เตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ เพื่อเปิดภาคเรียน On Site ๑ พ.ย. ๒๕๖๔