รพ.สต.เหล่าหลวง ออกบริการฉีดวัคซีน MR,DTนักเรียนป.1,ป.6ในตบลภูดิน