บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)เข็ม ๑ Sinovac กลุ่มประชาชน ๑๘ ปี ขึ้นไป