ออกดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประครอง(Palliative Care)