รพ.สต.เหล่าหลวงออกประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนon site 2/2564ในวันที่1/11/2564