สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญประชุมการพัฒนาเครื่องมือและการควบคุมคุณภาพเครื่องมือวิจัย
แจ้งเตรียมพื้นที่ประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น/สสอ.ดีเด่น/รพ.สต.ติดดาว จ.กส
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 23 พค 60
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคาะห์บุคลากรเป็นพิธีกรในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1 ต่อท้ายข้อตกลงการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน
การประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนปรับปรุงห้องฉุกเฉิน
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 มิย 60
แจ้งรายชื่อ รร.ที่สิ้นสุดการคงสภาพ รร.ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560
Download
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม)
แบบฟอร์มข้อมูลอัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ส่งทุก 3 เดือน
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
e ? bidding
ด้านตกลงราคา
ด้านบริหารพัสดุ
ด้านเจ้าหนี้
ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ด้านการควบคุมภายใน
ด้านใบสำคัญจ่าย
ภาพกิจกรรม
        ร่วมกับทีมกายภาพบำบัดออกเยี่ยมผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหว          รพ.สต.โนนชัยร่วมกับ อสม.ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย
        ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มหลังคลอด          ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        จัดบริการนวดแผนไทยในชุมชน          อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        งานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี           ออกตรวจคัดกรองวัณโรคในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
17
78.26
0
2
2
0
0
N
N
0
0
N
0
0
4
8
N
1
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
10
82.61
0
1
0
2
1
N
N
1
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
5
91.30
0
0
2
2
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
5
78.26
0
0
1
0
0
N
0
0
N
N
2
N
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
3
65.22
0
0
0
1
2
N
N
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
2
91.30
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
13.04
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
73.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
0
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
65.22
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
52.17
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
34.78
N
0
N
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
47.83
0
0
N
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
56.52
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
73.91
0
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
26.09
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
69.57
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
56.52
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
95.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS