บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม(Sinopharm) แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว )