สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอความอนุเคราะห์ ปชส.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ขอเชิญส่งผลงาน เพื่อรับรางวัลบุคล/องค์กรดีเด่น
ขอเชิญร่วมประชุมโครงการอบรมการบำบัดโรคเบื้องต้น ฯลฯ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
ประชุมวิชาการระดับประเทศ ที่ 1 "การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพ "
ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
ขอความอนุเคราะห์ ปชส.ข่าวรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่น 1
Download
แบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบฟอร์มการตรวจร้านชำ
รายชื่อสถานีวิทยุ
แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 2559
ตัวชี้วัดประเมินรอบ2/2559เพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรอบที่2/2559
แบบบันทึกการตรวจโรงงานผลิตน้ำดื่ม
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงอาหาร 30 ข้อ
เกณฑ์การประเมินโรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย
ภาพกิจกรรม
        พ่นยุงลาย          ภาพกิจกรรม รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        รพ.สต.ฉีดวัคชีน นักเรียน          รพ.สต.น้ำบุ้นออกให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก ป ๑ และ ป๖  
บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก บันทึกโดย รพ.สต.น้ำบุ้น
        รณรงค์ไข้เลือดออกตำบลห้วยโพธิ์ วันที่15 กรกฎาคม 2559           ประชุมเสวนาแกนนำสุขภาพโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับลดโรคมะเร็งท่อนำ้ดี  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง
        ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ           คลินิคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
บันทึกโดย รพ.สต.น้ำบุ้น บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เชียงเครือ
55
84.62
1
0
N
0
1
N
N
0
0
0
4
1
0
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
14
88.46
2
1
0
2
0
0
0
0
N
2
0
0
0
2
1
1
N
N
0
0
0
0
0
0
3
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
9
69.23
0
N
N
0
0
1
0
1
N
N
0
0
0
N
3
N
0
4
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
8
65.38
6
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
1
N
N
N
0
0
0
0
N
N
1
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
6
50.00
1
N
N
N
0
1
N
0
N
N
3
1
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
6
84.62
2
N
0
0
0
2
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
6
69.23
0
0
0
0
6
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
5
92.31
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
5
80.77
2
N
0
3
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
4
80.77
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
4
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
3
88.46
0
0
N
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
1
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
1
76.92
0
N
0
0
0
1
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
76.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
1
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
34.62
N
N
0
0
N
N
N
1
N
0
N
0
N
N
0
N
N
N
0
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
1
80.77
0
N
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
96.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
50.00
N
N
N
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
23.08
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
50.00
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
88.46
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS