อบรมเตรียมความพร้อมแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า