ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,279 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
พัฒนา รพ.สต.ดงเมือง
ออกตรวจสุขภาพ อนามัย ร.รสะอาดนาทม
บริการวัคซีนนักเรียนดงเมือง
ออกตรวจสุขภาพ และประเมินพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนนาจารย์
ออกส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษานาจารย์
งานอนามัยโรงเรียนปี ๒๕๖๓นาจารย์
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงนาจารย์
อบรมการดูแลสุขภาพเด็ก แก่ผู้ปกครองเด็กในชุมชนแกเปะ
อบรมแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฝายแตก
เคลือบฟลูออไรด์-แจกแปรงสีฟัน ศูนย์เด็กเทศบาลตำบลลำพานฝายแตก
ออกรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี ๒๕๖๓นาจารย์
ตรวสุขภาพนักเรียนดงเมือง
โครงการภาคีหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านเชิงรุก ปี2563 หนองโพน
รพ.สต.เหล่าหลวงออกอนามัยโรงเรียน 5-6ส.ค.63 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตหนองสอ ออกตรวจสุขภาพฟันในนักเรียนตำบลภูดินเหล่าหลวง
อสม.ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แกเปะ
ออกเยี่ยมคนยากจนในชุมชน ร่วมกับพระอาจารย์เอกคุณและทีมพยาบาลรพ.กาฬสินธุ์แกเปะ
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เด็ก 0-5 ปีสะอาดนาทม
รพ.สต.เหล่าหลวงออกตรวจโรงน้ำดื่มในตำบลภูดินเหล่าหลวง
รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี ๖๓นาจารย์
รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->