มาตรการการจัดงาน หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)