ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.โนนชัย
16
78.57
2
N
N
N
0
1
2
2
0
1
1
1
0
0
0
N
N
1
0
0
1
0
1
2
0
1
0
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
6
78.57
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
1
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
5
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
4
78.57
0
0
0
N
2
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
2
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
71.43
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
1
1
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
82.14
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
85.71
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
60.71
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
50.00
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
71.43
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
96.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
89.29
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
85.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
64.29
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
92.86
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
75.00
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
85.71
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
14.29
N
N
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
46.43
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
92.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N