เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงออกเชิงรุกประเมินพัฒนาการช่วงรณรงค์4-8ก.ค.65