รพสต.โพนทองประชุมเชิงปฏิบัติการออกโมบายเคลื่อนที่เชิงรุก