ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 181-200 of 1,279 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
ออกดำเนินการควบคุมป้องกันการระบาดไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงนาจารย์
ออกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒นาจารย์
รพ.สต.โพนทอง ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงโพนทอง
ตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจารย์
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา งานอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒นาจารย์
ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนาจารย์
ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รพ.สต.เหล่าหลวง ปี2562เหล่าหลวง
ออกอนามัยโรงเรียน ปี2562 รพ.สต.เหล่าหลวงเหล่าหลวง
ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก รพ.สต.เหล่าหลวง และทีมเทศบาลตำบลภูดิน 2562เหล่าหลวง
ประชุม อสม.และร่วมกิจกรรมจิตอาสา รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ประชุมประจำเดือน อสม.สะอาดนาทม
ประชุมอสม.ประจำเดือน ("จิตอาสา"สะสางช่วยงานเจ้าหน้าที่รพ.สต.)เหล่าหลวง
ออกอนามัยร.รสะอาดนาทม
เยี่ยมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุนาจารย์
ออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยวัณโรคนาจารย์
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งในกลุ่มสตรีนาจารย์
ออกเยี่ยมผู้ป่วยแกเปะ
รพ.สต.หนองสอร่วมออกตรวจสารเสพติดในโรงเรียนหนองสอ
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->