รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับเทศบาลลำคลอง