Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU คิดเป็นร้อยละ (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2562
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
100
รพ.สต.แกเปะ
100
100
100
100
75
75
100
100
100
75
75
100
100
100
100
0
100
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
75
75
25
80
50
75
75
25
80
25
17
50
25
0
75
รพ.สต.โพนทอง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
20
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
67
100
0
100
รวม (ผลงาน *100/เป้าหมาย)
100
100
93
83
81
89
87
93
83
81
89
80
55
69
39
6
83

Untitled Document
ตารางแสดงเป้าหมาย EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU(ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน เมษายน ปี 2562
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ฝายแตก
3
3
4
1
6
4
4
4
1
6
4
4
1
1
6
6
1
รพ.สต.แกเปะ
4
4
2
0
4
4
7
2
0
4
4
7
3
1
1
1
0
รพ.สต.ท่าไคร้
3
3
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
6
6
4
4
4
รพ.สต.โพนทอง
1
1
3
1
6
2
0
3
1
6
2
0
0
5
5
5
1
รพ.สต.ดงเมือง
1
1
2
0
1
3
0
2
0
1
3
0
1
3
2
2
0
รวมเป้าหมาย
12
12
15
6
21
18
15
15
6
21
18
15
11
16
18
18
6

Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน เมษายน ปี 2562
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ฝายแตก
3
3
4
1
6
4
4
4
1
6
4
4
1
0
0
0
1
รพ.สต.แกเปะ
4
4
2
0
3
3
7
2
0
3
3
7
3
1
1
0
0
รพ.สต.ท่าไคร้
3
3
3
3
1
4
2
3
3
1
4
1
1
3
1
0
3
รพ.สต.โพนทอง
1
1
3
1
6
2
0
3
1
6
2
0
0
5
3
1
1
รพ.สต.ดงเมือง
1
1
2
0
1
3
0
2
0
1
3
0
1
2
2
0
0
รวมเป้าหมาย
12
12
14
5
17
16
13
14
5
17
16
12
6
11
7
6
5