ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Total 1,279 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
พัฒนา รพ.สต.ดงเมือง
ออกตรวจสุขภาพ อนามัย ร.รสะอาดนาทม
บริการวัคซีนนักเรียนดงเมือง
ออกตรวจสุขภาพ และประเมินพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนนาจารย์
ออกส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษานาจารย์
งานอนามัยโรงเรียนปี ๒๕๖๓นาจารย์
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงนาจารย์
อบรมการดูแลสุขภาพเด็ก แก่ผู้ปกครองเด็กในชุมชนแกเปะ
อบรมแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฝายแตก
เคลือบฟลูออไรด์-แจกแปรงสีฟัน ศูนย์เด็กเทศบาลตำบลลำพานฝายแตก
ออกรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี ๒๕๖๓นาจารย์
ตรวสุขภาพนักเรียนดงเมือง
โครงการภาคีหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านเชิงรุก ปี2563 หนองโพน
รพ.สต.เหล่าหลวงออกอนามัยโรงเรียน 5-6ส.ค.63 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตหนองสอ ออกตรวจสุขภาพฟันในนักเรียนตำบลภูดินเหล่าหลวง
อสม.ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แกเปะ
ออกเยี่ยมคนยากจนในชุมชน ร่วมกับพระอาจารย์เอกคุณและทีมพยาบาลรพ.กาฬสินธุ์แกเปะ
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เด็ก 0-5 ปีสะอาดนาทม
รพ.สต.เหล่าหลวงออกตรวจโรงน้ำดื่มในตำบลภูดินเหล่าหลวง
รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี ๖๓นาจารย์
รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
รพ.สต.ท่าไคร้ ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กท่าไคร้
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงออกประเมินพัฒนาการเด็กช่วงรณรงค์13-17ก.ค.63เหล่าหลวง
ประเมิน รพ.สต.ติดดาวดงเมือง
รพ.สต.บ้านคำไผ่ พร้อม อสม.ทำกิจกรรม Big Cleaning DaY โรงเรียนในชุมชนคำไผ่
รพ.สต.เหล่าหลวงพร้อมอสม.ร่วมกับเทศบาลออกพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำในโรงเรียนเขตตำบลภูดินก่อนเปิดเรียนเหล่าหลวง
รพ.สต.บ้านสะอาดนาทม ร่วมกับ อสม. Big Cleaning day วัดและโรงเรียนสะอาดนาทม
จิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนหนองแวงใหญ่
ทีมอสม.ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายหนองแวงใหญ่
รพ.สต.และ อสม. ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนในชุมชน แกเปะ
รพ.สต.ฝายแตก ร่วมกับ อสม.ทำกิจกรรม Big cleaning day วัดและโรงเรียนฝายแตก
ให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร ตรวจสารเคมีในเลือดประจำปี2563ฝายแตก
กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในโรงเรียนเขตตำบลนาจารย์นาจารย์
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกนาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมกับอสม.ออกทำกิจกรรม Big cleaning day ในโรงเรียนเขตภูดินเหล่าหลวง
ประชุมเตรียมพร้อมเปิดเทอมใหม่ ด้วยวิถี New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19นาจารย์
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๓นาจารย์
โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ นาจารย์
ตรวจสุขภาพพระภิกษุ ปี ๒๕๖๓นาจารย์
โครงการควบคุมและป้องกันโรควัณโรคชุมชนหนองโพน
กำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม. หมู่4 บ้านคำเม็กหนองโพน
ออกสำรวจและแนะนำร้านตัดผมดงเมือง
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำแม่และเด็กฝายแตก
ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๓นาจารย์
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกสะอาดนาทม
อสม.กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวงออกคัดกรองโควิดตลาดนัดโค-กระบือร่วมเทศบาลต.ภูดินเหล่าหลวง
การฝึกปฏิบัติงานพระคิลานุปัฏฐากนาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวงออกสำรวจให้คำแนะนำร้านเสริมสวย/ตัดผม/ร้านนวดตำบลภูดินเหล่าหลวง
ตรวจวัดไข้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหนองโพน
รพ.สต.บ้านหนองโพนร่วมกับ อสม.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายหนองโพน
ให้คำแนะนำร้านตัดผมร้านเสริมสวยในเขตเทศตำบลไผ่ ตามมาตรการผ่อนปรน covidหนองโพน
ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรฝายแตก
ประชุม อสม. รณรงค์ลูกน้ำยุงลายฝายแตก
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการผ่อนคลาย lockdownแกเปะ
ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการผ่อนคลาย lockdownนาจารย์
ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.สร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็กนาจารย์
อสม.รพ.สต.บ้านคำไผ่ ตำบลหนองกุง ออกตรวจลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกคำไผ่
ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหล่าหลวง
ออกมอบกายอุปกรณ์ร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
ตรวจคัดกรองภาวะซีดในหญิงวัยเจริญพันธุ์นาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวงออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยไข้เลือดออกเหล่าหลวง
รับการออกเยี่ยมติดตามเพื่อประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๓นาจารย์
ผู้นำชุมชน อสม. มอบของช่วยเหลือและใบรับรองแก่ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดที่กักตัวครบ 14 วันฝายแตก
รพ.สต.เหล่าหลวงออกเชิงรุกให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยและเยี่ยมหลังคลอดเหล่าหลวง
รพ.สต.ร่วมกับอสม.คัดกรองคนไข้และจัดระยะห่างในงานศพแกเปะ
รับมอบปรอทวัดไข้จากคณะเทศบาลและอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อสม.ที่ร่วมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแกเปะ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวงร่วม อสม.ตำบลภูดินออกควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรค covid-19 ในงานฒาปนกิจเหล่าหลวง
รพ.สต.ดงเมือง คณะอสม.และผู้นำชุมชนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19ดงเมือง
รพ.สต.หนองโพน ออกตรวจคัดกรองวัดไข้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพร้อมมอบใบกักตัว14วันและมอบใบให้กับผู้ที่ผ่านการกักตัวครบ14วันหนองโพน
รพ.สต. ร่วมกับ อสม. ต.ลำคลอง ออกเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสะอาดนาทม
รพ.สต.ร่วม อสม.ตำบลภูดินออกเฝ้าระวังโรคโควิดในคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเหล่าหลวง
ออกแนะนำแนวทางปฏิบัติการจัดงานฌาปนกิจศพ ห่างไกลโควิด-19นาจารย์
ออกเฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และติดตามการกักตัวของกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19นาจารย์
ปลัดอำเภอเมือง อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.อสม. ร่วมกันเคาะประตูบ้านต้านโควิด19ฝายแตก
ประชุมร่วมกับทุกภาคเพื่อหามาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19นาจารย์
ดำเนินการและรณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 นาจารย์
เทศบาลตำบลไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ รพ.สต.หนองโพน ดำเนินการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19และดำเนินการX-RAYค้นหากลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไผ่หนองโพน
รพ.สต.หนองโพน ร่วมกันทำความสะอาดนำทีมโดยท่าน ผอ.ธนบูลย์ คนหาญ โดยช่วยกันทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาทำความสะอาดบริเวณจุดที่ให้บริการประชาชนหนองโพน
อสม.ลงพื้นที่คัดกรองผู้ป่วยในชุมชนแกเปะ
รพ.สต.ร่วมกับอสม.สอนทำหน้ากากอนามัยแก่ชุมชน ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19แกเปะ
รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับเทศบาลลำคลองสะอาดนาทม
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงออกคัดกรองผู้เข้าอบรมก่อนเข้าอบรมทำหน้ากากที่เทศบาลตำบลภูดินเหล่าหลวง
รพ.สต.ฝายแตก อสม. ร่วมกับเทศบาลตำบลลำพาน ฝึกทำหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19ฝายแตก
อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19ฝายแตก
ตรวจคัดกรองจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานดงเมือง
รพสต.โพนทองร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธ์ุและเทศบาลตำบลโพนทอง ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ covid19 ณ โรงงานเอเซียโมดิไฟด์สตาร์ทโพนทอง
อบรมแกนนำควมคุมโรค (SRRT) ระดับตำบล ปีงบประมาณ2563หนองโพน
ประชุมประชาคมเพื่อให้ความรู้ไข้เลือดออกและออกกติกาชุมชนแกเปะ
ออกเยี่ยมกายภาพผู้ป่วยในชุมชนแกเปะ
รพสต.โพนทองรับการตรวจสอบภายในจากสสจ.กส.โพนทอง
สุ่มลำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลาย ต.ไผ่หนองโพน
รพ.สต.เหล่าหลวง ออกกำลังกายกับนักศึกษาฝึกงานร่วมกับชุมชนตอนเย็นทุกวันเหล่าหลวง
ตรวจตา เท้า ฟัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ CG ลงเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนฝายแตก
ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนาดงเมือง
ให้ความรู้เกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสะอาดนาทม
รพ.สต.เหล่าหลวง ตรวจคัดกรองจอประสาทตา,ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 29 ม.ค.63เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่าหลวง ออกบริการฉีดวัคซีน MR,DTนักเรียนป.1,ป.6ในตบลภูดินเหล่าหลวง
ตรวจตา ผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2563แกเปะ
รพ.สต.หนองโพน ตรวจคัดกรองจอประสาทตาและตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน หนองโพน
รพ.สต.เหล่าหลวงออกสอนโครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับกับมเ็งท่อน้ำดีในนักเรียนชั้น ป.4,5,6ตำบลภูดินเหล่าหลวง
ผอ.รพ.สต.โพนทองรับโล่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น ประจำปี 2562โพนทอง
ตรวจตา เท้า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังฝายแตก
คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่สะอาดนาทม
ร่วมงานวันเด็กปี 2563 กับเทศบาลตำบลลำพานดงเมือง
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓นาจารย์
คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาจารย์และ อสม.ตำบลนาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม"วิ่งไล่ยุง" นาจารย์
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมงานกีฬาจังหวัดกาฬสืนธุ์เหล่าหลวง
งานปีใหม่อสม.ตำบลภูดิน10ม.ค.63ร่วมเล่นกีฬามหาสนุกเหล่าหลวง
รพ.สต.ฝายแตก อสม. ชมรมออกกำลังกาย ร่วมงานกีฬาเทศบาลตำบลลำพานฝายแตก
รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10ที่เทศบาลภูดินเหล่าหลวง
รพสต.โพนทองติดตามเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายในพื้นที่ตำบลโพนทองโพนทอง
กิจกรรมศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงกับอสม.ภูดินที่สปป.ลาว13ธ.ค.62เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่าหลวงศึกษาดูงานกับคณะอสม.ภูดินที่รพ.สต.บ้านเดื่อหนองคาย13ธ.ค.62เหล่าหลวง
คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี2563สะอาดนาทม
ดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียน ป.6แกเปะ
ออกเยี่ยมผู้พิการแกเปะ
จิตอาสาร่วมป้องกันรณรงค์โรคไข้เลือดออกตามชุมชนฝายแตก
เข้าร่วมการคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓นาจารย์
จิตอาสาสมัครปฎิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกนาจารย์
ออกตรวจคัดกรอง และตรวจสุขภาพพระสงฆ์ประจำปี ๒๕๖๓นาจารย์
ออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปี ๒๕๖๓นาจารย์
ออกตรวจเท้ากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานประจำปี ๒๕๖๒นาจารย์
ออกเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคในชุมชนนาจารย์
จัดบริการคลินิกเด็กดีประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓นาจารย์
หมอโฮมสุข ตำบลไผ่ ออกเยี่ยมบ้านหนองโพน
รพสต.โพนทองติดตามเยี่ยมและประเมินความพิการร่วมกับนักกายภาพรพ.กสโพนทอง
รพสต.โพนทองตรวจสุขภาพพระสงฆ์โพนทอง
ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ดงเมือง
ปูพรหมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลาย (การสอบสวน DHF Dead )แกเปะ
สอบสวน DHF deadแกเปะ
ส่งมอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการสะอาดนาทม
ฉีดวัคซีน-ตรวจพัฒนาการเด็กฝายแตก
รพ.สต.เหล่าหลวงออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่าหลวง
เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
ฉีดวัคซีน นักเรียน ป.6แกเปะ
ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สะอาดนาทม
บริการทันตกรรมเด็กนักเรียนดงเมือง
ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก กลุ่มนักเรียนชั้น ป.๕นาจารย์
โซนบึงลำไผ่ทอง สสอ.เมือง เทศบาลตำบลลำพาน เหล่ากาชาด ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฝายแตก
ร่วมกันปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร เพื่ิอนุรักษ์พันไม้สักพระราชทาน และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านแนะนำการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังนาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวง ประชุม อสม.10ก.ย.62 ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีรับป้าย รพ.สต.ติดดาวเหล่าหลวง
รพสต.โพนทองประชุมประจำเดือนอสม.ประจำเดือน กันยายน 2562โพนทอง
มหกรรมสุขภาพ ฝายแตก
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามหญิงหลังคลอดนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังนาจารย์
ทีม CG นาจารย์ ออกประเมิน ADL ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓นาจารย์
อบรมกลุ่มเสี่่ยง เบาหวาน ความดัน ประจำปี 2562แกเปะ
ประเมินติดดาว รพ.สต. ปี 2562แกเปะ
อบรมวัยใส โรงเรียนแกเปะราษฏร์นิยมแกเปะ
รพสต.โพนทองร่วมกับนักกายภาพรพกส.ออกเยี่ยมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในพื้นที่ตำบลโพนทองโพนทอง
บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดงเมือง
อบรมให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายฝายแตก
ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒นาจารย์
รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ฝายแตก
เหล่าหลวงร่วมเทศบาลภูดินออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเหล่าหลวง
ควบคุมลูกน้ำยุงลายตำบลภูดินเหล่าหลวง
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกสะอาดนาทม
อบรมกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเรื้อรังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
โครงการชุมชนไอโอดีนตำบลนาจารย์นาจารย์
ตรวจฟันเด็กนักเรียนแกเปะ
รณรงค์วัคซีนไข้หวัดใหญ่แกเปะ
รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายโพนทอง
โครงการอบพัฒนาหมอประจำครัวเรือนให้เป็นนักสุขภาพประจำครอบครัว รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนาจารย์
โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลนาจารย์นาจารย์
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับเทศบาลสะอาดนาทม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ออกให้บริการอนามัยโรงเรียนดงเมือง
การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๘-๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒นาจารย์
ออกติดตามดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนาจารย์
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก ๐-๕ ปีไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๒นาจารย์
อนามัยโรงเรียน 25 มิ.ย.62ฝายแตก
รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลุ่มเสี่ยง ปี ๒๕๖๒นาจารย์
กิจกรรมส่งเสริมและประเมินพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปีนาจารย์
อนามัยโรงเรียน รพ.สต.หนองโพนหนองโพน
อนามัยโรงเรียนวันที่ 24 มิ.ย. 2562แกเปะ
รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิดงเมือง
ออกดำเนินการควบคุมป้องกันการระบาดไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงนาจารย์
ออกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒นาจารย์
รพ.สต.โพนทอง ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงโพนทอง
ตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจารย์
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา งานอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒นาจารย์
ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนาจารย์
ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รพ.สต.เหล่าหลวง ปี2562เหล่าหลวง
ออกอนามัยโรงเรียน ปี2562 รพ.สต.เหล่าหลวงเหล่าหลวง
ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก รพ.สต.เหล่าหลวง และทีมเทศบาลตำบลภูดิน 2562เหล่าหลวง
ประชุม อสม.และร่วมกิจกรรมจิตอาสา รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ประชุมประจำเดือน อสม.สะอาดนาทม
ประชุมอสม.ประจำเดือน ("จิตอาสา"สะสางช่วยงานเจ้าหน้าที่รพ.สต.)เหล่าหลวง
ออกอนามัยร.รสะอาดนาทม
เยี่ยมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุนาจารย์
ออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยวัณโรคนาจารย์
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งในกลุ่มสตรีนาจารย์
ออกเยี่ยมผู้ป่วยแกเปะ
รพ.สต.หนองสอร่วมออกตรวจสารเสพติดในโรงเรียนหนองสอ
เตรียมติดดาวเหล่าหลวงเหล่าหลวง
ประชุม อสม.ประจำเดือน รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
อบรมสารเคมี งบ สสจ.แกเปะ
รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแกเปะ
อสม.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแกเปะ
คลินิกโรคเรื้องรังฯเหล่าหลวง
รพสต.โพนทองทำแบบประเมินแพทย์วิถีธรรมโพนทอง
รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลไผ่หนองโพน
ออกโมบายเชิงรุกรพ.สต.ดงเมืองดงเมือง
คลีนิกเบาหวาน-ความดัน เดือน พ.ค.62 รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตกออกโมบายเคลื่อนที่เชิงรุกฝายแตก
รพสต.โพนทองประชุมเชิงปฏิบัติการออกโมบายเคลื่อนที่เชิงรุกโพนทอง
ออกตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดนาจารย์
รพสต.โพนทองมอบรถโยกให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโพนทองโพนทอง
อบรมและทบทวนให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่อสม.ประจำเดือนแกเปะ
อมรมหมอเขียวประจำปีแกเปะ
อสม.ตรวจพัฒนาการชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบแกเปะ
รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยูงลายแกเปะ
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันขึ้นปีใหม่ไทยนาจารย์
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนนาจารย์
ออกตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์นาจารย์
รพ.สต.ปลอดบุหรี่นาจารย์
เยี่ยมทารกหลังคลอด และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเหล่าหลวง
ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ประจำปี2562เหล่าหลวง
ตรวจคัดกรองหาหนอนพยาธิเหล่าหลวง
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลไผ่หนองโพน
ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายดงเมือง
ประชุม อสม. รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
คลีนิกเบาหวาน-ความดัน รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ชุมชนนี้น่าอยู่ ปลอดเหล้า ปลอดภัยหนองสอ
ติดตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนครั้งที่1 โซนลำปาวหนองสอ
รพสต.โพนทองออกสอบสวนวัวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลโพนทองโพนทอง
รพ.สต.แกเปะ รณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกแกเปะ
คลีนิคเบาหวานและความดัน รพ.สต.แกเปะแกเปะ
รพ.สต.แกเปะและทีม สสอ. ออกเยี่ยมผู้พิการแกเปะ
รพ.สต.แกเปะ คัดกรองความพิการ แกเปะ
่รับนิเทศงานครั้งที่1/2562จากทีม สสอ.เมืองกาฬสินธุ์คำไผ่
กิจกรรมวันอสม.แห่งชาติเหล่าหลวง
รพ.สต.ฝายแตกออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตกออกเยี่ยมผู้พิการร่วมกับ รพ.กาฬสินธุ์ และ อสม.ฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ฝายแตก
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนดงเมือง
ออกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒นาจารย์
รับประเมินรอบแรกจาก สสอ.เมืองกาฬสินธุ์เหล่าหลวง
ประชุมแกนนำ SRRT ระดับตำบลไผ่หนองโพน
ประชุมประจำเดือนอสม. รพ.สต.หนองแวงใต้หนองแวงใต้
ออกฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในโรงเรียนนาจารย์
งานควบคุมป้องกันวัณโรคในชุมชน จัดอบรม Mr.TBนาจารย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค อบรม อย.จิ๋ว อย.น้อยนาจารย์
เจ้าหน้าที่และคณะอสม.ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายหนองแวงใหญ่
แพทย์แผนไทยออกให้บริการนวดในชุมชนรพ.สต.หนองแวงใหญ่หนองแวงใหญ่
แพทย์แผนไทยเตรียมสมุนไพรทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอดรพ.สต.หนองแวงใหญ่หนองแวงใหญ่
ออกตรวจแหล่งผลิตน้ำดื่มตำบลภูดินเหล่าหลวง
รพ.สต.หนองสอ ออกตรวจโรงน้ำดื่มปี62หนองสอ
ให้วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปีตามนัดเหล่าหลวง
ออกเยี่ยมบ้านดงเมือง
รพ.สต.ฝายแตกออกให้บริการคลินิกเรื้อรัง 5-7 ก.พ.62ฝายแตก
รพสต.โพนทองติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการในพื้นที่ตำบลโพนทองโพนทอง
ประชุมอสม.ประจำเดือนกุมภาพันธ์62หนองสอ
เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองสอร่วมออกตรวจหสารเสพติดในหมู่บ้านหนองสอ
รณรงค์กำจัดลูกนำ้ยุงลาย บ้านโคกกว้างตำบลไผ่ รพ.สต.หนองโพนหนองโพน
อบรมฟื้นฟูศักยภาพหมอนวด รพ.สต.หนองโพน ต.ไผ่หนองโพน
ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานเหล่าหลวง
เยี่ยมผู้พิการและมอบรถเข็นพร้อมกับทีมกายภาพบำบัด รพ.กส.เหล่าหลวง
รพ.สต.ดงเมืองออกหน่วยปฐมพยาบาลดงเมือง
ถนนสายบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ผ้าป่าพัฒนา รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
กิจกรรม รพ.สต.ฝายแตก เดือนธค.ฝายแตก
ทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอดดงเมือง
ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการ ปี 2562สะอาดนาทม
อบรมโครงการของสปสช.เหล่าหลวง
ทำคลอดฉุกเฉินเหล่าหลวง
ตรวจคัดกรองจอประสาทตา และตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ๖๒นาจารย์
ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562สะอาดนาทม
ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2562นาจารย์
ออกดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประครอง(Palliative Care)นาจารย์
ออกเยี่ยมและติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรคนาจารย์
ออกคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปี 2562นาจารย์
ฝึกประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในชุมชนแก่นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนาจารย์
ร่วมงาน OTOP นวัตวิถี เหล่าหลวง
ออกตรวจเลือดประจำปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 62นาจารย์
ออกติดตามมารดาหลังคลอดและทารกนาจารย์
โครงการจิตอาสาฯ 13-23 ตุลาคม 61 สะอาดนาทม
เด็กอายุ 0-5 ปี ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงสะอาดนาทม
คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง สะอาดนาทม
ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด รพ.สต.ดงเมืองดงเมือง
ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ Kalasin Happinessเหล่าหลวง
ออกรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกเหล่าหลวง
ทีม CG รพ.สต.ฝายแตก ออกดูแลผู้ป่วยฝายแตก
อสม. รพ.สต.ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตกทำโครงการ ออกกำลังกายฝายแตก
การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการหมู่บ้านจัดการลดโรค NCD ประจำปี 2561 รพ.สต.ดงเมืองดงเมือง
ตรวจสารพิษในเลือดสะอาดนาทม
ควบคุมไข้เลือดออกเหล่าหลวง
คลีนิกวัคซีนเดือนกรกฎาคม61สะอาดนาทม
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดงเมือง
กิจกรรมเดือน มิย. รพ.สต.ฝายแตก
คลีนิกวัคซีนเดือนมิถุนายน61สะอาดนาทม
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายดงเมือง
รพ.สต.ฝายแตก รณรงค์ลูกน้ำยุงลายฝายแตก
เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเหล่าหลวง
เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคเหล่าหลวง
เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเหล่าหลวง
เยี่ยมหญิงหลังคลอดเหล่าหลวง
เยี่ยมผู้ป่วยพิการติดเตียงเหล่าหลวง
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังดงเมือง
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูงหนองโพน
คลีนิกเบาหวานเดือนเมษายน 61 ฝายแตก
พัฒนาสิ่งแวดล้อม รพ.สต.ดงเมือง
โครงการหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านเชิงรุก ปี๒๕๖๑ หนองโพน
รดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ อสม.ตำบลภูดินเหล่าหลวง
คลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูง รอพบแพทย์สะอาดนาทม
โครงการทันตาบริบาลในกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลไผ่ปี2561หนองโพน
โครงการแพทย์แผนไทยเชิงรุก ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ปี2561หนองโพน
กิจกรรม วัน อสม.รพ.สต.โนนชัย(โซนนาจารย์)โนนชัย
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนดงเมือง
ออกให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กนักเรียน รพ.สต.เหล่าหลวง
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก ปีงบประมาณ 2561รพ.สต.เหล่าหลวง
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.กาฬสินธุ์และนายลำพูน เสนาวัง สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะออกเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหลวง ตำบลภูดิน 20 ก.พ.61รพ.สต.เหล่าหลวง
งานปีใหม่ รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
ลงนามพันธสัญญา รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
ตรวจร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารรพ.สต.ดงเมือง
คลินิกฉีดวัคซีน เดือนกุมภาพันธ์ 2561รพ.สต.สะอาดนาทม
นายอำเภอมอบบ้านโครงการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.โนนชัยร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.และเทศบาลตำบลขมิ้นปรับปรุงต่อเติมบ้านให้ผู้พิการยากไร้ตำบลขมิ้นรพ.สต.โนนชัย
คลินิคสุขภาพเด็กดีรพ.สต.ดงเมือง
ดูแลสิ่งแวดล้อมบ้านผู้ยากไร้ให้น่าอยู่ ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
ประชุม it โซนบึงลำไผ่ทอง ห้องประชุม รพ.สต.ฝายแตก ประจำเดือนมกราคม2561รพ.สต.หนองโพน
ตรวจคัดกรองจอประสาทตา เท้า ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ 2561รพ.สต.เหล่าหลวง
ตรวจเลือดประจำปีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรพ.สต.ดงเมือง
ตรวจเลือดประจำปี ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรพ.สต.สะอาดนาทม
ตรวจพัฒนาการและคลีกนิก EPI รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
ให้วัคซีนเด็ก0-5 ปีและพัฒนาการเด็ก รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.โนนชัยคัดกรองเบาหวานความดัน ปี61รพ.สต.โนนชัย
ประชุม it โซน บึง ลำ ไผ่ ทอง ปีงบประมาณ2561 ที่รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทมคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงรพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตกลงพื้นที่คัดกรองเบาหวานความดันประจำปี 2561รพ.สต.ฝายแตก
เยี่ยมผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัด รพ.สต.ดงเมือง
คลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
ประชุมอสม.รพ.สต.ดงเมือง
เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เรื่องอย.กับเด็กนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่ออกรักษาทันตกรรมให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนHPVรพ.สต.หนองแวงใหญ่
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.สะอาดนาทม
รับนิเทศน์คณะสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์รพ.สต.เหล่าหลวง
เยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้สูงอายุติดเตียงรพ.สต.เหล่าหลวง
ประชุม it โซนบึงลำไผ่ทอง ประจำเดือนกันยายน2560รพ.สต.หนองโพน
เจ้าหน้า ร่วมกับอสม. รพ.สต.โนนชัยออกสำรวจร้านค้ารพ.สต.โนนชัย
โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลภูดิ ปี ๒๕๖๐รพ.สต.เหล่าหลวง
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งในกลุ่มสตรี ปี ๒๕๖๐รพ.สต.เหล่าหลวง
ส่งมอบรถเข็น พร้อมทีมกายภาพ รพ.กาฬสินธุ์รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.โนนชัย ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนักเรียน ป.5รพ.สต.โนนชัย
ออกให้วัคซีนเด็กนักเรียน DTs ป.6 และMMRs ป.1รพ.สต.เหล่าหลวง
โครงการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับ รพ.สต.เหล่าหลวง ปี2560รพ.สต.เหล่าหลวง
คลินิกเบาหวานเดือนสิงหาคม60รพ.สต.เหล่าหลวง
ทีมกายภาพบำบัดรพ.กาฬสินธุ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวง ออกเยี่ยมผู้พิการติดเตียง 2 รายรพ.สต.เหล่าหลวง
ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงรพ.สต.สะอาดนาทม
คลินิกเบาหวาน ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่รพ.สต.เหล่าหลวง
อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนชัย ปลูกดอกดาวเรืองรพ.สต.โนนชัย
คลินิกวัคซีนเด็กรพ.สต.สะอาดนาทม
การตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับ 19 ก.ค. 2560 รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
เยี่ยมบ้านเชิงรุกรพ.สต.หนองโพน
ตรวจอนามัยนักเรียนและฉีดวัคซีนนักเรียนรพ.สต.หนองโพน
คลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.หนองโพน
งานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็ก ๐-๕ ปี ไตรมาสที่ ๔รพ.สต.นาจารย์
ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็กนักเรียน ปี ๒๕๖๐รพ.สต.นาจารย์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.นาจารย์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๐รพ.สต.นาจารย์
งานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๖๐รพ.สต.นาจารย์
งานส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๖๐รพ.สต.นาจารย์
งานส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา ปี ๒๕๖๐รพ.สต.นาจารย์
คลินิค EPI รำ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.สะอาดนาทม
รณรงค์โรคไข้เลือดออกรพ.สต.หนองแวงใต้
ออกอนามันโรงเรียนเขตรับผิดชอบ รพ.สต.หนองแวงใต้รพ.สต.หนองแวงใต้
ทีม นคม.ออกสุ่มตรวจประเมินลูกน้ำยุงลาย 27มิถุนายน2560รพ.สต.หนองแวงใต้
ออกเยี่ยมผู้พิการติดเตียง เป็นแผลเรื้อรังรพ.สต.เหล่าหลวง
งานแผนไทยในรพ.สต.รพ.สต.เหล่าหลวง
ออกอนามัยโรงเรียนในเขตตำบลภูดิน รพ.สต.เหล่าหลวง
รณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
ตรวจ Papsmear เหล่าหลวง รพ.สต.เหล่าหลวง
อบรมพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงสารพิษในเลือดเกษตรกร รพ.สต.โนนชัย รพ.สต.โนนชัย
ทาฟลูออไรค์เด็ก ศพด. ต.ไผ่รพ.สต.หนองโพน
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตกเยี่ยมมารดารหลังคลอดรพ.สต.ฝายแตก
คลินิกโรคเรื้อรังและให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.เหล่าหลวง ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.หรองแวงใต้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กลุ่มเป้าหมายรพ.สต.หนองแวงใต้
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.โนนชัยร่วมกับ อสม.ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรรพ.สต.โนนชัย
ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มหลังคลอดรพ.สต.นาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุรพ.สต.นาจารย์
จัดบริการนวดแผนไทยในชุมชนรพ.สต.นาจารย์
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรพ.สต.นาจารย์
งานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปีรพ.สต.นาจารย์
ออกตรวจคัดกรองวัณโรคในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กรพ.สต.นาจารย์
ออกติดตามและประเมินงานการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดย care giverรพ.สต.นาจารย์
การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร รพ.สต.หนองโพน
คิลนิกผู้ป่วยเรื้อรังรพ.สต.หนองแวงใต้
อบรมปรับเปลี่ยนพฤตกรรมในผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.หนองแวงใต้
คลินิค EPI รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.หนองแวงใต้
ประชุม it โซนบึงลำไผ่ทอง ประจำเดือนเมษายน2560สถานที่ รพ.สต.โพนทองรพ.สต.หนองโพน
ให้บริการนวดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ในชุมชน ต.ไผ่รพ.สต.หนองโพน
อบรมหมอนวด รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
เยี่ยมหลังคลอด รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-6 ปีตามไตรมาส รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประชุมประจำเดือน อสม. รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
คลินิก EPI เคลือบฟลูออไรด์ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ออกตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันรพ.สต.นาจารย์
ออกตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรรพ.สต.นาจารย์
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีรพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์รพ.สต.นาจารย์
ประชุมขอสนับสนุนงบ สปสช 60รพ.สต.หนองสอ
ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
ออกชุมชนบริการผู้ป่วยเบาหวานความดัน รพ.สต.ฝายแตก
โรงเรียน อสม หัวข้อปฐมพยาบาลผู้มีภาวะวิกฤติรพ.สต.หนองสอ
กิจกรรมในวันคลีนิคเบาหวานรพ.สต.โนนชัย
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖๐รพ.สต.นาจารย์
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลนาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
อบรมโรงเรียนผู้สูงอายุรพ.สต.หนองแวงใต้
ประชุมอบรมป้องกันโรคไข้เลือดออกรพ.สต.หนองแวงใต้
บริการนวดแผนไทยใน รพ.สต.โนนชัยรพ.สต.โนนชัย
ตรวจพยาธิเพื่อป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีรพ.สต.นาจารย์
โครงการส่งเสริมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชนรพ.สต.นาจารย์
อสม.ร่วมใจพัฒนา รพ.สต.รพ.สต.นาจารย์
ประชุม อสม.ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ฝายแตก ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมรพ.สต.ฝายแตก
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกรพ.สต.สะอาดนาทม
ประชุม อสม.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60 (ชุดไทยทั้งตำบล)รพ.สต.เหล่าหลวง
งานit เครือข่ายลำปาวหลวงคำไผ่รพ.สต.คำไผ่
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Pap smear ทีสุขศาลาหมู่บ้าน ตำบลไผ่รพ.สต.หนองโพน
กิจกรรมแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.รพ.สต.เหล่าหลวง
ออกตรวจร้านค้า ต.ภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรี 30 ปีขึ้นไป ปีงบ 2560รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.หนองแวงใต้ ตรวจมะเร็งปากมดลูกรพ.สต.หนองแวงใต้
อบรมผู้สูงอายุปัญหาการเคล่อนไหวลำบาก 17 ก.พ.60รพ.สต.หนองแวงใต้
ออกเชิงรุกเยี่ยมบ้าน หมู่4,5รพ.สต.หนองแวงใต้
ประชุมประจำเดือน อสม. วันที่13 กุมภาพันธุ์2560รพ.สต.หนองแวงใต้
คลินิก EPI และตรวจพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์รพ.สต.เหล่าหลวง
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 15 ก.พ.2560รพ.สต.หนองโพน
คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง ก.พ. 60รพ.สต.เหล่าหลวง
คลีนิกเบาหวานความดัน รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
เยี่ยมหญิงหลังคลอด รพ.สต.เหล่าหลวง
ตรวจสุขภาพประจำปี2560กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
ประชุม อสม.ประจำเดือนกุมภาพันธ์รพ.สต.นาจารย์
งานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการรพ.สต.นาจารย์
ตรวจตาเพื่อคัดกรองต้อกระจก และตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.นาจารย์
ออกเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รพ.สต.นาจารย์
ประชุมจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
ร่วมณาปณกิจศพคุณแม่ของคุณสมสุข ทรัพย์กุลรพ.สต.เหล่าหลวง
ออกเยี่ยมหญิงหลังคลอดรพ.สต.เหล่าหลวง
จิตอาสาร่วมกันทำบาจับให้ผู้ป่วยรพ.สต.เหล่าหลวง
แพทย์แผนไทยออกนวดในชุมชนรพ.สต.หนองแวงใต้
คลินิกเรื้อรัง25มกราคม2560รพ.สต.หนองแวงใต้
ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวาน23มกราคม2560รพ.สต.หนองแวงใต้
คลินิกEPI 19มกราคม2560รพ.สต.หนองแวงใต้
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 14มกราคม2560รพ.สต.หนองแวงใต้
ประชุมประจำเดือน อสม.รพ.สต.หนองแวงใต้
อบรม Care Giver 20 มกราคม 2560รพ.สต.หนองแวงใต้
ประชุมประจำเดือน อสม.ตำบลไผ่รพ.สต.หนองโพน
กิจกรรมเยี่ยมยามถามไถ่ไทบ้านตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
ตรวจจอประสาทตากลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ต.ภูดิน (19 พ.ย.60)รพ.สต.เหล่าหลวง
เยี่ยมหลังคลอด ดูแลหญิงหลังคลอดรพ.สต.เหล่าหลวง
คลินิกเบาหวานเดือนมกราคม2560รพ.สต.เหล่าหลวง
ประชุม อสม.ประจำเดือน มกราคม 60 รพ.สต.เหล่าหลวง
มหกรรม 3 ดี 15 ธ.ค.59รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.ต้อน ออกให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโรคเอดส์ วันเอดส์โลกรพ.สต.ต้อน
รพ. สต. ต้อน จัดกิจกรรม 5 ส.รพ.สต.ต้อน
รพ. สต. แกเปะ จัดกิจกรรม ๕ ส. และปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙รพ.สต.แกเปะ
ประชุม IT โซนบึงลำไผ่ทองรพ.สต.หนองโพน
รพ. สต. แกเปะ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรพ.สต.แกเปะ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังออกกำลังกายโยคะกดจุดลมปราณรพ.สต.หนองโพน
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก ลงพื้นที่เจาะLAB ประจำปีรพ.สต.ฝายแตก
คัดกรองความดันโลหิตสูง/เบาหวาน รพ.สต.โนนชัย ปี 60รพ.สต.โนนชัย
อำเภอยิ้ม ตำบลขมิ้นรพ.สต.หนองแวงใต้
คลินิกเรื้องรัง 21 กันยายน2559รพ.สต.หนองแวงใต้
เจ้าหน้าที่รพ.สต.ออกตรวจพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพ.สต.หนองแวงใหญ่ รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่ทันตออกรักษาฟันให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
อบรม อสม.คู่บัดดี้ กาฬสินธุ์ไร้พุงไร้โรคด้วยแพทย์วิถีธรรม รพ.สต.โนนชัย รพ.สต.โนนชัย
อบรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีแก่เด็กนักเรียน ป.4 - ป.6รพ.สต.เหล่าหลวง
อบรมให้ความรู้ "โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มสตรี ปี ๒๕๕๙ "รพ.สต.เหล่าหลวง
ให้สุขศึกษาแก่เด็กนักเรียนปฐมวัย ณ ศูนย์เด็กเล็กตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
อบรมกลุ่มผู้ใช้สารเคมีในตำบลภูดิน (13 กันยายน 59)รพ.สต.เหล่าหลวง
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยTBรพ.สต.หนองโพน
นวดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ม.3 บ.โคกล่าม ต.ไผ่ รพ.สต.หนองโพน
ทันตแพทย์เคลือบฟลูออไรด์คลินิก EPI รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง /TB/หญิงตั้งครรภ์ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
่คลินิก EPI ตรวจพัฒนาการเด็ก รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
อสม.รณรงค์ลูกน้ำยุงลายรพ.สต.หนองแวงใหญ่
รับนิเทศรอบสอง เยี่ยมสุขศาลารพ.สต.หนองแวงใต้
รับนิเทศระบบเวชภัณฑ์รพ.สต.หนองแวงใต้
คลินิกเรื้อรังรพ.สต.หนองแวงใต้
ฉีดวัคซัน 0-5 ปีรพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัยควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.โนนชัย
กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลขมินรพ.สต.โนนชัย
ตรวจคัดกรองpap smearรพ.สต.โนนชัย
คัดกรองพยาธิรพ.สต.โนนชัย
รณรงค์เดินขบวนประชามติ รพ.สต.หนองโพน
ประชุมประจำเดือน อสม. และผูกแขนต้อนรับน้องแพทย์แผนไทยคนใหม่รพ.สต.หนองโพน
เดินขบวนรณรงค์การออกเสียงลงประชามติรพ.สต.ต้อน
รณรงค์เดินขบวนประชามติ รพ.สต.หนองแวงใต้
รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.หนองแวงใต้
รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ปี 2559 รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รณรงค์ตรวจพยาธิ ปี 2559 รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ทันตแพทย์ออกตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
พ่นยุงลายรพ.สต.หนองโพน
ภาพกิจกรรม รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.ฉีดวัคชีน นักเรียนรพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.น้ำบุ้นออกให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก ป ๑ และ ป๖รพ.สต.น้ำบุ้น
รณรงค์ไข้เลือดออกตำบลห้วยโพธิ์ วันที่15 กรกฎาคม 2559รพ.สต.ดงสวาง
ประชุมเสวนาแกนนำสุขภาพโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับลดโรคมะเร็งท่อนำ้ดีรพ.สต.ดงสวาง
ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุรพ.สต.น้ำบุ้น
เยี่ยมหญิงหลังคลอดรพ.สต.เหล่าหลวง
เยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุรพ.สต.เหล่าหลวง
คลินิก EPIรพ.สต.เหล่าหลวง
คลินิกเบาหวานรพ.สต.เหล่าหลวง
ตรวจสารเคมีในกลุ่มเกษตกร รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.หนองแวงใหญ่ร่วมกับเทศบาลภูปอร่วมกันปลูกป่าที่วัดภูปอรพ.สต.หนองแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่ออกตรวจอนามัยโรงเรียนปี 2559 รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนสปสช.ปี 2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559รพ.สต.ดงสวาง
กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกวันที่ 17 มิถุนายน 2559รพ.สต.ดงสวาง
รณรงค์กำจัดลูกน้ํายุงลาย/ปลูกต้นไม้/ถวายต้นดอกเงิน 22 มิ.ย.59รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.ฝายแตกร่วมทอดถวายผ้าป่ากองทุนสุขาภาพทศบาลลำพานรพ.สต.ฝายแตก
เยี่ยมบ้านผู้พิการรพ.สต.หนองโพน
รณรงค์กำจัดลูกน้ํายุงลายรพ.สต.หนองโพน
รพสต.หนองสอ ร่วมกับทีมนักจัดการสุขภาพบ้านหนองใหญ่ ม.7 จัดอบรมแกนนำการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยรพ.สต.หนองสอ
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังรพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.ฝายแตก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รพ.สต.หนองโพน
คลินิคผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะในรพ.สต.ห้วยโพธิ์รพ.สต.ดงสวาง
ประชุมพัฒนาสุขศาลาต้นแบบ โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี วิถีไท ตำบลห้วยโพธิ์ ปี ๒๕๕๙รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สต.เหล่าหลวงเลี้ยงรับพยาบาลวิชาชีพ(น้ำ)รพ.สต.เหล่าหลวง
ลงทะเบียนกลุ่มตรวจพบพยาธิเพื่อส่งอัลตร้าซาวด์ รพ.สต.เหล่าหลวง ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน/ศพด.ตำบลห้วยโพธิ์รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สตหนองสออบรมให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีรพ.สต.หนองสอ
รพ.สตหนองสอ ออกตรวจอนามัยโรงเรียน รพ.สต.หนองสอ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ...ปี 2559รพ.สต.ดงสวาง
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์รพ.สต.ดงสวาง
กิจกรรมหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกปี2559รพ.สต.ดงสวาง
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยจิตเวช/ผู้ป่วยเอดส์ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
นักกายภาพบำบัดออกเยี่ยมผู้ป่วย รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด รพ.สต.เหล่าหลวง ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
รณรงค์อบรมภาคีเครือข่ายของชุมชนโดยรอบอ่างเก็บน้ำลำปาว ณ ห้องประชุม รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
ตรวจอุจาระหาไข่พยาธิรพ.สต.หนองโพน
ตรวจน้ำดื่มและน้ำแข็งในเขตเทศบาลตำบลไผ่รพ.สต.หนองโพน
คลินิกโรคเรื้อรังและตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 12พ.ค.59รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.แกเปะ รณรงค์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อทำอัลตร้าซาวด์รพ.สต.แกเปะ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 59 รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สตหนองสอ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต ครั้งที่2/2559รพ.สต.หนองสอ
รพ.สตหนองสอ ร่วมประชาคมยาเสพติดตามโครงการหมู่บ้านสีขาวฯ รพ.สต.หนองสอ
อบรมให้ความรู้ผู้ตรวจพบพยาธิใบใม้ตับรพ.สต.เหล่าหลวง
การรณรงค์ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิโครงการCCAถวายในหลวงปี2559รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สตหนองสอออกตรวจคุณภาพโรงงานน้ำดื่มในเขตพื้นที่รับผิดชอบรพ.สต.หนองสอ
จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และขอพรรับวันสงกรานต์ 2559รพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
กิจกรรมวันอสม. ปี2559 ร่วมทำความสะอาดที่วัดพระอินทร์ประทานพร รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้พิการ/หญิงหลังคลอด รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.โนนชัย 59รพ.สต.โนนชัย
25 มีนาคม 2559 อสม รพ.สตหนองสอ ร่วมกับเทศบาลหนองสอรณรงค์3เก็บ3โรค รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.ต้อน ร่วมกับ อสม.จัดกิจกรรมวันอสม.แห่งชาติรพ.สต.ต้อน
อสม.รพ.สต.ต้อน ออกตรวจลูกน้ํายุงลายรพ.สต.ต้อน
ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
รพ.สตหนองสอ ออกคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก สุขศาลาบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลลำปาวรพ.สต.หนองสอ
รพ.สตหนองสอ ร่วมกับ อสมสุขศาลาต้นแบบออกเยี่ยมบ้านดูแลตามกลุ่มวัยรพ.สต.หนองสอ
รพ.สตหนองสอรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.หนองสอ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้พิการรพ.สต.นาจารย์
เภสัชกรออกติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังรพ.สต.นาจารย์
งานคุ้มครองผู้บริโภคออกประเมินมาตรฐานร้านอาหารรพ.สต.นาจารย์
อสม.ตามกลุ่มวัยออกฝึกปฏิบัติงานรพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมเรื่องเล่าจากบุคคลต้นแบบคลินิกเบาหวานรพ.สต.นาจารย์
ตรวจสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรรพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.แกเปะ รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกนกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 รพ.สต.แกเปะ
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการรพ.สต.เหล่าหลวง
เจาะเลือดหาสารเคมีในกลุ่มเกษตรกร ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
3 มีนาคม 2559 รพ.สต.หนองสอ รับประเมินตัวชี้วัดทางยุทธศาสตร์ รอบที่1/2559รพ.สต.หนองสอ
เยี่ยมบ้านรพ.สต.ดงสวาง
ค้นหาผู้สัมผัสโารคพิษสุนัขบ้ รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สต.แกเปะ รณรงค์ตรวจคัดกรองจอประสาทตา ในหลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2559รพ.สต.แกเปะ
ออกเชิงรุกรพ.สต.หนองแวงใต้
ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.หนองแวงใต้
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรพ.สต.หนองโพน
คัดกรองมะเร็งเต้านม รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
ออกสุ่มตรวจสารปนเปื้อนอาหารในร้านอาหาร/แผงลอยรพ.สต.นาจารย์
ออกสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนรพ.สต.นาจารย์
ออกสำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังร้านค้าและสถานที่จำหน่ายบุหรี่รพ.สต.นาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังรพ.สต.นาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงรพ.สต.นาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุรพ.สต.นาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านและตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีรพ.สต.นาจารย์
ออกประเมินมาตรฐานการจัดเก็บรักษา และความปลอดภัยนมโรงเรียน ปี 59รพ.สต.นาจารย์
รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 59รพ.สต.นาจารย์
อสม.รพ.สต.หนองแวงใหญ่ออกตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองแวงใหญ่ออกตรวจตาเด็กนักเรียน ป.1รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ตรวจตาต้อกระจกผู้ป่วยเบาหวาน จากเจ้าหน้าที่ รพ.กาฬสินธุ์รพ.สต.ฝายแตก
คลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก ออกตรวจนมโรงเรียนรพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.หนองโพนตรวจนมโรงเรียนรพ.สต.หนองโพน
เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองแวงใหญ่ออกร่วมกิจกรรมกองทุนขยะกับเทศบาลภูปอรพ.สต.หนองแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองแวงใหญ่ออกตรวจนมโรงเรียนรพ.สต.หนองแวงใหญ่
ตรวจตาต้อกระจกในผู้ป่วยเบาหวาน จากเจ้าหน้าที่ รพ.กส.รพ.สต.หนองแวงใหญ่
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
พอ.สว.ภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านเชิงรุก ปี 2559รพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมOD. อสม.ต.ไผ่รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอออกเยี่ยมบ้านเชิงรุก หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ รพ.สต.หนองสอ
ประชุมประจำแดือน อสม. ต.ไผ่รพ.สต.หนองโพน
ทีม รพ.สต.หนองแวงใต้ร่วมกิจกรรม5ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติรพ.สต.หนองแวงใต้
ถนนสายบุญ รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
เจาะLab DM/HT ปี 2558 รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
เจาะRountine Lab DM/HT ปี 2558 รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.หนองสอ ร่วมกับทีมจิตอาสาและ อสม.ออกเยี่ยมบ้านตรวจสุขภาพเชิงรุกปี 2559รพ.สต.หนองสอ
รพ. สต. แกเปะร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ และพิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำถวายในหลวงรพ.สต.แกเปะ
ออกเยี่ยมผู้ป่วย Stroke ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รพ.สต.นาจารย์
ออกเจาะ Lab ประจำปี แก่ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2559 รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.นาจารย์ ให้บริการผู้ป่วยเรื้อรัง ในครั้งนี้ จำนวน 130 รายรพ.สต.นาจารย์
13 พฤศจิกายน 2558 รพ.สต.หนองสอประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ปี 2559รพ.สต.หนองสอ
คลินิกโรคเรื้อรัง 12พ.ย.58 ต.ไผ่ รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
ให้บริการวัคซีนเด็กในพื้นที่เขตรับผิดชอบ รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.นาจารย์จัดประชุมประจำเดือน อ.ส.ม.ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.หนองสอ ออกควบคุมโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ ๒รพ.สต.หนองสอ
โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.โนนชัยร่วมกับอสม. คัดกรอง DM/HT ประชากร 35 ปีขึ้นไป ปี 59รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โนนชัยร่วมกับอสม.คัดกรอง DM/HT ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ปี 59รพ.สต.โนนชัย
บุญกวนข้าวทิพย์รพ.สต.หนองแวงใต้
กิจกรรมแข่งขันสรภัญญะรพ.สต.หนองแวงใต้
ถนนสายบุญ รพ.สต.หนองแวงใหญ่ รพ.สต.หนองแวงใหญ่
งานเกษียณ ผอ.สมพร (ภาคกลางคืน) รพ.สต.เหล่าหลวง
งานเกษียณราชการ ผอ.สมพร พิมพะสาลี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
ประชุมคณะทำงานหมู่บ้านต้นแบบโคงการ 3ดี ตำบลห้วยโพธิ์รพ.สต.ดงสวาง
กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลห้วยโพธิ์รพ.สต.ดงสวาง
ประชาคมหมู่บ้านลดโรค หมู่ที่ 4 บ้านนาโกรพ.สต.หนองแวงใต้
ประชาคมหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวงใต้รพ.สต.หนองแวงใต้
มหกรรมโครงการ 3 ดี สู่เมืองแห่งความสุข ต.ไผ่รพ.สต.หนองโพน
พ่นยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่10กันยายน2558 รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.นาจารย์ จัดพิธีมอบใบประกาศผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด โดยมีนายอำเภอเป็นประธานในพิธีรพ.สต.นาจารย์
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในกลุ่มสตรีอายุ 30 - 60 ปีรพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมออกเยี่ยมหญิงหลังคลอด รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.แกเปะ อบรมให้ความรู้ และตรวจเท้า แก่ผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.แกเปะ
เยี่ยมบ้าน รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
รณรงค์ไข้เลือดออกบ้านนาโก หมู่ 4 28สิงหาคม2558รพ.สต.หนองแวงใต้
การตวรจหาไข่พยาธิ รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
Bike for mom ปั่นเพื่อแม่รพ.สต.โนนชัย
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพระราชินี วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๕๘ ของชาวตำบลภูดิน รพ.สต.เหล่าหลวง
การคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.นาจารย์ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘รพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for Mom รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โนนชัยรพ.สต.โนนชัย
ออกอนามัยโรงเรียนรพ.สต.โนนชัย
เจ้าหน้าที่และอสม.ตำบลภูปอออกมอบไม้เท้าให้กับผู้พิการ/ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวรพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รณรงค์ลูกน้ำยุงลายตำบลภูปอ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รณรงค์วัคซีนนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ออกตรวจสุขภาพนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง / ผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
นวัตกรรมน้ำหมักชีวภาพ รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
ตรวจสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรตำบลภูดิน รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
พิธีมอบบ้านเทพสุดากาชาดเพื่อผู้ยากจน ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.แกเปะ ให้บริการตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.แกเปะ
พ่นกำจัดยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.ไผ่ 10 ก.ค.2558 (รพ.สต.หนองโพน)รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.เหล่าหลวง รณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2 รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่าหลวง ตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่าหลวง ตรวจอนามัยโรงเรียนรพ.สต.เหล่าหลวง
คลินิกเบาหวาน-ความดัน และถ่ายภาพจอประสาทตารพ.สต.ฝายแตก
คลินิกเด็กดี ฉีดวัคซีนใน รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก ออกเยี่ยมบ้านรพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตก ตรวจอนามัยโรงเรียนรพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนชัย ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงรพ.สต.โนนชัย
อบรมกลุ่มเสี่ยงสารเคมีในเลือดเกษตรกร 30 มิถุนายน2558 รพ.สต.หนองแวงใต้รพ.สต.หนองแวงใต้
เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดรพ.กาฬสินธุ์ออกให้บริการนอกพื้นที่ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ตรวจคัดกรองจอประสาทตา รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
โครงการถนนสายบุญ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ. สต. แกเปะ ออกตรวจสุขภาพ อนามัย นักเรียนรพ.สต.แกเปะ
ตรวจอนามัยนักเรียน...รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
ตรวจสารเคมีในเลือด ตรวจอาหารและเกลือไอโอดีน รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.นาจารย์
โครงการต้นแบบการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร รพ.สต.นาจารย์รพ.สต.นาจารย์
มหกรรมการดูแลสุขภาพผู้สุงอายุ ปี2558 วันที่11 พฤษภาคม 2558รพ.สต.หนองแวงใต้
ตรวจอาหารและเกลือเสริมไอโอดีน รพ.สต.โนนชัยรพ.สต.โนนชัย
กิจกรรมออกเยี่ยมหญิงหลังคลอดและทารกหลังคลอด รพ.สต.เหล่าหลวง ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมออกเยี่ยมกลุ่ม cando (ผู้สูงอายุและผู้พิการ) รพ.สต.เหล่าหลวง ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
ออกตรวจสุ่มลูกน้ำยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.หนองแวงใหญ่
อบรมปรับเปลี่ยนแกนนำเรื่องโรคหนอนพยาธิ โรคอุจจาระร่วง รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
บุญประจำปี สรงน้ำ สักการะพระพุทธไสยาสน์ภูปอ 31 พ.คง 2558 รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
อำเภอยิ้ม 29 พ.ค. 2558 รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอด รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี ๒๕๕๘ ณ ณ วัดอุดมประชาราษฏร์ ตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.หนองโพน..ประกวดรพ.สต.ดีเด่น 12.พ.ค.58รพ.สต.หนองโพน
รพ. สต. แกเปะ ออกให้บริการอำเภอยิ้ม ประจำเดือนเมษายน 2558รพ.สต.แกเปะ
อบรมแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เยี่ยมบ้านผู้ป่วย palliative care ตำบลห้วยโพธิ์ รพ.สต.ดงสวาง
ทอดผ้าป่า รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 10 เมษายน 2558 รพ.สต.นาจารย์
Big Cleaning Day ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ล้างสุขาเตรียมรับสงกรานต์รพ.สต.โนนชัย
งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพ.สต.ดงสวาง
กิจกรรมงานวัน อสม.ปี 2558 รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
การประกวดหมู่บ้าน บ้านสวย เมืองสุข รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.หนองโพน..รณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์รพ.สต.หนองโพน
แกนนำ อสม.ตำบลไผ่...เต้นบาสโลบ....รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านในชุมชน รพ.สต.ห้วยโพธิ์เดือนมีนาคม 2558รพ.สต.ดงสวาง
รพ. สต. แกเปะ จัดกิจกรรมวันอสม. แห่งชาติรพ.สต.แกเปะ
งานแข่งขันกีฬา อสม.ตำบลนาจารย์ วันที่ 20 มีนาคม 2558 รพ.สต.นาจารย์
งานวันอสม.20 มีนาคม 2558รพ.สต.ดงสวาง
คลีนิควัคซีน รพ.สต.โนนชัย รพ.สต.โนนชัย
อสม.ตำบลภูดิน ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในวัน อสม. รพ.สต.เหล่าหลวง
อำเภอยิ้ม ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาจารย์ ร่วมทำบุญประเพณีบุญผเวสฟังเทศน์มหาชาติฯ รพ.สต.นาจารย์
ครอบครัวรพ.สต.หนองแวงใต้ ร่วมทำบุญเดือนสี่บ้านหนองแวงใต้ หมู่3รพ.สต.หนองแวงใต้
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสปสช.ตำบลห้วยโพธิ์รพ.สต.ดงสวาง
เจ้าหน้าที่ร่วมกับนักกายภาพ รพ.กส.ให้ความรู้และออกเยี่ยมบ้านผู้พิการทั้ง 5 หมู่บ้านรพ.สต.ฝายแตก
โครงการพัฒนาแกนนำด้านการออกกำลังกายในชุมชน...รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
คลีนิควัคซีน สุขภาพเด็กดี รพ.สต.น้ำบุ้นรพ.สต.น้ำบุ้น
คณะจนท.รพ.สต.น้ำบุ้น ทอดต้นดอกเงินประเพณีบุญเดือนสี่ ณ วัดโพธิ์ศรีสว่างห้วยตูมรพ.สต.น้ำบุ้น
ผ้าป่า รพ.สต.น้ำบุ้น เพื่อสร้างถนนภายในรพ.สต.รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองโพน..ให้บริการนวดแพทย์แผนไทยในชุมชนรพ.สต.หนองโพน
เจ้าหน้าที่และ อสม. ออกเยี่ยมบ้านเชิงรุกรพ.สต.ฝายแตก
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.โนนชัย ปี59รพ.สต.โนนชัย
อสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านเชิงรุกรพ.สต.โนนชัย
คัดกรองมะเร็งเต้านม รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
คลินิกเด็กดี ฉีดวัคซีนใน รพ.สต.รพ.สต.ฝายแตก
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในชุมชนรพ.สต.ดงสวาง
เยี่ยมบ้านเชิงรุกผู้ป่วยเบาหวาน/วัณโรครพ.สต.ดงสวาง
ตรวจPAPรพ.สต.หนองแวงใต้ วันที่10-11ก.พ.58รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ. สต. แกเเปะออกคัดกรองเบาหวานความดันและเยี่ยมบ้านติดตามการกินยาของผู้ป่วยเรื้อรังรพ.สต.แกเปะ
ตลาดผักปลอดสาร รพ.สต.โนนชัย รพ.สต.โนนชัย
บริการด้านแพทย์แผนไทย รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
เยี่ยมมารดาหลังคลอดและการดูแลหญิงหลังคลอด รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
รณรงค์มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โดย.....รพ.สต.นาจารย์รพ.สต.นาจารย์
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘รพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมเดินป่าสมุนไพร รพ.สต.หนองแวงใต้ 5ก.พ.58รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ. สต. แกเปะให้บริการคลีนิกวัคซีนรพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.หองแวงใต้ออกเยี่ยมบ้านเชิงรุก28ม.ค58รพ.สต.หนองแวงใต้
คลินิกเรื้อรังเบาหวานความดันรพ.สต.หนองแวงใต้21ม.ค.58รพ.สต.หนองแวงใต้
กิจกรรม 5 ส. รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
วันให้บริการภูมิคุ้มกันเด็ก0-5 ปี รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
วันให้บริการตรวจรักษา/จ่ายยารักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ ของเจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.ต.ภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
คลีนิคเด็กดี ฉีดวัคซีนใน รพ.สตนาจารย์วันนี้ รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.น้ำบุ้นและอสม.ออกดำเนินการสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน ครั้งที่ 1 วันที่ 21มกราคม 58รพ.สต.น้ำบุ้น
จนท.รพ.สต.น้ำบุ้นออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงภายในพื้นที่21มกราคม58 รพ.สต.น้ำบุ้น
ถนนสายบุญ รพ.สต.หนองแวงใต้ 21มค.58รพ.สต.หนองแวงใต้
เจาะLab ประจำปีคลิกนิคเรื้อรัง รพ.สต.หนองแวงใต้ 16 มค.58รพ.สต.หนองแวงใต้
ภาพการแสดง ในงานปีใหม่ รพ.ต.นาจารย์รพ.สต.นาจารย์
ภาพบรรยากาศการทำงานตอนเช้า หนาวๆ วันนี้ คลีนิคเรื้อรัง รพ.สต.นาจารย์รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.หนองโพน..คลีนิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองโพน....เยี่ยมบ้านเชิงรุกรพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.นาจารย์ ออกเยี่ยมบ้านเชิงรุก ปี 2558รพ.สต.นาจารย์
Big Cleaning Day รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
คลินิกเรื้อรังรพ.สต.หนองโพน
คลีนิกบริการภายใน รพ.สต.นาจารย์ คลีนิกโรคเรื้อรังและคลีนิกเด็กดีรพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมวันพ่อ รพ.สต.หนองแวงใต้รพ.สต.หนองแวงใต้
ทำความสะอาด รพ.สต. เนื่องในสัปดาห์วันพ่อรพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตกปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันพ่อ รพ.สต.ฝายแตก
ประชุมสัญจรคณะผู้บริหาร รพ.สต.อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ ณ รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.ท่าไคร้ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันพ่อรพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.นาจารย์ ออกเยี่ยมบ้านตามชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2558รพ.สต.นาจารย์
เจ้าหน้าที่ออกเจาะ Rountine Lab รพ.สต.หนองแวงใหญ่ รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ฝายแตกออกตรวจสุขภาพงานอนามัยโรงเรียนรพ.สต.ฝายแตก
มหกรรมออกกำลังกายรพ.สต.โนนชัย
ออกกำลังกายสบายชีวีรพ.สต.โนนชัย
รพ.สตฝายแตก ออกรณรงค์ฉีดวัคซีน dT ครอบคลุม 5 หมู่บ้านรพ.สต.ฝายแตก
ท่านนายกเทศบาลตำบลลำพาน ร่วมเป็นเกียรติการประกวดคุ้มสะอาด หอมกลิ่นตะไคร้ ไม่มีลูกน้ำ รพ.สต ฝายแตก 12-11-57รพ.สต.ฝายแตก
กิจกรรมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สตฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
รณรงค์ฉีดวัคซีน dt ในกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป รพ.สต.เหล่าหลวง ต.ภูดิน ปี2558รพ.สต.เหล่าหลวง
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวง ออกเยี่ยมเชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 รพ.สต.เหล่าหลวง
อบรมแกนนำสุขภาพประจำครัวเรือน รพ.สต.เหล่าหลวง
จิตอาสาให้บริการนวดทุกวันพระรพ.สต.หนองสอ
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบจร้ารพ.สต.หนองสอ
คนดี สุขภาพดี รายได้ดี รพ.สต.หนองสอรพ.สต.หนองสอ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกปี2558 รพ.สต.ดงสวาง
รณรงค์ฉีดวัคซีน dT นอกสถานบริการ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รณรรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยักรพ.สต.โนนชัย
รพ. สต. แกเปะรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยักรพ.สต.แกเปะ
การให้บริการฉีดวัคซีน DT ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่รพ.สต.หนองโพน
ให้บริการฉีดวัคซีน DT ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.นาจารย์รพ.สต.นาจารย์
ทอดกฐินวัดป่าชัยมงคล คณะเจ้าหน้าที่และอสม. รพ.สต.ท่าไคร้รพ.สต.ท่าไคร้
รณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก
คลินิกโรคเรื้อรัง...รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
ตรวจสุขภาพช่องปาก รพ.สต.หนองแงใต้รพ.สต.หนองแวงใต้
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขออกรักษาฟันให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.หนองแวงใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลภูปอออกกำจัดลูกน้ำยุงลายรพ.สต.หนองแวงใหญ่
โครงการตรวจหาไข่พยาธิ "ชาวตำบลภูดิน ร่วมใจไม่กินปลาดิบเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี"รพ.สต.เหล่าหลวง
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ในตับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗รพ.สต.เหล่าหลวง
งานจัดบริการอาชีวอนามัยสร้างเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบตำบลห้วยโพธิ์ รพ.สต.ดงสวาง
การดำเนินงานสุขศาลาต้นแบบร่วมกับสปสช.ตำบลห้วยโพธิ์รพ.สต.ดงสวาง
เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง และออกให้บริการนวด รพ.สต.หนองแวงใต้รพ.สต.หนองแวงใต้
รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย และ เยี่ยมผุ้ป่วย วันที่20 ส.ค.57รพ.สต.หนองแวงใต้
นิเทศน์งาน วันที่ 18 ส.ค.57
๒๒ ส.ค.๕๗ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ออกนิเทศติดตามงาน รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ ๕ บ้านโนนสะอาด โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
กิจกรรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ ๗ บ้านคำโพน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
โครงการรณรงค์ตำบลนาจารย์ฟันดี ชีวีมีสุข สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
ให้วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
คลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
จัดทำแผนงานโครงการ อสม.ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
รับนิเทศงานรพ.สต.เหล่าหลวง
อบรมนักเรียน อย.น้อยและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 15 ส.ค.57รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองแวงใหญ่ อสม. ม.1 ม.9ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.1 ม.9 ตำบลภูปอ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หลุบ ร่วมลงนามถวายพระพรรพ.สต.โนนสว่าง
งานอนามัยโรงเรียน รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ. สต. แกเปะอบรมให้ความรู้หญิงหลังคลอด
คนดีศรีตำบล รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ทันตสาธารณสุขออกตรวจสุขภาพฟันรพ.สต.หนองแวงใหญ่
ทันตสาธารณสุขออกรักษาฟันให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
๓๑ ก.ค.๕๗ จพ.ทันตสาธารณสุขที่จบการศึกษาปี๕๗ จ.กาฬสินธุ์เรียนรู้บทบาทและภารกิจงานทันตสาธารสุขใน รพ.สต. รพ.สต.นาจารย์
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗ ออกหน่วยอำเภอยิ้มตำบลนาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
แพทย์จาก รพ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาจารย์ ออกเยี่ยมดูแลผู้พิการ รพ.สต.นาจารย์
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีรพ.สต.นาจารย์
รณรงค์ตรวจหาไข่หนอนพยาธิ เพื่อป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๕๗ รพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียนตำบลห้วยโพธิ์รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สต.ดงเมืองร่วมกับแพทย์รพ.กส. ออกเยี่ยมผู้พิการ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก ออกฉีดวัคซีนรพ.สต.ฝายแตก
วัคซีนโรงเรียนรพ.สต.หนองแวงใต้
อนามัยโรงเรียนรพ.สต.หนองแวงใต้
นำเสนอ นวตกรรม รพ.กส.รพ.สต.หนองโพน
กิจกรรมนันทนาการคลินิคโรคเรื้อรังโดย จิตอาสา รพ.สต.หลุบรพ.สต.โนนสว่าง
เปิดศูนย์บริการร่วมสวัสดิการเทศบาลตำบลหนองสอรพ.สต.หนองสอ
โครงการอนามัยวัยเจริญพันธุ์รพ.สต.หนองสอ
นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ติดตามเยี่ยมชมงานรพ.สต.หนองสอ
รับนิเทศน์นพ.อิทธิพล สุขแข็ง เขต๗ (ต่อ)รพ.สต.หนองสอ
รับนิเทศน์นพ.อิทธิพล สุขแข็ง เขต๗รพ.สต.หนองสอ
รับนิเทศน์งานจาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย วันที่16 กรกฎาคม 2557รพ.สต.หนองแวงใต้
ชมรมจริยธรรม รพ.สต.ฝายแตก สนับสนุนงานพระพุทธาศาสนารพ.สต.ฝายแตก
ตรวจฟันผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.ฝายแตก
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก ฉีดวัคซินไข้หวัดใหญ่รพ.สต.ฝายแตก
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรพ.สต.ฝายแตก
โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็รพ.สต.หนองแวงใต้
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านเชิงรุกร่วมกับอสม.รพ.สต.เหล่าหลวง
การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.เหล่าหลวง
ร่วมทำบุญงานประเพณีของชุมชน วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษารพ.สต.เหล่าหลวง
ทีมสหวิชาชีพออกอนามัยโรงเรียน ปี 2557 รพ.สต.โนนสว่าง
รพ. สต. แกเปะให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557รพ.สต.แกเปะ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.โดยกองสา,สุขเทศบาลรพ.สต.ดงสวาง
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในสุขศาลารพ.สต.ดงสวาง
ทีมงานสอบสวนโรคมือเท้า ปากเปื่อยรพ.สต.ดงสวาง
งานส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รพ.สต.นาจารย์
งานอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗รพ.สต.นาจารย์
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์ ปี ๒๕๕๗ รพ.สต.นาจารย์
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์ ปี ๒๕๕๗ รพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมการทำแปลงสาธิตพืชผักเกษตรอินทรีย์สีเขียวในชุมชน รพ.สต.นาจารย์
อบรมการปลูกพืชผักปลอดภัยไร้สารเคมี เกษตรอินทรีย์สีเขียว รพ.สต.นาจารย์
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงสารเคมีตกค้างในร่างกาย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์ปี ๒๕๕๗ รพ.สต.นาจารย์
รพสต หนองเเวงใต้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 25 มิย 2557รพ.สต.หนองแวงใต้
ตรวจมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.หนองแวงใต้ วันที่23มิ.ย.57รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.ฝายแตก ออกรณรงค์ลูกน้ำยูงลายรพ.สต.ฝายแตก
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก ออกอนามัยโรงเรียนรพ.สต.ฝายแตก
ทาฟลูออไรด์ในคลินิก EPIรพ.สต.หนองแวงใหญ่
ออกอนามัยรร.รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยเรื้อรังรพ.สต.หนองแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนชัย ออกอนามัยโรงเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2557รพ.สต.โนนชัย
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี57รพ.สต.โนนชัย
พัฒนา รพ.สต.ปี 2557รพ.สต.หนองแวงใต้
ตรวจสุขภาพช่องปาก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลขมิ้นรพ.สต.หนองแวงใต้
เจ้าหน้าที่ และ อสม. รณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โนนสว่าง
อนามัยโรงเรียนปี๕๗รพ.สต.หนองสอ
โครงการประชุมคณะทำงานในพื้นที่เฝ้าระวัง โดยสูงสุด ( Top ๕ ) รพ.สต.หลุบ
รพ. สต. แกเปะต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ
โครงการตรวจสารเคมีในเลือดปี๒๕๕๗รพ.สต.หนองสอ
กิจกรรมออกคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสัญจร รพ.สต.เหล่าหลวง ปี๕๗รพ.สต.เหล่าหลวง
เยี่ยมบ้าน ม.2 รพ.สต.หนองโพน ต.ไผ่
เยี่ยมชมเกษตรอินทรีย์ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ไผ่รพ.สต.หนองโพน
ประเมินสุขศาลา บ.คำเม็ก ม.4 รพ.สต.หนองโพน ต.ไผ่รพ.สต.หนองโพน
การอบรม"โครงการพัฒนาแพทย์แผนในสถานบริการและชุมชน ปี ๒๕๕๗" รพ.สต.นาจารย์
รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๗รพ.สต.นาจารย์
การอบรม "โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๗"รพ.สต.นาจารย์
คลินิกโรคเรื้อรังสัญจรบ้านโจด ครั้งที่ ๒/๓ รพ.สต.นาจารย์
คลินิกโรคเรื้อรังสัญจรบ้านแก่งนาขาม ครั้งที่ ๒/๓ รพ.สต.นาจารย์
คลินิกโรคเรื้อรังสัญจรบ้านโนนคำม่วง ครั้งที่ ๒/๓ รพ.สต.นาจารย์
คลินิกโรคเรื้อรังสัญจรบ้านคำโพน ครั้งที่ ๒/๓รพ.สต.นาจารย์
คลินิกโรคเรื้อรังสัญจรบ้านสวนป่า ครั้งที่2/3รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ฝายแตก ร่วมกับ รพ.กส. ถ่ายภาพจอประสาทตา
รพ.สต.ฝายแตก อบรมผู้นำออกกำลังกาย
ค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม รุ่นที่ 6รพ.สต.หนองแวงใต้
โครงการออกเยี่ยมบ้านเชิงรุกปี57 ทีม รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ. สต. แกเปะอบรมให้ความรู้และจ่ายยาโรคพยาธิใบไม้ตับรพ.สต.แกเปะ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก สำรวจข้อมูลผ้สูงอายุรพ.สต.ฝายแตก
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝ ายแตก คัดกรองสารพิษในเลือดในกลุ่มเกษตรกรรพ.สต.ฝายแตก
ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุรพ.สต.โนนสว่าง
คลินิกแพทย์แผนไทยเหล่าหลวง/ดูแลหญิงหลังคลอด/ผู้สูงอายุ ด้วยการนวด ประคบ อบสมุนไพรรพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานกับอาหารเพื่อสุขภาพ รพ.สต.เหล่าหลวง ตำบลภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
มหกรรมออกกำลังกาย รพ.สต.หนองสอ 22 มีนาคม 2557 ไตรภาค ตอนมอบรางวัลและรวมพลังเต้นแอโรบิครพ.สต.หนองสอ
มหกรรมออกกำลังกาย รพ.สต.หนองสอ 22 มีนาคม 2557 ไตรภาค ตอนการแข่งขันเต้นแอร์โรบิคและฮูลาฮูบรพ.สต.หนองสอ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประกวดเต้นแอโรบิค รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่รพ.สต.ตรวจตา ตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานแต่ละหมู่บ้าน รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่รพ.กส.ออกกายภาพบำบัดรพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาจารย์ รดน้ำขอพรเพื่อความสิริมงคล เริ่มต้นปีใหม่ไทย จากท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และคณะ รพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรในวันผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗ รพ.สต.นาจารย์
รณรงค์ล้างห้องน้ำ เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ รพ.สต.นาจารย์
รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 57รพ.สต.หนองแวงใต้
อบรมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ไผ่ รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ตำบลห้วยโพธิ์ 4 เมษายน 57 รพ.สต.ดงสวาง
ทีมสหวิชาชีพรพ.กส.พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ออกเยี่ยมผู้พิการรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.และสุขศาลา รับนิเทศงานรพ.สต.เหล่าหลวง
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตกออกเยียมผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังรพ.สต.ฝายแตก
มหกรรมออกกำลังกาย รพ.สต.หนองสอ 22 มีนาคม 2557 ไตรภาค ตอนเดินพาเรด๑รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.หนองสอ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม) จัดโดยเทศบาลตำบลหนองสอ 25 มี.ค.57รพ.สต.หนองสอ
บรรยากาศการอบรมผู้พิการทางสายตา3รพ.สต.หนองสอ
บรรยากาศการอบรมผู้พิการทางสายตา2รพ.สต.หนองสอ
บรรยากาศการอบรมผู้พิการทางสายตา1รพ.สต.หนองสอ
20 มีนาคม 2557 เปิดอบรมผู้พิการทางสายตาเทศบาลตำบลหนองสอ ณ รพ.สต.หนองสอ โดย รพ.กาฬสินธุ์รพ.สต.หนองสอ
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ รับการนิเทศงานจาก สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ รอบ ๖ เดือนแรก รพ.สต.นาจารย์
โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพวิถีชีวิตไทย ลดโรคภัยไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๕๗รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.นาจารย์พัฒนาเป็นสถานบริการสาธารณสุขสีเขียว ลดโลกร้อนรพ.สต.นาจารย์
อมรมจิตอาสา ดูแลผู้พิการทางสายตาของ รพ.สต.หนองสอ โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 6 มี.ค 2557รพ.สต.หนองสอ
บรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.หนองสอ วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557รพ.สต.หนองสอ
27 ก.พ. 2557 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการทางสายตา ในเขตเทศบาลตำบลหนองสอ รพ.สต.หนองสอ
กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ตำบลนาจารย์ ปี ๒๕๕๗รพ.สต.นาจารย์
รพ. สต. แกเปะรณรงค์ตรวจพยาธิใบใม้ในตับ ประจำปี 2557รพ.สต.แกเปะ
กิจกรรมเชิงรุกในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ประจำเดือนมีนาคม 2557รพ.สต.ดงสวาง
อบรมเยาวชนในระบบเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ รพ.สต.ดงสวาง
อบรมหญิงตั้งครรภ์ สายใยรักครอบครัวในศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัวรพ.สต.ดงสวาง
เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดจาก รพ.กส.ให้บริการผู้สูงอายุ รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
รพ. สต. แกเปะออกให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง รพ.สต.แกเปะ
คณะเจ้าหน้าที่จาก สสอ.ออกนิเทศงาน สุขศาลาบ้านหนองไผ่ ม.2 ต.ไผ่ รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.เหล่าหลวง ออกเยี่ยมเชิงรุกกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่าหลวง จัดประชุม/อบรมให้ความรู้ อสม.ตำบลภูดิน ประจำเดือนมีนาคม57รพ.สต.เหล่าหลวง
คลินิกโรคเรื้อรังสัญจร หมู่ ๕ บ้านแก่งนาขาม รพ.สต.นาจารย์
คลินิกโรคเรื้อรังสัญจร หมู่ ๖ และหมู่ ๗ บ้านโจด รพ.สต.นาจารย์
รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในงานกีฬานักเรียน ต.ไผ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
คลินิกโรคเรื้อรังสัญจร หมู่ ๗ บ้านโนนคำม่วง รพ.สต.นาจารย์
คลินิกโรคเรื้อรังสัญจร หมู่ ๑ บ้านสวนป่า รพ.สต.นาจารย์
คลินิกโรคเรื้อรังสัญจร หมู่ ๖ บ้านคำโพนรพ.สต.นาจารย์
๖ มีนาคม ๒๕๕๗ รพ.สต.นาจารย์ รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกรพ.สต.นาจารย์
หมอครอบครัว cando เยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดรพ.สต.นาจารย์
สวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ตามโครงการ คุณธรรม จริยธรรม รพ.สต.โนนสว่าง
ประชาคมสุขภาพเพื่อรองรับงบกองทุน ๓ ดี และ สสม.ปี57
รพ.สต.หนองแวงใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพรณรงค์ตรวตสารเคมีในเลือดในเกษตรกรวันที่ 24-28 ก.พ.2557รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ. สต. แกเปะจัดประชุมชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2557รพ.สต.แกเปะ
Papสัญจร รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เยี่ยมบ้านเชิงรุก...สุขใจในเชิงรับรพ.สต.นาจารย์
หมอครอบครัว cando เยี่ยมบ้านกลุ่มผู้พิการรพ.สต.นาจารย์
หมอครอบครัว cando เยี่ยมบ้านกลุ่มโรคเรื้อรังรพ.สต.นาจารย์
เยี่ยมบ้าน...รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.น้ำบุ้นอบรมการดำเนินงานวัณโรค วันที่ 7 ก.พ.57 รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต. ให้ความรู้เรื่องฟันและตรวจช่องปาก รพ.สต.ฝายแตก
เคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียน ป.1รพ.สต.ฝายแตก
อบรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรครพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.หนองแวงใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการ อสม.บ้านสะอาดสมศรี ม.2 สร้างสุขศาลาใหม่วันที่ 20-21 ก.พ.2557รพ.สต.หนองแวงใหญ่
หมอครอบครัว cando เยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุรพ.สต.นาจารย์
หมอครอบครัว cando เยี่ยมบ้านกลุ่มเด็ก รพ.สต.นาจารย์
หมอครอบครัว เยี่ยมเชิงรุก กลุ่ม candoรพ.สต.โนนสว่าง
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวง ออกเยี่ยมกลุ่ม candoรพ.สต.เหล่าหลวง
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวง ออกเจาะเลือดหาสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรรพ.สต.เหล่าหลวง
การให้บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน ตำบลไผ่ รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
แป๊บรุกบุกถึงบ้านรพ.สต.ฝายแตก
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันโรควัณโรครพ.สต.นาจารย์
ออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหารรพ.สต.นาจารย์
งานคุ้มครองผู้บริโภคออกสุ่มเก็บตรวจตัวอย่างเครื่องสำอางค์ที่ไม่ปลอดภัยรพ.สต.นาจารย์
ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงรพ.สต.นาจารย์
กลั่นกรองแผนโครงการ3Dรพ.สต.หนองสอรพ.สต.หนองสอ
ตรวจเท้าผู้ป่วย DMรพ.สต.ฝายแตก
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อกเยี่ยมบ้านรพ.สต.ฝายแตก
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวง ออกเยี่ยมหญิงหลังคลอด รพ.สต.เหล่าหลวง
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวง ร่วมกับอสม.ออกควบคุมและสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.เหล่าหลวง
ออกสุ่มเครื่องสำอางค์ไม่ปลอดภัยรพ.สต.โนนสว่าง
เยี่ยมยามถามไถ่ตามโครงการหมอครอบครัว รพ.สต.โนนสว่าง
กิจกรรมดี ๆ ปี 56 รพ.สต. ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
โครงการอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดสารเคมีในกระแสเลือด รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หนองโพน ออกเยี่ยมบ้าน ม.ค. 2557 รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองโพน ออกเยี่ยมบ้าน ม.ค. 2557 รพ.สต.หนองโพน
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคามออกฝึกปฏิบัติงาน"การสร้างเสริมสุขภาพ"ในเขตตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
ออกตรวจสุขภาพเด็กเล็กในศพด.รพ.สต.หนองสอ
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกฝึกปฏิบัติงาน"การสร้างเสริมสุขภาพ"ในเขตพื้นที่ตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
รับการสุ่มตรวจประเมินลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ รพ.สต.นาจารย์
ทีมจังหวัดออกสุ่มลูกน้ำครั้งที่1 ต.ไผ่ ค่า.HI = 0 รพ.สต.หนองโพนรพ.สต.หนองโพน
งานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระครูสิทธิชยาภรณ์ อดีตเจ้าคณะตำบลขมิัน ณ เมรุชั่วคราววัดชัยสิทธาราม บ้านโจด เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗รพ.สต.นาจารย์
ออกสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนโดยใช้ I-Kitรพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.แกเปะทำซุ้มผักปลอดสารพิษรพ.สต.แกเปะ
ผอ.รพ.สต.นำทีมงานออกกำลังกายก่อนเข้าทำงานต้านภัยหนาว
กินจืดจางล้างพิษ....สูตรยา ๙ เม็ดรพ.สต.หนองโพน
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้พิการ ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุปี ๕๗รพ.สต.หนองสอ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานรพ.สต.หนองสอ
ชมรม อสม.ตำบลนาจารย์จัดงานสังสรรค์วันปีใหม่ ๒๕๕๗ รพ.สต.นาจารย์
เริ่มต้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ด้วยพรอันเป็นมงคลรพ.สต.นาจารย์
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองโพน สู่ปิงปอง7สีรพ.สต.หนองโพน
ผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.หนองโพน เพื่อสมทบทุนซื้อยูนิตทันตกรรมรพ.สต.หนองโพน
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ รพ.สต.นาจารย์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.คำไผ่ รพ.สต.นาจารย์
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ รพ.สต.นาจารย์ร่วมงานสุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๗ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์รพ.สต.นาจารย์
รพ. สต. แกเปะจัดมหกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังและเจาะเลือดตรวจLAB ครั้งใหญ่รพ.สต.แกเปะ
ศึกษาดูงานที่รพ.สต.แม่สูน จ.เชียงใหม่ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.แกเปะ จัดอบรมให้ความรู้แก่อสม. งานวัณโรค และงานแพทย์แผนไทยรพ.สต.แกเปะ
ร่วมถวายพระพร 5 ธันวาคม ที่ เทศบาลตำบลลำพานค่ะรพ.สต.ฝายแตก
โครงการออกเยี่ยมบ้าน รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
ออกเยี่ยมผู้พิการและช่วยทำกายภาพบำบัดแก่ผู้พิการ รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
ออกอนามัยโรงเรียนเทอม 2รพ.สต.โนนชัย
ร่วมถวายพระพร๕ธันวาคม๕๖ ณ รร.ชุมชนหนองสอวิทยาคารรพ.สต.หนองสอ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสุขศาลาหมู่ ๖ บ้านคำโพน รพ.สต.นาจารย์
อสม.หมู่ ๔ จัดทำ "โครงการชุมชนเจริญจิตรร่วมใจ ห่วงใยผู้พิการ" สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ ๔ บ้านนาจารย์ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ ๑ บ้านสวนป่า สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
เจ้าหน้าที่รพ.สต.หลุบร่วมกับอสม ออกเยี่ยมเชิงรุก กลุ่ม candoรพ.สต.โนนสว่าง
ออกส่งเสริมทันตสุขภาพคนพิการในชุมชนรพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.นาจารย์ร่วมกับนักกายภาพบำบัด รพ.กาฬสินธุ์ ออกฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนรพ.สต.นาจารย์
ออกเยี่ยมผู้พิการ รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรม รพ.สต.ออกคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต ร่วมกับ อสม.ต.ภูดินรพ.สต.เหล่าหลวง
โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม.ตำบลภูดิน ของ รพ.สต.เหล่าหลวง รพ.สต.เหล่าหลวง
เยี่ยมมารดาหลังคลอด รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
แกนนำออกกำลังกายรพ.สต.หนองสอรพ.สต.หนองสอ
ซ้อมแผนและจัดทำแผนอสม.ภูปอรพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ รพ.สต.หลุบ ออกทำกิจกรรมกายภาพบำบัดทุกวันเสาร์รพ.สต.โนนสว่าง
คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาจารย์ ขอต้อนรับคุณไพฑูรย์ คารภูมี มาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.นาจารย์ ด้วยความยินดียิ่งรพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.นาจารย์ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ นวตกรรมชุมชน คปสอ.เมือง-ดอนจาน ปี ๕๖ รพ.สต.นาจารย์
รณรงค์ตรวจหนอนพยาธิเพื่อป้องกันโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี เต็มพื้นที่ตำบลนาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
ส่งคุณแม่ ผอ.ค่ะรพ.สต.ฝายแตก
ต้อนรับผอ.ใหม่ค่ะรพ.สต.ฝายแตก
มอบของที่ระลึกก่อนจากค่ะรพ.สต.ฝายแตก
กองทุนสปสช.ตำบลห้วยโพธิ์ร่วมกับกม. 18 หมู่บ้านจัดทำแผนสุขภาพ ปี 57 วันที่ 7 พย.56รพ.สต.ดงสวาง
คณะ อสม.แกเปะ ศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทย ที่จังหวัดระยองและชลบุรีรพ.สต.แกเปะ
คณะ อสม.ต.ไผ่ ศึกษาดูงาน จ.ระยอง รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.แกเปะ จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานรพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.แกเปะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ปี 2557รพ.สต.แกเปะ
งานมหกรรม 3D ตำลบไผ่ 25กันยายน2556 รพ.สต.หนองโพน
อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 28 สค.56รพ.สต.ฝายแตก
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต้อนรับทีมติดตามนิเทศงานระดับ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ รพ.สต.หนองแวงใหญ่
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการรพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต. แกเปะ อสม. เจ้าที่ ผู้นำชุมชน เและชาวบ้านหมู่ที่ 10 ศึกษาดูงานสุขศาลาบ้านนิคมหนองบัว ต. หนองอีบุตร อ. ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ รพ.สต.แกเปะ
รพ. สต. แกเปะฝึกซ้อม CPR แก่คณะเจ้าหน้าที่ และอสม. รพ.สต.แกเปะ
อสม..ต.ไผ่ รณรงค์ไข้เลือดออก..รพ.สต.หนองโพน
โครงการอบรมอนามัยสายใยรักจากแม่สู่ลูกประจำปี 2556 รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
เจาะ Lab DM/HT ปี 2558 รพ.สต.ฝายแตกรพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.หนองแวงใต้ ออกเก็บสมุนไพรรพ.สต.หนองแวงใต้
รพ. สต. แกเปะรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกรพ.สต.แกเปะ
รพสต. แกเปะ ประชุมอบรมแก่นน้ำอาสาสมัครนมแม่ อสน. ประจำปี 2556รพ.สต.แกเปะ
รพสต. แกเปะ อบรมประชาคมโครงการคนดีฯ เรื่องงานบุญปลอดเหล้าและกลุ่มเสี่ยงสารเคมีในเลือดรพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.เหลาหลวง ออกอนามัยโรงเรียนรพ.สต.หนองแวงใหญ่
คัดกรองเบาหวานเชิงรุก รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.น้ำบุ้นร่วมกับชุมชนหมุ่ที่ 6 และ11ดำเนินงานคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่รพ.สต.น้ำบุ้น
นวัตกรรม "มุ้งกำจัดยุงลาย" รพ.สต.นาจารย์รพ.สต.นาจารย์
รณรงค์ควบคุมลูกน้ำยุงลาย ม.2 และ ม.4 รพ.สต.นาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
งานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๖รพ.สต.นาจารย์
งานส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รพ.สต.นาจารย์
งานส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รพ.สต.นาจารย์
ตำบลนาจารย์ร่วมรณรงค์การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.หนองโพนกำจัดลูกน้ำยุงลายรพ.สต.หนองโพน
3 D ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
ปรับเปลียนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.ฝายแตก
โครงการผูกเสี่ยวเกี่ยวสัมพันธ์ชุมชนตำบลไผ่ ๕๖ โครงการ ๓ ดีรพ.สต.หนองโพน
อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ตำบลไผ่รพ.สต.หนองโพน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมอเขียวรพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตกควบคุมไข้เลือดออกรพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตก ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.เหล่าหลวง ออกเยี่ยมผู้พิการรพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่าหลวง ออกเยี่ยมเชิงรุกผู้พิการ รพ.สต.เหล่าหลวง
กองทุนเกลือไอโอดีนตำบลห้วยโพธิ์รพ.สต.ดงสวาง
โครงการ ๓ ดี ตำบลห้วยโพธิ์รพ.สต.ดงสวาง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันฯ 56รพ.สต.หนองโพน
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก ออกเยี่ยมบ้านค่ะรพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.ฝายแตก ตรวจ PAPรพ.สต.ฝายแตก
วันที่ 13 เมษายน 2556 รพ.สต.หนองแวงใต้ ร่วมรณรงค์ ทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อต้อนรับเทศการวันสงกรานต์รพ.สต.หนองแวงใต้
6-7 เมษายน 2556 ชมรม อสม.ภูปอและคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ก่อสร้างถนนคอนกรีต(ต่อ)รพ.สต.หนองแวงใหญ่
6-7 เมษายน 2556 ชมรม อสม.ภูปอและคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ก่อสร้างถนนคอนกรีตรพ.สต.หนองแวงใหญ่
กิจกรรม ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกรตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
รณรงค์กิจกรรมล้างส้วม รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน...ยามหัวใจ...ในตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ทำงานเป็นทีม นวดในชุมชน รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.นาจารย์ รณรงค์จัดกิจกรรมล้างส้วมรับวันสงกรานต์ เพื่อรองรับผู้มารับบริการและประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว และลดการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร
เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงหลังคลอดรพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.นาจารย์ ออกรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
วันล้างส้วมโลก รพ.สต.หนองโพน ๔ เม.ย.๕๖ รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.นาจารย์รับการสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลาย รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ศูนย์อนามัยที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น ถ่ายทำวิดิทัศน์การจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี รพ.สต.าจารย์
กิจกรรมล้างส้วม(Clenning Day) ๕ เมษายน ๒๕๕๖ รพ.สต.ห้วยโพธิ์ รพ.สต.ดงสวาง
เชิงรุกตรวจภายในในโซน2ภูดิน รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
โครงการออกเชิงรุกแผนไทยรพ.สต.เหล่าหลวง
เชิงรุกมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
โครงการคัดกรองภาวะซึมเศร้า รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
โภชนาการ รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
๒-๓ เมษายน ๒๕๕๖ อสม.ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทยรพ.สต.หนองแวงใหญ่
๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมรม อสม.ร่วมกับ รพ.สต.ภูปอ จัดทำผ้าป่าสามัคคี(ต่อ)รพ.สต.หนองแวงใหญ่
๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมรม อสม.ร่วมกับ รพ.สต.ภูปอ จัดทำผ้าป่าสามัคคีรพ.สต.หนองแวงใหญ่
๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รพ.สต.หนองแวงใหญ่ ร่วมรณรงค์ออกกำลังกาย/ต่อต้านยาเสพติด
รพ.สต.หนองโพนร่วมกิจกรรมมหกรรมมวยกีฬาต้านยาเสพติด ต.ไผ่ ๓๐ มี.ค.๕๖ รพ.สต.หนองโพน
๑๖ มี.ค.๒๕๕๖ ออกหน่วยปฐมพยาบาลที่วัดพระอินทร์ประทานพร
รพสต. แกเปะ อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น วันที่ 8 มีนาคม 2556รพ.สต.แกเปะ
รพสต แกเปะ อบรมการดูแลตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย วันที่ 7 มีนาคม 2556รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ภูปอ(หนองแวงใหญ่)รณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิ์ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๕๖รพ.สต.หนองแวงใหญ่
๒๒ ก.พ. ๒๕๕๖ รพ.สต.หนองแวงใหญ่ รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรีกลุ่มเป้าหมายรพ.สต.หนองแวงใหญ่
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการติดตามนิเทศงานหมอครอบครัวปี ๒๕๕๕ รพ.สต.หนองแวงใหญ่รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพสต. แเกเปะรับนิเทศหมอครอบครัวรพ.สต.แกเปะ
๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รพสต. แกเปะ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรพ.สต.แกเปะ
๑๘ ม.ค.๕๖ ต้อนรับทีมประเมินจาก สคร.รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ธ.ค.๕๕-ม.ค.๕๖ แพทย์แผนไทยออกให้บริการเชิงรุกรพ.สต.หนองแวงใหญ่
เยี่ยมผู้สูงอาย ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ประเมินหลุมพอเพียงรอบแรก มกราคม ๒๕๕๖รพ.สต.หนองแวงใหญ่
BIG CLEANING DAY รพ.สต.หนองโพน รพ.สต.หนองโพน
ทับหม้อเกลือ สายใยรักพ่อแม่ รพ.สต.หนองโพน รพ.สต.หนองโพน
วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556
ประชุมแผนวันที่ 17-19 มกราคม 2556รพ.สต.หนองแวงใต้
๒๕-๒๗ อบรมพัฒนาศํกยภาพ อสม.ปี ๒๕๕๕รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.ภูปอร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตฯออกให้บริการตรวจช่องและตรวจฟันรพ.สต.หนองแวงใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจารย์รับการประเมินศูนย์เด็กฯปลอดโรคระดับจังหวัดรพ.สต.นาจารย์
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โครงการพัฒนาทักษะการสร้างเสริมทันตสุขภาพแก่ชุมชน งบกองทุนทันตกรรม คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ รพ.สต.นาจารย์
หมู่ ๖ บ้านโจด ร่วมประกวดหมู่บ้านสุขศาลากาฬสินธุ์ต้นแบบปี ๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕รพ.สต.นาจารย์
โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลผู้พิการด้านการเคลื่อนไหววันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ รพ.สต.ดงสวาง
ตรวจภาพจอประสาทตาและคลีนิกเบาหวาน รพ.สต.ฝายแตก
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงระดับอาเซียนตำบลห้วยโพธิ์ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สต.ปรับโฉมใหม่ 2555 รพ.สต.หนองแวงใหญ่
โครงการออกเยี่ยมเชิงรุก รพ.สต.เหล่าหลวงรพ.สต.เหล่าหลวง
โครงการอบรมตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลโพนทองร่วมกับ รพ.สต.โพนทองรพ.สต.โพนทอง
โครงการตรวจพยาธิวันที่ 20 สิงหาคม 2555ที่ศาลาประชาคมบ้านนาโกเจ้าค่ะรพ.สต.หนองแวงใต้
ทอดผ้าป่าที่โรงเรียนนาโกร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำให้เด็กนักเรียนค่ะ วันที่ 21 สิงหาคม 2555รพ.สต.หนองแวงใต้
๑๗ ส.ค. ๕๕ รพ.สต.นาจารย์ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา รพ.สต.นาจารย์
เจ้าหน้า รพ.สต.ฝายแตก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ๋ ให้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.ฝายแตก
ให้ความรู้นักเรียนเรื่อง มือ เท้า ปาก เปื่อยรพ.สต.ฝายแตก
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2555 ที่ รพ.สต.ฝายแตก รพ.สต.ฝายแตก
ลอยกระทงสสอ.เมืองกาฬสินธุ์
เปิด และ มอบห้องประชุม สุทธิชุม 27 กรกฏาคม 2555 รพ.สต.โนนสว่าง
ทำบุญครบรอบ 33 ปี รพ.สต.หลุบ 27 กรกฎาคม 2555 รพ.สต.โนนสว่าง
ออกตรวจหาภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนรพ.สต.เหล่าหลวง
งานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ปี ๕๕ รพ.สต.นาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
งานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๕๕ รพ.สต.นาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
งานส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๕๕ รพ.สต.นาจารย์
โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกรพ.สต.ฝายแตก
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส บ้านโคกน้ำเกลี้ยงหมู่ 10 งบกองทุนสุขภาพฯ ปี ๕๕รพ.สต.โพนทอง
โครงการจูงมือลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมสุขภาพจิตดีห่างไกลยาเสพติด บ้านหามแหหมู่ 9 งบกองทุนสุขภาพฯ ปี 55รพ.สต.โพนทอง
โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยผู้พิการ บ้านโพนทองหมู่ 7 ปี 2555 งบกองทุนสุขภาพปี 55รพ.สต.โพนทอง
โครงการเพื่อนใจวัยใสใส่ใจเรียนรู้ บ้านหนองบัวหมู่ 5 ปี 2555 งบกองทุนสุขภาพฯ ปี 55รพ.สต.โพนทอง
โครงการผู้สูงอายุแต่สุขภาพดี บ้านหนองบัวหมู่ 4 ปี 2555 งบกองทุนสุขภาพฯ ปี 55รพ.สต.โพนทอง
โครงการใส่ใจสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านโคกน้ำเกลี้ยงหมู่ที่ 3 ปี 55 งบกองทุนสุขภาพฯ ปี 55รพ.สต.โพนทอง
โครงการสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงวัยใส่ใจโดย อสม.ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 2 งบกองทุนสุขภาพฯ ปี 55รพ.สต.โพนทอง
โครงการกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมู่ที่ 1 งบกองทุนสุขภาพฯ ปี 55รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต. ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
เยี่ยมผู้ป่วย TBรพ.สต.ฝายแตก
โครงการจัดประชุมชมรมเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ รพ.สต.ดงสวาง
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา ๓ ปี ตำบลห้วยโพธิ์ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕รพ.สต.ดงสวาง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สายใยรักแห่งครอบครัว ม.5,ม.8 ต.ภูปอ รพ.สต.หนองแวงใหญ่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่านกขาบ ต.ภูปอรพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.หนองโพน ปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมของอาคารรพ.สต.หนองโพน
เยี่ยมบ้านเชิงรุก รพ.สต.หนองโพน รพ.สต.หนองโพน
การให้สุขศึกษากับหญิง 30 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก ปี2555รพ.สต.เหล่าหลวง
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รพ.สต.หนองแวงใหญ่
๒๖ พ.ค.๒๕๕๕ เปิดชมรมหน่องเหล็กตำบลภูปอรพ.สต.หนองแวงใหญ่
๒๕ พ.ค.๒๕๕๕ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรพ.สต.หนองแวงใหญ่
๑๒-๑๓ พ.ค.๒๕๕๕ นศ.พ.จากวิทยาลัยสวนดุสิต/สหรัฐอเมริกา รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รพ.สต.ฝายแตก
โครงการออกเยี่ยมบ้านเชิงรุก ร่วมกับ อสม. และคัดกรองความดันโลหิต/เบาหวานรพ.สต.เหล่าหลวง
รพสต. แกเปะ เจาะเลือดหาสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ปี 2555รพ.สต.แกเปะ
รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ที่สุขศาลา ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรพ.สต.หนองโพน
การจัดบริการสุขภาพในสุขศาลาต้นแบบ รพ.สต.นาจารย์ ปี ๒๕๕๕ รพ.สต.นาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านเชิงรุกของทีมหมอประจำครอบครัว รพ.สต.นาจารย์ ปี ๒๕๕๕รพ.สต.นาจารย์
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วันความดันโลหิตสูงโลก(World Hypertension Day) รพ.สต.นาจารย์ ร่วมกับ อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์วัดความดันโลหิตพร้อมกันทั้งตำบล รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.นาจารย์ จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ให้แก่ อสม. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดบริการในสุขศาลา รพ.สต.นาจารย์
กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็ก ๐-๖ ปี ในเขตตำบลนาจารย์ ปี ๒๕๕๕ รพ.สต.นาจารย์
ออกเยี่ยมและเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง สภาพความเป็นอยู่ ผู้พิเศษทางสังคมรพ.สต.หนองแวงใต้
กิจกรรมเยี่ยมหญิงหลังคลอด รพ.สต.นาจารย์รพ.สต.นาจารย์
อสม.หมู่ ๒ ตำบลนาจารย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่สุขศาลาชุมชนหลักเมือง ตามแผนสุขภาพชุมชนปี ๕๕ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.นาจารย์ อบรมแกนนำออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายใน หมู่ ๖ และ หมู่ ๗ ตามแผนสุขภาพชุมชน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจารย์ รพ.สต.นาจารย์
เดลินิวส์ทำข่าว การดูแลผู้ป่วยด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองแวงใต้
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง วันที่ 3-4 พ.ค. 2555 รพ.สต.หนองโพน
รพสต.แกเปะ อบรมยาเสพติดแก่เยาวชนและผู้ปกครอง วันที่ 11 พฤษภาคม 2555รพ.สต.แกเปะ
ออกเยี่ยมเชิงรุก หญิงตั้งครรภ์ รพ.สต.เหล่าหลวง
เยี่ยมบ้านเชิงรุกของทีมสหวิชาชีพน้องบรรจุใหม่ที่รพ.สต.ห้วยโพธิ์ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รพ.สต.ดงสวาง
กิจกรรมคลินิกผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.หนองโพน รพ.สต.หนองโพน
ผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.หนองโพน ต.ไผ่ วันที่10 เม.ย. 2555รพ.สต.หนองโพน
จัดหน่วยบริการและบรรเทาสาธารณภัยจุดท่องเที่ยวเขื่อนลำปาว รพ.สต.สะอาดนาทม ๑๒-๑๗ เมย.๕๕รพ.สต.สะอาดนาทม
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน อ.เมืองกาฬสินธุ์รุ่นที่๒/๒๕๕๕ รพ.สต.สะอาดนาทม
เดินสาย.....ถวายผ้าป่า อิ่มบุญทั่วหน้า ♥♥♥รพ.สต.หนองแวงใต้
รพสต.แกเปะ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ 21 มีนาคม 2555รพ.สต.แกเปะ
รพสต.แกเปะระดมเงินบริจาคซ่อมแซมรั้วและปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ 1-9 มีนาคม 2555รพ.สต.แกเปะ
กิจกรรม อสม.ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเรื้อรังและคัดกรองความเสี่ยง รพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมวัน อสม และพิธีเปิดสุขศาลา บ้านดอนสนวน ม.9 วันที่ 20 มีนาคม 2555 รพ.สต.โนนสว่าง
งานทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.โนนชัย รพ.สต.โนนชัย
พิธีเปิดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชน และมหกรรมชาวตำบลขมิ้นไม่ยุ่งเกียวยาเสพติด รพ.สต.โนนชัย
รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/เต้านม 21 มี.ค. 55 รพ.สต.ฝายแตก
กิจกรรมวัน อสม. 20 มีนาคม 2555 ฝายแตกรพ.สต.ฝายแตก
ให้ความรู้ การออกกำลังกาย การดูแลเท้า ของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันรพ.สต.ฝายแตก
รพ สต โนนชัย ออกอนามัยโรงเรียนรพ.สต.โนนชัย
กิจกรรมออกให้วัคซีนและตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนรพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมออกเยี่ยมเชิงรุกหญิงตั้งครร์รพ.สต.เหล่าหลวง
กิจกรรมปลูกสมุนไพรใน รพ.สต.รพ.สต.เหล่าหลวง
ออกเยี่ยมเชิงรุก ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุรพ.สต.เหล่าหลวง
คัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรพ.สต.เหล่าหลวง
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายแกนนำเข้มแข็งรักษ์องค์ราชัน ปี 54 อำเภอเมืองกาฬสินธู์รพ.สต.สะอาดนาทม
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเทิดไท้องค์ราชัน อำเภอเภอเมืองกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕รพ.สต.สะอาดนาทม
กิจกรรมงานบุญปลอดเหล้าและแอลกอฮอล์ ตามโครงการชุมชนลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์รพ.สต.สะอาดนาทม
กิจกรรมเคาท์ดาวน์ธรรมนำสู่ชีวิตสุขสันต์ สวดมนต์ข้ามปี รพ.สต.สะอาดนาทมรพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.หนองโพน เยี่ยมบ้านเชิงรุกปี 2555รพ.สต.หนองโพน
แพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ งานกาชาด ปี 2555รพ.สต.หนองแวงใต้
รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกปี ๒๕๕๕(ภูปอ)รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ตามฉีดถึงบ้าน รพ.สต.ฝายแตก
ออกเยี่ยมบ้านเชิงรุกฝายแตกจ้า รพ.สต.ฝายแตก
ชมรม อสม.และผู้นำท้องถิ่นตำบลนาจารย์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนา รพ.สต.นาจารย์ ๒๖-๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕ รพ.สต.นาจารย์
รพสต.แกเปะจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยใน รพสต. 15-17 ก.พ.55รพ.สต.แกเปะ
กิจกรรมเยี่ยมบ้านเชิงรุก รพ.สต.ห้วยโพธิ์ รพ.สต.ดงสวาง
บริการเชิงรุก บุกไปถึงบ้าน ทีมงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองแวงใต้รพ.สต.หนองแวงใต้
เยี่ยมยามถามไถ่ ผู้ป่วยและญาติประทับใจ ระดับ 5 ดาว รพ.สต.หนองแวงใต้ รพ.สต.หนองแวงใต้
คณะ จนท.และอสม.ต.ไผ่ ศึกษาดูงาน 6 กพ 55 ที่ รพ.สต.สองคอน จ.อุบลฯ (ดีเด่นระดับประเทศ)รพ.สต.หนองโพน
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต้อน ออกเยี่ยมสุขศาลาและเยี่ยมยามถามข่าวประชาชนรพ.สต.ต้อน
โครงการรณรงค์ทันตสุขภาพผู้พิการ ตำบลเหนือ รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.นาจารย์ออกตรวจสุขภาพและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๒๔-๒๗ ม.ค. ๕๕ รพ.สต.นาจารย์
พิธีเปิดสุขศาลาบ้านโนนทอง ต.ไผ่ 20 มค.2555รพ.สต.หนองโพน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง จัดงานการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในวันที่ 11 มกราคม 2555 รพ.สต.โพนทอง
ชมรม อสม.แกเปะจัดทัศนศึกษาที่จังหวัดเลย วันที่ 17 ธันวาคม 2554รพ.สต.แกเปะ
โครงการจัดประชุมประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแผนงานสาธารณสุขปี๒๕๕๕(ห้วยโพธิ์,นาจารย์,โพนทอง,ท่าไคร้)๑๓-๑๗ ธันวาคม๒๕๕๕ รพ.สต.ดงสวาง
แข่งกีฬาคัดโซน 9 ธ.ค.54 สนามเทคโนฯรพ.สต.โพนทอง
อสม.รพสต.แกเปะ รณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2555รพ.สต.แกเปะ
รพสต.แกเปะ จัดประชุมเสวนาสรุปผลการตำเนินงาน ปี 2554 และชี้แจงนโยบาย ปี 2555รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.นาจารย์จัดทำโครงการโรงเรียนทันยุค ทุกภาคส่วนร่วมใจ ฟันใส อนามัยดี โดยอบรมผู้นำชุมชนและแกนนำนักเรียนทางทันตสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนแบบพึ่งพาตนเอง เมื่อวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ รพ.สต.นาจารย์
งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนพัฒนา รพ.สต.หลุบ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔รพ.สต.โนนสว่าง
มูลนิธิ พอ.สว. มาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรักษาทางทันตสุขภาพแก่ประชาชนตำบลนาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๕๔รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.นาจารย์ออกหน่วยบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในสุขศาลารพ.สต.นาจารย์
ประชุมการจัดทำแผนฯกองทุนสุขภาพ/แผน รพ.สตรพ.สต.หนองสอ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.เมือง-ดอนจาน และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 16-18 พ.ย. 2554 ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ นำทีมงานเข้าร่วมหน่วยเยี่ยวยาปฐมภูมิช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 17-21 พ.ย. 2554 ณ จังหวัดนนทบุรีสสอ.เมืองกาฬสินธุ์
จัดบริการเชิงรุกแพทย์แผนไทยในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโพธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รพ.สต.ดงสวาง
กิจกรรมให้บริการเยี่ยมบ้านเชิงรุกทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโพธิ์ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔รพ.สต.ดงสวาง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะแพทย์สหรัฐอเมริกาเยี่ยมการให้บริการเชิงรุก รพ.สต.หลุบ วันที่ 12 ตุลาคม 2554รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หนองสอ จัดบูธแพทย์แผนไทย อบรมการนวด ร.ร.ชุมชนหนองสอวิทยาคารรพ.สต.หนองสอ
ท่านนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายนิคม ปัญจวัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสุขศาลาหมู่ ๙ และ หมู่ ๓ ตำบลนาจารย์ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.นาจารย์ จัดการอบรม โครงการเด็กปฐมวัย เก่งฉลาด ไม่ขาดสารไอโอดีน ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจารย์รพ.สต.นาจารย์
ประกวดชมรมเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ๑๘ หมู่บ้าน ตำบลห้วยโพธิ์“ปีงบประมาณ ๒๕๕๔” วันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๕๔รพ.สต.ดงสวาง
กิจกรรมกลุ่มดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน รพ.สต.ดงสวาง
โครงการประชาคมตำบลหลุบ ร่วมใจ ห่วงใย ตา เท้า ผู้ป่วยเบาหวาน 30 กันยายน 2554รพ.สต.โนนสว่าง
อบรมนักจัดการสุขภาพเทศบาลภูปอ ๒๗-๒๘ ก.ย.๒๕๕๔รพ.สต.หนองแวงใหญ่
พอ.สว.เทศบาลตำบลภูปอ ๙ ก.ย.๒๕๕๔รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เปิดสุขศาลา หมู่ 8 ศรีบูรพา ตำบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รพ.สต.นาจารย์
การประชุม ก้าวย่าง สู่เวทีวิชาการอย่างมั่นคงและการนำเสนอผลงานของ รพ.สต. ทุกแห่งในความรับผิดชอบของ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ 5-6 กย54สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
ออกเชิงรุกจุดที่ 2 บ้านโคกกลาง 22 สค.2554 รพ.สต.โนนสว่าง
ออกหน่วยสุขศาลาบ้านคอนเรียบ ม1 ,ม 11 รพ.สต.โนนสว่าง
อบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพการป้องกันไข้เลือดออกและป้องกันโรคหนอนพยาธิ์ในนักเรียน 26 ส.ค 2554 รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หนองสอ ต.ลำปาว ได้รับเกียรติจาก สสจ.กาฬสินธุ์ ให้เป็นตัวแทนประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต 12 ในวันที่ 17 ส.ค. 2554 โดยมีประธานคณะกรรมการประกวดคือ นพ.ปิติ ทั้งไพศาลรพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.นาจารย์ ร่วมกับคณะ อสม. พัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการและหมู่บ้าน โดยมีการให้บริการหลักคือการนวดแผนไทย การอบประคบ การจำหน่ายยาสมุนไพรและเวชภัณฑ์อื่นๆ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
ทดสอบ Server ใหม่ ภาพได้ชัดกว่าเดิม 2.5 เท่า ขนาดเก็บมากกว่า ...ขอขอบคุณ สสจ.กาฬสินธุ์ ที่แบ่งพื้นที่ให้ทดสอบครั้งนี้ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
รพ.สต.จัดอบรมผู้นำนักเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน และการดูแลประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยจัดอบรมที่ รร.ชุมชนนาจารย์วิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมครั้งนี้ 50 คน รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.หลุบ ร่วมกับกองทุนสุขภาพ ออกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มสตรี อายุ 30 - 60 ปีรพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หลุบ จัดทำโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ ทำความดีเข้าพรรษา โดยมีนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเปิดงานในครั้งนี้รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หลุบ ร่วมกับ กายภาพบำบัด รพ.กาฬสินธุ์ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ที่ รพ.สต.หลุบ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. 2554 เป็นต้นไปรพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หลุบ ร่วมกับ คลีนิคกระตุ้นพัฒนาการ รพ.กาฬสินธุ์ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. 2554 เป็นต้นไปรพ.สต.โนนสว่าง
วันที่ 27 มิ.ย.54 คณะอสม.รพ.สต.หนองแวงใต้ ได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา ปลูกป่าในพื้นที่ว่างเปล่าของรพ.สต.หนองแวงใต้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 71 คน นำโดย คุณพงศกร กรโสภา ผอ.รพ.สต.หนองแวงใต้รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.หนองแวงใต้ร่วมกับคณะ อสม. รณรงค์ควบคุมลูกน้ำยุงลายรองรับการประเมินครั้งที่ 3 โดยได้ทำการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในทุกหลังคาเรือน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างดียิ่ง รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.หนองแวงใต้ รณรงค์ตรวจหามะเร็งปากมดลูกในหมู่บ้านและหลังคาเรือน ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 2554 ในการนี้ได้มอบรางวัลแก่ อสม.ผลงานเด่นเรื่อง pap smear รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.หลุบ ได้จัดการอมรม อสม หลักสูตรมาตรฐาน ในวันที่ 6-10 มิย 54 ซึ่งได้รับเกียรติการท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการอบรมครั้งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 100 คนรพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หนองสอ ได้รับเกียรติเป้นตัวแทนเขตเครือข่ายอำเภอเมืองนาดอน เป็นตัวแทนประกวด รพ.สต.ดีเด่น จ.กาฬสินธุ์รพ.สต.หนองสอ
ประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด ปี๒๕๕๔ รพ.สต.หนองสอ
สสจ.กาฬสินธุ์ร่วมกับ รพ.สต.หลุบ ได้จัดอบรมให้ความรู้ อสม.ในวันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มเป้าหมายคือแกนนำสุขภาพ อสม. และกลุ่มเสี่ยง โดยการอบรมครั้งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 350 คนรพ.สต.โนนสว่าง
เปิดสุขศาลาบ้านแกเปะ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเครือรพ.สต.แกเปะ
รพสต.แกเปะ และเชียงเครือ จัดอบรม อสม.หลักสูตรมาตรฐาน 10-14 พ.ค. 2554สอ.แกเปะ
ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2554 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ & อยุธยา ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2554 สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง จัดอบรมวิทยากรแกนนำสุขภาพประจำครัวเรือน (กสค) เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2554สอ.โพนทอง
เปิดสุขศาลาบ้านห้วยแสง ต.ภูปอ โดย สอ.หนองแวงใหญ่สอ.หนองแวงใหญ่
งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายเก่าต้อนรับปีใหม่ มีกิจกรรมมากมายเช่น การแสดงของกลุ่มสี แลกเปลี่ยนของขวัญ จับรางวัลมอบโชค รำวงการกุศลสสอ.เมืองกาฬสินธุ์
งานกีฬาสาธารณสุขผูกพัน สังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2554 สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2553 มีคำขวัญปีนี้ว่า "สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน (Universal access and human right)" สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
เปิดป้าย รพ.สต.หนองสอ และผ้าป่าสามัคคี ก่อสร้างอาคารสอ.หนองสอ
สถานีอนามัยจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในเขตตำบลเหนือ ณ วัดสว่างอรุณ (บ้านเหล็ก) มีพระสงฆ์ได้รับการตรวจสุภาพ 29 รูปสอ.ต้อน
กิจกรรมการออกกำลังกายของชมรมออกกำลังในกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสะอาดนาทม ในทุกวันตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 18.30 น. สอ.สะอาดนาทม
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2553 ณ โรงแรมริมปาว สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2553 ณ โรงแรมริมปาว โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมงานแสดงในพิธีครั้งนี้ด้วยสสอ.เมืองกาฬสินธุ์
ตรวจสารเคมี สอ.โพนทองสอ.โพนทอง
การอบรมการใช้โปรแกรม MS.Excel 2003 ในวันที่ 24-26 พ.ค. 2553 ณ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
การเลี้ยงส่งและต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ ณ ห้องอาหารวริษา ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
ยินต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ผบต. ที่ได้ใช้ สอ.ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นที่ศึกษาดูงานและฝึกงานสสอ.เมืองกาฬสินธุ์
การประชุม MR.TB ในการติดตามและเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค โดยวิทยากรจาก สสจ.กาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ สอ.ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
สถานีอนามัยบ้านแกเปะ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 22 มีนาคม 2553สอ.แกเปะ
สถานีอนามัยโซนห้วย เหนือ เครือ หลุบ อบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla! CMS วันที่ 23-24 มีนาคม 2553 ณ รพสต.ห้วยโพธิ์สอ.แกเปะ
งานมหกรรมออกกำลังกายต้านภัยเบาหวาน 10 ก.พ.53สอ.สะอาดนาทม
การคัดกรองเพื่อขึ้นทะเบียนผู้พิการในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยแพทย์จาก รพ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 15 ธค. 2552สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสิทธิข้าราชการ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ณ เกาะช้าง สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและขั้นสูง CUP เมือง-ดอนจาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และดอนจานสสอ.เมืองกาฬสินธุ์
สถานีอนามัยแกเปะ เปิดสุขศาลาต้นแบบของตำบลเชียงเึครือ ณ บ้านแกเปะน้อย หมู่ที่ 10 โดยได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีสอ.แกเปะ
การถอดบทเรียนกระบวนการทำงานในชุมชนและมอบรางวัลหมออนามัยแห่งชาติของ นายสงวน ดอนสินพูล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.วนิช เลาหพันธ์ เป็นประธานคณะทำงานสอ.ต้อน
พิธีเปิดสุขศาลาต้นแบบ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก น.พ.สสจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสอ.ต้อน
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ตำบลลำคลองสอ.สะอาดนาทม
สอ.หนองสอ จัดทำผ้าป่าสมทบกองทุนสุขภาพเทศบาลหนองสอ 29 พค 52สอ.หนองสอ
การประชุมประจำเดือนมิถุนายนสัญจร ณ สอ.นาจารย์สอ.นาจารย์
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูลในฐานข้อมูล HCISสสอ.เมืองกาฬสินธุ์
การประชุมคณะเจ้าหน้าที่ใน สสอ. และทีมงาน QRT นอกสถานที่สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
การนิเทศงานสถานีอนามัยในสังกัด ครั้งที่ 1/2552 สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี 2552สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรด้านสารสนเทศ ปี 2552สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
กิจกรรม OD คปสอ.เมือง - ดอนจาน ณ จังหวัดประจวบฯสสอ.เมืองกาฬสินธุ์
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ ต.เหนือ ปี 2552สอ.ต้อน
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->