Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU คิดเป็นร้อยละ (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) รวมปีงบประมาณ 2564
 ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
50
0
0
0
100
รพ.สต.แกเปะ
100
100
0
0
0
100
80
100
60
67
100
80
100
100
100
0
0
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
0
0
0
100
100
50
67
0
100
100
100
0
0
0
67
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
0
0
0
50
100
100
80
50
50
100
100
0
0
0
80
รพ.สต.คำไผ่
100
0
100
0
100
33
50
100
33
100
33
50
67
0
0
0
33
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
100
100
0
0
100
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
50
75
100
75
33
0
50
100
75
33
50
0
0
0
50
รพ.สต.โนนชัย
100
100
100
0
0
0
50
100
50
100
0
50
50
0
0
0
50
รพ.สต.โพนทอง
100
100
0
0
0
100
25
100
100
100
100
25
67
50
100
0
0
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
0
0
0
100
67
100
100
100
100
67
100
100
0
0
100
รวม (ผลงาน *100/เป้าหมาย)
100
94
7
11
7
64
68
80
68
79
64
68
70
13
17
0
43

Untitled Document
ตารางแสดงเป้าหมาย EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ปีงบประมาณ 2564
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV
รพ.สต.โนนแพง
1
1
0
1
0
2
1
0
1
0
2
1
2
2
2
2
1
รพ.สต.แกเปะ
1
1
3
5
3
3
5
3
5
3
3
5
1
1
1
1
5
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
2
2
3
1
2
7
2
3
1
2
7
2
3
3
3
3
รพ.สต.เหล่าหลวง
3
3
2
5
2
4
3
2
5
2
4
3
3
3
1
1
5
รพ.สต.คำไผ่
1
1
0
3
0
6
2
0
3
0
6
2
3
2
3
3
3
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
6
6
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
3
3
2
4
1
4
3
2
4
1
4
3
4
1
2
2
4
รพ.สต.โนนชัย
1
1
0
2
4
1
2
0
2
4
1
2
2
2
4
4
2
รพ.สต.โพนทอง
3
3
5
4
1
0
4
5
4
1
0
4
3
2
4
4
4
รพ.สต.ดงเมือง
2
2
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3
0
0
3
3
1
รวมเป้าหมาย
17
17
15
28
14
25
31
15
28
14
25
31
20
16
29
29
28

Untitled Document
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมคิดตามอายุเดือนตามเกณฑ์) ปีงบประมาณ 2564
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
MMR2
IPV2
รพ.สต.โนนแพง
1
1
0
0
0
2
1
0
1
0
2
1
1
0
0
0
1
รพ.สต.แกเปะ
1
1
0
0
0
3
4
3
3
2
3
4
1
1
1
0
0
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
2
0
0
0
2
7
1
2
0
2
7
2
0
0
0
2
รพ.สต.เหล่าหลวง
3
3
0
0
0
2
3
2
4
1
2
3
3
0
0
0
4
รพ.สต.คำไผ่
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
2
1
2
0
0
0
1
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รพ.สต.หนองแวงใต้
3
3
1
3
1
3
1
0
2
1
3
1
2
0
0
0
2
รพ.สต.โนนชัย
1
1
0
0
0
0
1
0
1
4
0
1
1
0
0
0
1
รพ.สต.โพนทอง
3
3
0
0
0
0
1
5
4
1
0
1
2
1
4
0
0
รพ.สต.ดงเมือง
2
2
0
0
0
2
2
1
1
2
2
2
0
0
0
0
1
รวมผลงาน
17
16
1
3
1
16
21
12
19
11
16
21
14
2
5
0
12