รพ.สต.เหล่าหลวงออกสอนโครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับกับมเ็งท่อน้ำดีในนักเรียนชั้น ป.4,5,6ตำบลภูดิน