รับการออกเยี่ยมติดตามเพื่อประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๓