ประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การจัดเตรียมศูนย์พักคอยประจำตำบล