รพ.สต.เหล่าหลวงออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยไข้เลือดออก