ประชุมอสม.ประจำเดือน ("จิตอาสา"สะสางช่วยงานเจ้าหน้าที่รพ.สต.)