เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงออกคัดกรองผู้เข้าอบรมก่อนเข้าอบรมทำหน้ากากที่เทศบาลตำบลภูดิน