ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 161-180 of 1,279 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
โครงการชุมชนไอโอดีนตำบลนาจารย์นาจารย์
ตรวจฟันเด็กนักเรียนแกเปะ
รณรงค์วัคซีนไข้หวัดใหญ่แกเปะ
รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายโพนทอง
โครงการอบพัฒนาหมอประจำครัวเรือนให้เป็นนักสุขภาพประจำครอบครัว รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนาจารย์
โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลนาจารย์นาจารย์
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับเทศบาลสะอาดนาทม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ออกให้บริการอนามัยโรงเรียนดงเมือง
การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๘-๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒นาจารย์
ออกติดตามดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนาจารย์
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก ๐-๕ ปีไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๒นาจารย์
อนามัยโรงเรียน 25 มิ.ย.62ฝายแตก
รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลุ่มเสี่ยง ปี ๒๕๖๒นาจารย์
กิจกรรมส่งเสริมและประเมินพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปีนาจารย์
อนามัยโรงเรียน รพ.สต.หนองโพนหนองโพน
อนามัยโรงเรียนวันที่ 24 มิ.ย. 2562แกเปะ
รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิดงเมือง
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->