ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2562
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ท่าไคร้
3
68.18
N
2
1
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
3
90.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
2
72.73
0
0
0
0
0
N
0
0
1
1
0
0
N
N
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
95.45
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
77.27
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
90.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
54.55
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
59.09
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
86.36
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
86.36
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
77.27
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
72.73
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
59.09
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
86.36
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
27.27
0
N
N
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
95.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
36.36
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
54.55
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
90.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N