วันที่ 7 ก.ค. 2565 รพ.สต.หนองแวงใต้ ออกตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ตามกลุ่มวัย ในช่วงรณรงค์ ประจำปี2565