ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 141-160 of 1,279 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
ร่วมกันปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร เพื่ิอนุรักษ์พันไม้สักพระราชทาน และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านแนะนำการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังนาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวง ประชุม อสม.10ก.ย.62 ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีรับป้าย รพ.สต.ติดดาวเหล่าหลวง
รพสต.โพนทองประชุมประจำเดือนอสม.ประจำเดือน กันยายน 2562โพนทอง
มหกรรมสุขภาพ ฝายแตก
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามหญิงหลังคลอดนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังนาจารย์
ทีม CG นาจารย์ ออกประเมิน ADL ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓นาจารย์
อบรมกลุ่มเสี่่ยง เบาหวาน ความดัน ประจำปี 2562แกเปะ
ประเมินติดดาว รพ.สต. ปี 2562แกเปะ
อบรมวัยใส โรงเรียนแกเปะราษฏร์นิยมแกเปะ
รพสต.โพนทองร่วมกับนักกายภาพรพกส.ออกเยี่ยมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในพื้นที่ตำบลโพนทองโพนทอง
บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดงเมือง
อบรมให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายฝายแตก
ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒นาจารย์
รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ฝายแตก
เหล่าหลวงร่วมเทศบาลภูดินออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเหล่าหลวง
ควบคุมลูกน้ำยุงลายตำบลภูดินเหล่าหลวง
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกสะอาดนาทม
อบรมกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเรื้อรังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->