ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 181-200 of 1,417 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๓นาจารย์
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกสะอาดนาทม
อสม.กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวงออกคัดกรองโควิดตลาดนัดโค-กระบือร่วมเทศบาลต.ภูดินเหล่าหลวง
การฝึกปฏิบัติงานพระคิลานุปัฏฐากนาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวงออกสำรวจให้คำแนะนำร้านเสริมสวย/ตัดผม/ร้านนวดตำบลภูดินเหล่าหลวง
ตรวจวัดไข้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหนองโพน
รพ.สต.บ้านหนองโพนร่วมกับ อสม.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายหนองโพน
ให้คำแนะนำร้านตัดผมร้านเสริมสวยในเขตเทศตำบลไผ่ ตามมาตรการผ่อนปรน covidหนองโพน
ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรฝายแตก
ประชุม อสม. รณรงค์ลูกน้ำยุงลายฝายแตก
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการผ่อนคลาย lockdownแกเปะ
ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการผ่อนคลาย lockdownนาจารย์
ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.สร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็กนาจารย์
อสม.รพ.สต.บ้านคำไผ่ ตำบลหนองกุง ออกตรวจลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกคำไผ่
ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหล่าหลวง
ออกมอบกายอุปกรณ์ร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
ตรวจคัดกรองภาวะซีดในหญิงวัยเจริญพันธุ์นาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวงออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยไข้เลือดออกเหล่าหลวง
รับการออกเยี่ยมติดตามเพื่อประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๓นาจารย์
ผู้นำชุมชน อสม. มอบของช่วยเหลือและใบรับรองแก่ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดที่กักตัวครบ 14 วันฝายแตก
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->