ออกคัดกรอง เฝ้าระวัง และแนะนำการปฎิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019