ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 61-80 of 1,417 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หยุดเชื้อ...เพื่อชาตินาจารย์
การใช้สมุนไพรในชุมชนนาจารย์
รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19หนองโพน
การเฝ้าระวัง และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)นาจารย์
มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดเทอมนาจารย์
ตรวจคัดกรอง กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดป่ามัชฌิมวาสดงเมือง
ให้ความรู้แก่อสม. ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แกเปะ
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดครบทุกคน13พ.ค.64เหล่าหลวง
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ร่วมกับ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ฝายแตก
จิตอาสาต้านโควิด-19ดงเมือง
รพ.สต.แกเปะ เตรียมส่งตัวอย่างตรวจ OV แกเปะ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาจารย์ ปี ๒๕๖๔นาจารย์
รับการนิเทศติดตามงาน รอบที่ ๑นาจารย์
รณรงค์ทำความสะอาด และ กำจัดเชื้อ ร้านอาหารจุดผันน้ำสะอาดนาทม
รพ.สต.บ้านเหล่าหลวงรับนิเทศติตามงานครั้งที่1จากทีมสสอ.เมืองกาฬสินธุ์เหล่าหลวง
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testแกเปะ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี2564สะอาดนาทม
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมกับผู้นำชุมชน/เทศบาล/ชมรมอสม.ภูดินทำความสะอาดและตรวจลูกน้ำเขตโซลหมู4,5,11,13ตำบลภูดินเหล่าหลวง
นิเทศติดตามประเมินผล และ ตรวจสอบภายใน รอบที่1 ปี2564ฝายแตก
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี ๒๕๖๔นาจารย์
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->