วันนี้ วันจันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558 มีผู้เข้าชม Website นี้ 84 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 424,752 ครั้ง

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัตตามประกาศคณะกรรมการป้องกันฯ ...วันที่บันทึก 26/01/2015
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ...วันที่บันทึก 26/01/2015
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ...ส่งสำเนาคำสั่ง ...วันที่บันทึก 26/01/2015
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนคัดกรองov ...วันที่บันทึก 23/01/2015
การจ่ายเงินค่าบริการอินเตอร์เนต (Note) ...วันที่บันทึก 22/01/2015
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินหรือสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ...วันที่บันทึก 21/01/2015
ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2557 ...วันที่บันทึก 21/01/2015
ขอเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยประชุม23มค 58 ...วันที่บันทึก 21/01/2015
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์รพ.สต.ปี2558 ...วันที่บันทึก 19/01/2015
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการซักศฃซ้อมความเฃ้าใจระเบียบการบริหารทรัพยากรฯ ...วันที่บันทึก 19/01/2015

แผนยุทธศาสตร์รพ.สต.ปี2558 ...วันที่บันทึก 19/01/2015
แบบประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย ปี 58 ...วันที่บันทึก 14/01/2015
แผนงานประจำปี2558 ...วันที่บันทึก 09/12/2014
แบบฟอร์มรายงานผลผู้ป่วยที่สงสัยโรคหัวใจในเด็กประถมศึกษา ...วันที่บันทึก 29/10/2014
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ...วันที่บันทึก 02/07/2014
เกณฑ์การประเมินตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2557 ...วันที่บันทึก 24/06/2014
แบบสรุปรายงานการประเมินคัดกรองมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ...วันที่บันทึก 24/06/2014
รายงาน ท.01 ...วันที่บันทึก 05/06/2014
แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ...วันที่บันทึก 04/04/2014
เกณฑ์ตัวชี้วัดงานสร้างเสริม กฤษณา ...วันที่บันทึก 18/03/2014

แจ้งตารางการออกหน่วยทับหม้อเกลือปี58 ...วันที่บันทึก 18/12/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ รพ.สต.เหล่าหลวง ...วันที่บันทึก 10/11/2014 ( รพ.สต.เหล่าหลวง )
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 15/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
แบบทำแผนวัสดุการแพทย์2558 ...วันที่บันทึก 08/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )

วาระการประชุมเดือน 02-2558 ...วันที่บันทึก 2015-01-08
วาระการประชุมเดือน 01-2558 ...วันที่บันทึก 2014-12-09
วาระการประชุมเดือน 09-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 07-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 06-2557 ...วันที่บันทึก 2014-06-03
วาระการประชุมเดือน 05-2557 ...วันที่บันทึก 2014-05-12
วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08
วาระการประชุมเดือน 03-2557 ...วันที่บันทึก 2014-03-04
วาระการประชุมเดือน 02-2557 ...วันที่บันทึก 2014-02-03
วาระการประชุมเดือน 01-2557 ...วันที่บันทึก 2014-01-06

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        กิจกรรม 5 ส. รพ.สต.เหล่าหลวง           วันให้บริการภูมิคุ้มกันเด็ก0-5 ปี รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        วันให้บริการตรวจรักษา/จ่ายยารักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำบลภูดิน           กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ ของเจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.ต.ภูดิน  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        คลีนิคเด็กดี ฉีดวัคซีนใน รพ.สตนาจารย์วันนี้          รพ.สต.น้ำบุ้นและอสม.ออกดำเนินการสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน ครั้งที่ 1 วันที่ 21มกราคม 58  
บันทึกโดย บันทึกโดย รพ.สต.น้ำบุ้น
        จนท.รพ.สต.น้ำบุ้นออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงภายในพื้นที่21มกราคม58          ถนนสายบุญ รพ.สต.หนองแวงใต้ 21มค.58  
บันทึกโดย รพ.สต.น้ำบุ้น บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านมีเงินงบลงทุนเยอะ ท่านจะทำอะไร
       
  ถนน ป้าย รพ.สต  
  รั้ว ให้ รพ.สต.อื่นที่มีเงินน้อย  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน ss ปีงบประมาณ 2558
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2558
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
รพ.สต.เชียงเครือ
0
0
100
100
0
100
33
100
100
50
100
33
50
0
0
0
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
100
100
100
รพ.สต.เหล่ากลาง
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
100
100
100
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนชัย
100
100
100
0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
0
33
100
100
100
0
33
100
100
100
0
80
100
ค่าเฉลี่ย
98
98
100
95
93
98
88
100
95
94
98
88
94
95
90
89
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มกราคม ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใต้
89
65.38
N
N
N
N
0
2
61
3
1
0
N
2
2
3
4
0
N
N
5
1
0
3
2
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
16
80.77
0
0
N
0
0
0
0
0
0
14
N
0
0
2
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
9
96.15
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
9
100.00
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
8
65.38
N
0
N
N
0
N
0
1
N
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
2
0
1
1
3
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
6
92.31
0
0
0
N
1
1
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
5
80.77
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
1
0
0
N
0
0
0
N
1
3
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
5
73.08
0
0
N
N
0
0
1
1
1
N
0
0
0
0
1
1
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
2
73.08
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
1
1
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
2
73.08
0
N
N
0
0
0
0
0
1
0
N
0
0
1
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
1
50.00
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
1
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
1
92.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
92.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
96.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
30.77
N
N
N
N
0
0
N
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
46.15
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
69.23
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
96.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
80.77
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216