ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,069 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
เยี่ยมทารกหลังคลอด และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเหล่าหลวง
ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ประจำปี2562เหล่าหลวง
ตรวจคัดกรองหาหนอนพยาธิเหล่าหลวง
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลไผ่หนองโพน
ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายดงเมือง
ประชุม อสม. รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
คลีนิกเบาหวาน-ความดัน รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ชุมชนนี้น่าอยู่ ปลอดเหล้า ปลอดภัยหนองสอ
ติดตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนครั้งที่1 โซนลำปาวหนองสอ
รพสต.โพนทองออกสอบสวนวัวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลโพนทองโพนทอง
รพ.สต.แกเปะ รณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกแกเปะ
คลีนิคเบาหวานและความดัน รพ.สต.แกเปะแกเปะ
รพ.สต.แกเปะและทีม สสอ. ออกเยี่ยมผู้พิการแกเปะ
รพ.สต.แกเปะ คัดกรองความพิการ แกเปะ
่รับนิเทศงานครั้งที่1/2562จากทีม สสอ.เมืองกาฬสินธุ์คำไผ่
กิจกรรมวันอสม.แห่งชาติเหล่าหลวง
รพ.สต.ฝายแตกออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตกออกเยี่ยมผู้พิการร่วมกับ รพ.กาฬสินธุ์ และ อสม.ฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ฝายแตก
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนดงเมือง
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->