สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอความอนุเคราะห์ ปชส.และเสนอชื่อบุคคลากร เพื่อคัดเลือกเป็น นวก.ดีเด่น ฯลฯ
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมวลชน
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจ ฯลฯ
ผลการคัดเลือก (ย้าย)ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ฯลฯ
แบบฟอรืมการบันทึกข้อมูล จนท.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาทางแพทย์แผนไทย
แจ้งรายชื่อ และกำหนดวัน เดือน ปี คัดเลือก (ย้าย) และ (เลือน) ข้าราชการ ฯลฯ
กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้รองปลัดกระทรวง สธ. ฯลฯ
จัดตั้งศูนย์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
การใช้เครื่องหมายราชการกระทรวงสาธารณสุข
Download
แบบบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย ปี 60
แบบสรุป3ดีประจำปี2559ของตำบล
แบบฟอร์มรายงานผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิ่ง ปี 2559 (เพิ่มเติม)
แบบประเมิน3ดีตำบลนาจารย์
แบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบฟอร์มการตรวจร้านชำ
รายชื่อสถานีวิทยุ
แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 2559
ตัวชี้วัดประเมินรอบ2/2559เพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรอบที่2/2559
ภาพกิจกรรม
        อำเภอยิ้ม ตำบลขมิ้น           คลินิกเรื้องรัง 21 กันยายน2559  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
        เจ้าหน้าที่รพ.สต.ออกตรวจพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพ.สต.หนองแวงใหญ่          เจ้าหน้าที่ทันตออกรักษาฟันให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        อบรม อสม.คู่บัดดี้ กาฬสินธุ์ไร้พุงไร้โรคด้วยแพทย์วิถีธรรม รพ.สต.โนนชัย           อบรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีแก่เด็กนักเรียน ป.4 - ป.6  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        อบรมให้ความรู้ "โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มสตรี ปี ๒๕๕๙ "           ให้สุขศึกษาแก่เด็กนักเรียนปฐมวัย ณ ศูนย์เด็กเล็กตำบลภูดิน  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองโพน
6
91.30
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
N
0
0
3
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
5
86.96
N
N
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
N
0
0
0
1
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
4
30.43
1
N
N
0
N
N
N
1
N
N
0
N
1
N
1
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
4
86.96
0
4
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
4
86.96
N
N
0
0
N
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
2
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
2
52.17
N
N
2
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
1
91.30
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
1
69.57
0
0
N
1
0
0
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
73.91
N
N
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
73.91
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
1
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
65.22
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
91.30
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
47.83
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
43.48
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
56.52
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
N
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
65.22
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
4.35
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
73.91
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
69.57
0
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS