ตรวจคัดกรองจอประสาทตา และตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ๖๒