เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงออกประเมินพัฒนาการเด็กช่วงรณรงค์13-17ก.ค.63