สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรกรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวง สธ.
ขอส่งรายงานการประชุม หน.ส่วนราชการ สาธารณสุข จ.กส ประจำเดือน ตค..2560
แนวทางการบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว UC จ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561
ขอความร่วมมือตรวจสอบและจัดเก็บทระพยากรสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯ
แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ฯ
ส่งแบบสำรวจฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จ.กส คำสั่งจังหวัดที่ 4091/2560
การสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของ รพ.สต.
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการสัมมนา
Download
รายงาน 506 S ฆ่าตัวตาย
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61 (แก้ไข)
อัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 กย 60
แบบประเมินรอบ2/2560
แบบนิเทศงาน คุ้มครองผู้บริโภค รอบที่ 2/60
ตารางบันทึกข้อมูลหมอเขียว
แบบประเมินหมู่บ้าน1
ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ณ มิย 60
หมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาพ2560
ภาพกิจกรรม
        รพ.สต.ฝายแตกลงพื้นที่คัดกรองเบาหวานความดันประจำปี 2561           เยี่ยมผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัด  
บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
        คลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.หนองโพน          ประชุมอสม.  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
        เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เรื่องอย.กับเด็กนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่           เจ้าหน้าที่ออกรักษาทันตกรรมให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        เจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนHPV           กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใต้
4
69.57
N
N
0
0
N
0
0
N
0
N
0
0
3
0
1
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
73.91
0
0
N
N
0
N
1
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
1
56.52
0
1
N
N
0
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
86.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
1
100.00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
78.26
0
0
0
0
0
0
0
N
1
0
0
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
65.22
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
1
N
N
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
1
78.26
0
0
0
N
0
0
0
0
0
1
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
86.96
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
56.52
0
0
N
0
N
N
0
N
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
91.30
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
65.22
0
0
0
0
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
69.57
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
4.35
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
60.87
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
52.17
0
N
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
52.17
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
69.57
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
60.87
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS