ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,306 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวงออกสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบตำบลภูดินเหล่าหลวง
ออกมอบแอพไทยชนะเหล่าหลวง
ส่งความสุขปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คนฝายแตก
มาตรการการจัดงาน หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)นาจารย์
ออกประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ร้านค้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔นาจารย์
รพ.สต.นาจารย์ ส่งความสุขในวันปีใหม่ ๒๕๖๔ "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน"นาจารย์
สวัสดีปีใหม่ 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คนสะอาดนาทม
ออกคัดกรอง เฝ้าระวัง และแนะนำการปฎิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019นาจารย์
การตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔นาจารย์
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.สต.นาจารย์นาจารย์
ตรวจคัดกรองตา และตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔นาจารย์
ออกเยี่ยมบ้าน ติดตาม ดูแลผู้ป่วยในชุมชนนาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ อสม.ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมใน รพ.สต.นาจารย์
รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย อสม. รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ดงเมือง
ตรวจคัดกรองตา เท้า ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ 2564เหล่าหลวง
การตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจารย์นาจารย์
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการหนองโพน
รพ.สต.ออกตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้คำแนะนำในตำบลภูดินเหล่าหลวง
อสม.บ้านสะอาดนาทม คัดกรองโควิด 19สะอาดนาทม
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->