Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU คิดเป็นร้อยละ (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2564
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
100
100
0
0
0
100
40
33
0
50
100
40
100
0
0
0
0
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
0
0
100
0
75
100
75
100
0
75
60
0
0
0
75
รพ.สต.แกเปะ
100
100
0
0
0
50
100
100
100
50
50
100
100
0
0
0
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
0
0
0
67
100
50
100
100
67
100
0
0
0
0
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
0
0
0
50
83
100
86
67
50
83
100
0
0
0
86
รพ.สต.คำไผ่
100
0
0
0
0
100
0
50
0
50
100
0
0
0
0
0
0
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
0
0
0
100
0
100
100
100
100
0
100
100
0
0
100
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
60
80
100
50
100
60
80
100
50
67
0
100
100
60
รพ.สต.โนนชัย
100
100
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
100
รพ.สต.โพนทอง
100
100
0
0
0
50
50
80
0
67
50
50
0
100
100
0
0
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
0
0
0
100
100
100
50
100
100
100
100
100
0
0
50
รวม (ผลงาน *100/เป้าหมาย)
100
94
15
10
27
57
59
77
72
70
57
59
73
0
4
0
72

Untitled Document
ตารางแสดงเป้าหมาย EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU(ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน มกราคม ปี 2564
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
4
4
3
1
2
0
5
3
1
2
0
5
1
2
4
4
1
รพ.สต.เชียงเครือ
0
0
1
4
0
1
4
1
4
0
1
4
5
1
3
3
4
รพ.สต.แกเปะ
3
3
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
3
3
2
2
2
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
4
3
3
3
รพ.สต.เหล่าหลวง
4
4
2
7
3
4
6
2
7
3
4
6
2
3
4
4
7
รพ.สต.คำไผ่
1
1
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
1
4
1
1
1
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0
1
3
1
0
1
1
3
1
0
1
1
0
2
2
3
รพ.สต.หนองแวงใต้
4
4
4
5
10
1
4
4
5
10
1
4
3
2
0
0
5
รพ.สต.โนนชัย
0
0
1
0
1
1
2
1
0
1
1
2
3
3
2
2
0
รพ.สต.โพนทอง
0
0
5
1
3
6
2
5
1
3
6
2
1
0
1
1
1
รพ.สต.ดงเมือง
0
0
1
2
1
0
5
1
2
1
0
5
1
0
1
1
2
รวมเป้าหมาย
18
18
26
29
30
21
39
26
29
30
21
39
22
22
23
23
29

Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน มกราคม ปี 2564
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
4
4
0
0
0
0
2
1
0
1
0
2
1
0
0
0
0
รพ.สต.เชียงเครือ
0
0
0
0
0
0
3
1
3
0
0
3
3
0
0
0
3
รพ.สต.แกเปะ
3
3
0
0
0
1
2
4
2
1
1
2
3
0
0
0
2
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
2
0
0
0
2
3
1
3
3
2
3
0
0
0
0
3
รพ.สต.เหล่าหลวง
4
4
0
0
0
2
5
2
6
2
2
5
2
0
0
0
6
รพ.สต.คำไผ่
1
0
0
0
0
3
0
1
0
2
3
0
0
0
0
0
0
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
0
1
0
0
0
3
รพ.สต.หนองแวงใต้
4
4
4
3
8
1
2
4
3
8
1
2
2
0
0
0
3
รพ.สต.โนนชัย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
รพ.สต.โพนทอง
0
0
0
0
0
3
1
4
0
2
3
1
0
0
1
0
0
รพ.สต.ดงเมือง
0
0
0
0
0
0
5
1
1
1
0
5
1
0
0
0
1
รวมเป้าหมาย
18
17
4
3
8
12
23
20
21
21
12
23
16
0
1
16
21