ทีม CG นาจารย์ ออกประเมิน ADL ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓