วันนี้ วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าชม Website นี้ 57 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 453,071 ครั้ง

เรียน ผอ.รพสต.ห้วยโพธิ์ ขอส่งตัวนิสิตฝึกประสบการณ์เรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ...วันที่บันทึก 29/05/2015
แจ้งสรุปประเด็นสำคัญในการประชุม คปสอ.เมือง-ดอนจาน ...วันที่บันทึก 29/05/2015
ตัวอย่างแผนงานโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ...วันที่บันทึก 29/05/2015
เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก ...วันที่บันทึก 29/05/2015
เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งไฟลืให้สุขศึกษา มื เท้า ปาก ...วันที่บันทึก 29/05/2015
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งไฟล์วิชาการเวชฏิบัติพิษสุนัขบ้า ...วันที่บันทึก 29/05/2015
เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งไฟล์วิชาการโรค มือ เท้า ปาก ...วันที่บันทึก 29/05/2015
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้าปาก ...วันที่บันทึก 29/05/2015
ขอส่งคำสั่งและแผนการออกตรวจสอบภายใน ...วันที่บันทึก 28/05/2015
การจัดสรรงบประมาณดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ที่1 คปสอ.เมือง-ดอนจาน ...วันที่บันทึก 28/05/2015

แบบรายงาน3ดีปรับปรุงใหม่ล่าสุด2558(เมษายน2558) ...วันที่บันทึก 08/04/2015
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนใหม่ 2558 ...วันที่บันทึก 19/02/2015
รายงาน3ดีใหม่ล่าสุดปี2558+สรุปแผน ...วันที่บันทึก 17/02/2015
ตัวขี้วัดนิเทศรพ.สต.รอบที่1/2558 ...วันที่บันทึก 12/02/2015
ชี้แจง 3ดี ปี2558 ...วันที่บันทึก 09/02/2015
แบบฟอร์มรายงานมะเร็งเต้านม ...วันที่บันทึก 06/02/2015
แบบฟอร์มคัดกรองเบาหวานความดันฯ2558 ...วันที่บันทึก 30/01/2015
แผนยุทธศาสตร์รพ.สต.ปี2558 ...วันที่บันทึก 19/01/2015
แบบประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย ปี 58 ...วันที่บันทึก 14/01/2015
แผนงานประจำปี2558 ...วันที่บันทึก 09/12/2014

ข้อมูลพยาบาลฝายแตก ...วันที่บันทึก 06/03/2015 ( รพ.สต.ฝายแตก )
ข้อมูลพยาบาล ...วันที่บันทึก 04/03/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แบบสำรวจ IC รพ.สต.โนนชัย ...วันที่บันทึก 12/02/2015 ( รพ.สต.โนนชัย )
แบบสำรวจIC คำไผ่ ...วันที่บันทึก 11/02/2015 ( รพ.สต.คำไผ่ )
แบบสำรวจตวามต้องการงานIC แก้ไข ...วันที่บันทึก 11/02/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แบบสำรวจตวามต้องการงานIC ...วันที่บันทึก 11/02/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
สำรวจงานIC ...วันที่บันทึก 10/02/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
เกณฑ์ประเมินICรพ.สต.กาฬสินธ์58 ...วันที่บันทึก 10/02/2015 ( รพ.สต.โพนทอง )
คู่มือICกาฬสินธ์58 ...วันที่บันทึก 10/02/2015 ( รพ.สต.โพนทอง )
แจ้งตารางการออกหน่วยทับหม้อเกลือปี58 ...วันที่บันทึก 18/12/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ รพ.สต.เหล่าหลวง ...วันที่บันทึก 10/11/2014 ( รพ.สต.เหล่าหลวง )
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 15/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
แบบทำแผนวัสดุการแพทย์2558 ...วันที่บันทึก 08/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )

วาระการประชุมเดือน 06-2558 ...วันที่บันทึก 2015-04-01
วาระการประชุมเดือน 05-2558 ...วันที่บันทึก 2015-02-24
วาระการประชุมเดือน 04-2558 ...วันที่บันทึก 2015-02-02
วาระการประชุมเดือน 02-2558 ...วันที่บันทึก 2015-01-08
วาระการประชุมเดือน 01-2558 ...วันที่บันทึก 2014-12-09
วาระการประชุมเดือน 09-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 07-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 06-2557 ...วันที่บันทึก 2014-06-03
วาระการประชุมเดือน 05-2557 ...วันที่บันทึก 2014-05-12
วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี ๒๕๕๘ ณ ณ วัดอุดมประชาราษฏร์ ตำบลนาจารย์           รพ.สต.หนองโพน..ประกวดรพ.สต.ดีเด่น 12.พ.ค.58  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        รพ. สต. แกเปะ ออกให้บริการอำเภอยิ้ม ประจำเดือนเมษายน 2558           อบรมแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.แกเปะ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        เยี่ยมบ้านผู้ป่วย palliative care ตำบลห้วยโพธิ์           ทอดผ้าป่า รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 10 เมษายน 2558           Big Cleaning Day ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านมีเงินงบลงทุนเยอะ ท่านจะทำอะไร
       
  ถนน ป้าย รพ.สต  
  รั้ว ให้ รพ.สต.อื่นที่มีเงินน้อย  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2558
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน เมษายน ปี 2558
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
100
50
100
100
0
100
50
100
100
0
33
100
75
22
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
86
100
33
67
100
86
100
33
67
100
67
86
40
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
86
80
100
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
0
100
0
100
50
100
100
0
100
50
100
25
50
0
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนชัย
100
100
50
100
100
0
0
50
100
100
0
0
50
100
0
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ค่าเฉลี่ย
100
91
97
93
100
83
81
97
93
100
83
81
88
94
91
78
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ต้อน
22
70.00
0
N
N
0
0
3
6
4
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
3
4
2
0
0
N
รพ.สต.โพนทอง
11
80.00
0
N
N
0
0
N
0
0
0
N
0
1
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
9
56.67
1
N
N
N
N
0
1
0
N
N
N
0
N
0
0
N
N
1
1
0
2
1
N
N
1
0
0
0
1
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
9
83.33
1
N
0
0
0
0
0
2
2
0
1
1
0
0
0
1
0
N
0
0
0
1
0
0
0
N
N
0
0
N
N
รพ.สต.นาจารย์
7
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
N
รพ.สต.โนนแพง
7
73.33
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
1
1
1
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
N
รพ.สต.ท่าไคร้
3
60.00
2
1
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.โนนชัย
3
90.00
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
50.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
N
N
0
N
0
0
N
รพ.สต.ดงเมือง
1
63.33
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
1
0
N
รพ.สต.คำไผ่
1
73.33
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
0
1
0
N
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
83.33
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
93.33
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
73.33
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
50.00
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
96.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.หนองโพน
0
76.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
96.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
23.33
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216