ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กันยายน ปี 2564
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
จำนวนคน
ร้อยละที่ส่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รพ.สต.คำไผ่
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
3
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
1
N
N
0
0
2
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
3
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
1
N
N
0
0
2
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
94
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
94
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
94
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
94
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
94
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
88
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
88
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
88
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
88
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
70
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
0
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
1
58
0
0
0
N
N
0
1
N
N
0
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
58
0
0
0
N
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N