เทศบาลตำบลไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ รพ.สต.หนองโพน ดำเนินการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19และดำเนินการX-RAYค้นหากลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไผ่