ออกสำรวจ ค้นหา และเฝ้าระวังบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงาด ๑๐ จังหวัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙