อบรมและทบทวนให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่อสม.ประจำเดือน