อสม.รพ.สต.บ้านคำไผ่ ตำบลหนองกุง ออกตรวจลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก