Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU คิดเป็นร้อยละ (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ต้อน
75
100
0
0
0
100
100
80
100
50
100
100
0
0
0
0
100
รพ.สต.โนนสว่าง
100
75
0
0
0
50
83
100
80
75
50
83
80
0
0
0
80
รพ.สต.หนองสอ
100
100
0
0
0
100
75
100
100
80
100
75
60
0
0
0
100
รพ.สต.สะอาดนาทม
100
100
100
0
0
100
50
100
100
67
100
50
100
0
0
0
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
0
100
80
100
100
100
100
80
100
100
0
0
0
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
0
0
50
0
100
0
50
50
0
100
100
100
100
0
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
0
0
0
100
80
100
100
100
100
80
67
0
0
0
100
รพ.สต.แกเปะ
100
67
0
0
0
100
100
100
0
71
100
100
50
0
100
100
0
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
0
0
100
75
100
75
100
100
75
100
0
0
0
75
รพ.สต.ดงสวาง
100
100
0
0
0
100
100
100
100
86
100
100
100
0
0
0
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
0
0
0
100
100
100
50
33
100
100
100
0
0
0
50
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
75
50
100
100
100
75
50
0
0
0
0
100
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
0
0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
0
0
0
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
83
75
100
100
100
83
75
100
100
67
0
0
0
83
รพ.สต.โนนชัย
100
100
0
0
100
100
0
100
100
100
100
0
100
0
0
0
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
0
0
0
43
22
67
100
75
43
22
100
0
0
0
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
0
0
100
100
100
50
100
100
100
100
50
0
100
100
100
รวม (ผลงาน *100/เป้าหมาย)
96
92
6
13
7
84
68
91
83
73
84
68
72
0
0
0
83

Untitled Document
ตารางแสดงเป้าหมาย EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU(ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ต้อน
4
4
5
4
4
6
3
5
4
4
6
3
7
5
9
9
4
รพ.สต.โนนสว่าง
4
4
4
5
8
6
6
4
5
8
6
6
5
4
3
3
5
รพ.สต.หนองสอ
0
0
2
3
10
5
4
2
3
10
5
4
5
3
7
7
3
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
0
0
1
3
5
4
0
1
3
5
4
4
3
2
2
1
รพ.สต.ฝายแตก
0
0
0
2
0
5
3
0
2
0
5
3
0
4
1
1
2
รพ.สต.โนนแพง
1
1
0
1
4
2
2
0
1
4
2
2
1
0
0
0
1
รพ.สต.เชียงเครือ
0
0
2
1
1
1
5
2
1
1
1
5
3
4
2
2
1
รพ.สต.แกเปะ
3
3
2
1
7
2
2
2
1
7
2
2
4
4
0
0
1
รพ.สต.ท่าไคร้
0
0
0
4
3
0
4
0
4
3
0
4
6
1
5
5
4
รพ.สต.ดงสวาง
0
0
5
8
7
6
4
5
8
7
6
4
8
6
8
8
8
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
1
3
4
3
3
4
3
4
3
3
4
3
2
7
7
4
รพ.สต.คำไผ่
1
1
1
1
1
4
6
1
1
1
4
6
1
4
5
5
1
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0
1
1
0
2
1
1
1
0
2
1
3
2
2
2
1
รพ.สต.หนองแวงใต้
3
3
1
6
4
5
3
1
6
4
5
3
6
6
4
4
6
รพ.สต.โนนชัย
1
1
3
1
0
1
2
3
1
0
1
2
1
1
1
1
1
รพ.สต.นาจารย์
6
6
3
3
4
7
9
3
3
4
7
9
1
7
8
8
3
รพ.สต.ดงเมือง
1
1
2
1
0
1
0
2
1
0
1
0
2
2
0
0
1
รวมเป้าหมาย
25
25
34
47
59
61
62
34
47
59
61
62
60
58
64
64
47

Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ต้อน
3
4
0
0
0
6
3
4
4
2
6
3
0
0
0
0
4
รพ.สต.โนนสว่าง
4
3
0
0
0
3
5
4
4
6
3
5
4
0
0
0
4
รพ.สต.หนองสอ
0
0
0
0
0
5
3
2
3
8
5
3
3
0
0
0
3
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
0
0
0
0
5
2
0
1
2
5
2
4
0
0
0
1
รพ.สต.ฝายแตก
0
0
0
0
0
4
3
0
2
0
4
3
0
0
0
0
2
รพ.สต.โนนแพง
1
1
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
รพ.สต.เชียงเครือ
0
0
0
0
0
1
4
2
1
1
1
4
2
0
0
0
1
รพ.สต.แกเปะ
3
2
0
0
0
2
2
2
0
5
2
2
2
0
0
0
0
รพ.สต.ท่าไคร้
0
0
0
0
0
0
3
0
3
3
0
3
6
0
0
0
3
รพ.สต.ดงสวาง
0
0
0
0
0
6
4
5
8
6
6
4
8
0
0
0
8
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
1
0
0
0
3
4
3
2
1
3
4
3
0
0
0
2
รพ.สต.คำไผ่
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
3
3
0
0
0
0
1
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
2
1
3
0
0
0
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
3
3
1
5
3
5
3
1
5
3
5
3
4
0
0
0
5
รพ.สต.โนนชัย
1
1
0
0
0
1
0
3
1
0
1
0
1
0
0
0
1
รพ.สต.นาจารย์
6
6
0
0
0
3
2
2
3
3
3
2
1
0
0
0
3
รพ.สต.ดงเมือง
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
รวมเป้าหมาย
24
23
2
6
4
51
42
31
39
43
51
42
43
0
0
43
39