Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU คิดเป็นร้อยละ (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
50
0
0
0
100
รพ.สต.แกเปะ
100
100
0
0
0
100
80
100
60
67
100
80
100
100
100
0
0
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
0
0
0
100
100
50
67
0
100
100
100
0
0
0
67
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
0
0
0
50
100
100
80
50
50
100
100
0
0
0
80
รพ.สต.คำไผ่
100
0
100
0
100
33
50
100
33
100
33
50
67
0
0
0
33
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
100
100
0
0
100
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
50
75
100
75
33
0
50
100
75
33
50
0
0
0
50
รพ.สต.โนนชัย
100
100
100
0
0
0
50
100
50
100
0
50
50
0
0
0
50
รพ.สต.โพนทอง
100
100
0
0
0
100
25
100
100
100
100
25
67
50
100
0
0
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
0
0
0
100
67
100
100
100
100
67
100
100
0
0
100
รวม (ผลงาน *100/เป้าหมาย)
100
94
7
11
7
64
68
80
68
79
64
68
70
13
17
0
43

Untitled Document
ตารางแสดงเป้าหมาย EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU(ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
1
1
0
1
0
2
1
0
1
0
2
1
2
2
2
2
1
รพ.สต.แกเปะ
1
1
3
5
3
3
5
3
5
3
3
5
1
1
1
1
5
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
2
2
3
1
2
7
2
3
1
2
7
2
3
3
3
3
รพ.สต.เหล่าหลวง
3
3
2
5
2
4
3
2
5
2
4
3
3
3
1
1
5
รพ.สต.คำไผ่
1
1
0
3
0
6
2
0
3
0
6
2
3
2
3
3
3
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
6
6
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
3
3
2
4
1
4
3
2
4
1
4
3
4
1
2
2
4
รพ.สต.โนนชัย
1
1
0
2
4
1
2
0
2
4
1
2
2
2
4
4
2
รพ.สต.โพนทอง
3
3
5
4
1
0
4
5
4
1
0
4
3
2
4
4
4
รพ.สต.ดงเมือง
2
2
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3
0
0
3
3
1
รวมเป้าหมาย
17
17
15
28
14
25
31
15
28
14
25
31
20
16
29
29
28

Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
1
1
0
0
0
2
1
0
1
0
2
1
1
0
0
0
1
รพ.สต.แกเปะ
1
1
0
0
0
3
4
3
3
2
3
4
1
1
1
0
0
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
2
0
0
0
2
7
1
2
0
2
7
2
0
0
0
2
รพ.สต.เหล่าหลวง
3
3
0
0
0
2
3
2
4
1
2
3
3
0
0
0
4
รพ.สต.คำไผ่
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
2
1
2
0
0
0
1
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
3
3
1
3
1
3
1
0
2
1
3
1
2
0
0
0
2
รพ.สต.โนนชัย
1
1
0
0
0
0
1
0
1
4
0
1
1
0
0
0
1
รพ.สต.โพนทอง
3
3
0
0
0
0
1
5
4
1
0
1
2
1
4
0
0
รพ.สต.ดงเมือง
2
2
0
0
0
2
2
1
1
2
2
2
0
0
0
0
1
รวมเป้าหมาย
17
16
1
3
1
16
21
12
19
11
16
21
14
2
5
14
12