Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU คิดเป็นร้อยละ (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2564
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ต้อน
100
100
0
0
0
100
100
100
67
100
100
100
0
0
0
0
67
รพ.สต.โนนสว่าง
100
50
0
0
0
50
0
100
75
33
50
0
60
0
0
0
75
รพ.สต.หนองสอ
100
100
0
0
0
100
60
0
100
60
100
60
100
0
0
0
100
รพ.สต.สะอาดนาทม
100
100
0
0
100
67
83
100
50
100
67
83
100
0
0
0
50
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
50
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
0
100
0
50
100
0
100
67
50
100
100
0
0
0
100
รพ.สต.แกเปะ
100
100
0
0
0
100
86
100
67
0
100
86
67
0
0
0
67
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
0
0
0
100
50
100
0
50
100
50
100
0
0
0
0
รพ.สต.ดงสวาง
0
0
0
0
0
27
13
100
50
50
27
13
20
0
0
0
50
รพ.สต.คำไผ่
100
75
100
0
100
50
33
100
0
100
50
33
0
0
0
0
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
75
100
50
100
100
75
100
50
100
80
0
0
0
75
รพ.สต.โนนชัย
100
100
0
0
0
25
0
100
100
100
25
0
100
0
0
0
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
0
0
0
60
38
88
50
80
60
38
88
0
0
0
50
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
0
0
0
100
80
100
100
50
100
80
100
0
0
0
100
รวม (ผลงาน *100/เป้าหมาย)
94
85
14
8
3
56
55
86
56
59
56
55
75
0
0
2
56

Untitled Document
ตารางแสดงเป้าหมาย EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU(ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน กันยายน ปี 2564
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ต้อน
4
4
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
6
6
6
3
รพ.สต.โนนสว่าง
4
4
1
4
3
8
3
1
4
3
8
3
5
7
2
2
4
รพ.สต.หนองสอ
2
2
3
2
5
1
5
3
2
5
1
5
11
2
3
3
2
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
0
1
2
0
3
6
1
2
0
3
6
2
3
4
4
2
รพ.สต.ฝายแตก
0
0
2
0
0
2
2
2
0
0
2
2
1
0
3
3
0
รพ.สต.โนนแพง
0
0
2
2
0
0
1
2
2
0
0
1
3
1
2
2
2
รพ.สต.เชียงเครือ
1
1
1
0
3
4
0
1
0
3
4
0
1
3
1
1
0
รพ.สต.แกเปะ
2
2
3
3
2
2
7
3
3
2
2
7
3
2
7
7
3
รพ.สต.ท่าไคร้
1
1
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
5
5
5
2
รพ.สต.ดงสวาง
2
2
2
4
6
11
8
2
4
6
11
8
5
8
2
2
4
รพ.สต.คำไผ่
4
4
0
5
0
2
3
0
5
0
2
3
1
1
5
5
5
รพ.สต.หนองแวงใต้
10
10
5
4
1
2
0
5
4
1
2
0
5
5
1
1
4
รพ.สต.โนนชัย
1
1
2
1
1
4
1
2
1
1
4
1
0
1
1
1
1
รพ.สต.นาจารย์
2
2
8
6
5
5
8
8
6
5
5
8
8
3
7
7
6
รพ.สต.ดงเมือง
1
1
2
1
2
1
5
2
1
2
1
5
0
1
2
2
1
รวมเป้าหมาย
34
34
37
39
32
50
53
37
39
32
50
53
51
48
51
51
39

Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน กันยายน ปี 2564
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ต้อน
4
4
0
0
0
3
2
2
2
2
3
2
0
0
0
0
2
รพ.สต.โนนสว่าง
4
2
0
0
0
4
0
1
3
1
4
0
3
0
0
0
3
รพ.สต.หนองสอ
2
2
0
0
0
1
3
0
2
3
1
3
11
0
0
0
2
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
0
0
0
0
2
5
1
1
0
2
5
2
0
0
0
1
รพ.สต.ฝายแตก
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
2
2
1
0
0
0
0
รพ.สต.โนนแพง
0
0
0
0
0
0
1
2
2
0
0
1
3
0
0
1
2
รพ.สต.เชียงเครือ
1
1
0
0
0
2
0
0
0
2
2
0
1
0
0
0
0
รพ.สต.แกเปะ
2
2
0
0
0
2
6
3
2
0
2
6
2
0
0
0
2
รพ.สต.ท่าไคร้
1
1
0
0
0
2
1
3
0
1
2
1
3
0
0
0
0
รพ.สต.ดงสวาง
0
0
0
0
0
3
1
2
2
3
3
1
1
0
0
0
2
รพ.สต.คำไผ่
4
3
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
10
10
5
3
1
1
0
5
3
1
1
0
4
0
0
0
3
รพ.สต.โนนชัย
1
1
0
0
0
1
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
1
รพ.สต.นาจารย์
2
2
0
0
0
3
3
7
3
4
3
3
7
0
0
0
3
รพ.สต.ดงเมือง
1
1
0
0
0
1
4
2
1
1
1
4
0
0
0
0
1
รวมเป้าหมาย
32
29
5
3
1
28
29
32
22
19
28
29
38
0
0
38
22