เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวงออกสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบตำบลภูดิน