ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,411 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
รพ.สต.บ้านคำไผ่ ให้บริการการฉีดวคัซีนเข็มที่ 2 ป้องกันโรคโควิค 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 8 กลุ่มเสี่ยงคำไผ่
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)เข็ม ๒ AstraZeneca กลุ่ม ๖๐๘นาจารย์
บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม(Sinopharm) แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว )นาจารย์
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)เข็มแรก กลุ่ม ๖๐๘ นาจารย์
ออกรณรงค์กระตุ้นให้ชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19แกเปะ
ฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม เข็ม 1แกเปะ
รพ.กส.เยี่ยมศูนย์ CI เทศบาลตำบลลำพาน ฝายแตก
ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1ในกลุ่ม 608 ฝายแตก
ฉีดวัคซิน ซิโนแวค เข็ม1 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปแกเปะ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยานาจารย์
มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อยู่ในช่วงการกักตัว ๑๔ วันนาจารย์
การเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้านนาจารย์
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มติดบ้าน ติดเตียงนาจารย์
ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคโควิด-19 หลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลนาจารย์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และคณะแม่บ้านสาธารณสุข ออกเยี่ยมเสริมสร้างพลังใจในการดำเนินการ CI เทศบาลตำบลนาจารย์นาจารย์
การดำเนินงาน CI เทศบาลตำบลนาจารย์นาจารย์
เทศบาลตำบลลำพาน รพ.สต.ฝายแตก โนนแพง ดงเมือง เปิด รพ.สนามตำบลลำพาน (CI) ฝายแตก
นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด รพ.สนาม ตำบลหนองกุง พร้อมรับผู้ป่วยระดับสีเขียวแล้วตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564คำไผ่
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่แกนนำดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสดงเมือง
มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวหนองแวงใหญ่
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->