ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการผ่อนคลาย lockdown