Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU คิดเป็นร้อยละ (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2562
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
0
0
0
100
60
67
0
100
100
60
100
100
80
0
0
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
75
0
0
0
100
รพ.สต.คำไผ่
100
100
75
33
0
100
0
75
33
0
100
0
50
0
0
25
33
รพ.สต.โพนทอง
100
100
50
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
รวม (ผลงาน *100/เป้าหมาย)
100
100
33
17
0
100
71
83
50
88
100
71
82
30
45
5
50

Untitled Document
ตารางแสดงเป้าหมาย EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU(ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน กันยายน ปี 2562
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ท่าไคร้
1
1
3
1
4
2
5
3
1
4
2
5
5
2
5
5
1
รพ.สต.เหล่าหลวง
2
2
3
2
1
5
6
3
2
1
5
6
4
2
7
7
2
รพ.สต.คำไผ่
0
0
4
3
1
0
2
4
3
1
0
2
4
5
4
4
3
รพ.สต.โพนทอง
0
0
2
0
2
4
1
2
0
2
4
1
4
1
6
6
0
รวมเป้าหมาย
3
3
12
6
8
11
14
12
6
8
11
14
17
10
22
22
6

Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ประจำเดือน กันยายน ปี 2562
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.ท่าไคร้
1
1
0
0
0
2
3
2
0
4
2
3
5
2
4
0
0
รพ.สต.เหล่าหลวง
2
2
0
0
0
5
6
3
2
1
5
6
3
0
0
0
2
รพ.สต.คำไผ่
0
0
3
1
0
0
0
3
1
0
0
0
2
0
0
1
1
รพ.สต.โพนทอง
0
0
1
0
0
4
1
2
0
2
4
1
4
1
6
0
0
รวมเป้าหมาย
3
3
4
1
0
11
10
10
3
7
11
10
14
3
10
14
3