
86.67
0
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
N
รพ.สต.โพนทอง
1
66.67
1
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
36.67
N
N
N
N
0
N
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
N
0
N
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
96.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
33.33
N
N
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
0
0
N
0
N
รพ.สต.หนองสอ
0
93.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS