ทีม ๔ ทหารเสือ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการออกปฎิบัติงานในพื้นที่