รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี ๖๓