รพ.สต.หนองโพน ตรวจคัดกรองจอประสาทตาและตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน