Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU คิดเป็นร้อยละ (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
100
100
0
100
0
100
67
100
100
0
100
67
40
100
0
0
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
0
0
0
50
50
100
50
33
50
50
0
0
0
0
50
รพ.สต.แกเปะ
100
100
0
0
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
0
0
100
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
0
0
0
100
57
100
67
0
100
57
75
0
0
0
67
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
0
0
0
100
100
100
33
100
100
100
83
0
0
0
33
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
0
0
0
100
75
100
100
75
100
75
50
0
0
0
100
รพ.สต.โนนชัย
100
100
0
0
0
100
100
80
0
25
100
100
100
0
0
0
0
รพ.สต.โพนทอง
100
100
0
0
100
100
67
100
100
100
100
67
100
100
100
0
0
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
0
100
0
0
0
100
รวม (ผลงาน *100/เป้าหมาย)
100
100
0
0
0
96
68
95
69
47
96
68
71
12
9
0
56

Untitled Document
ตารางแสดงเป้าหมาย EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU(ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
1
1
1
0
1
1
3
1
0
1
1
3
5
0
2
2
0
รพ.สต.เชียงเครือ
0
0
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
5
5
2
รพ.สต.แกเปะ
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
3
4
4
1
รพ.สต.ท่าไคร้
0
0
5
3
1
4
7
5
3
1
4
7
4
3
5
5
3
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
2
2
3
2
4
9
2
3
2
4
9
6
3
4
4
3
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
1
4
4
4
7
4
4
4
4
7
4
2
7
7
7
4
รพ.สต.โนนชัย
0
0
5
1
4
2
0
5
1
4
2
0
1
2
1
1
1
รพ.สต.โพนทอง
0
0
1
2
0
1
3
1
2
0
1
3
4
3
3
3
2
รพ.สต.ดงเมือง
0
0
1
0
1
2
2
1
0
1
2
2
2
1
2
2
0
รวมเป้าหมาย
5
5
22
16
17
25
31
22
16
17
25
31
28
25
33
33
16

Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
1
1
0
0
0
1
2
1
0
0
1
2
2
0
0
0
0
รพ.สต.เชียงเครือ
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
รพ.สต.แกเปะ
1
1
0
0
0
2
0
1
1
0
2
0
2
0
0
0
1
รพ.สต.ท่าไคร้
0
0
0
0
0
4
4
5
2
0
4
4
3
0
0
0
2
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
2
0
0
0
4
9
2
1
2
4
9
5
0
0
0
1
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
1
0
0
0
7
3
4
4
3
7
3
1
0
0
0
4
รพ.สต.โนนชัย
0
0
0
0
0
2
0
4
0
1
2
0
1
0
0
0
0
รพ.สต.โพนทอง
0
0
0
0
0
1
2
1
2
0
1
2
4
3
3
0
0
รพ.สต.ดงเมือง
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
2
0
2
0
0
0
0
รวมเป้าหมาย
5
5
0
0
0
24
21
21
11
8
24
21
20
3
3
20
9