ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.โนนชัย
5
88.89
1
N
N
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
3
85.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
N
N
0
0
0
0
1
0
0
1
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
2
96.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
2
66.67
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
1
1
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
81.48
0
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
77.78
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
85.19
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
62.96
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
96.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
62.96
N
N
N
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
74.07
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
88.89
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
48.15
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
25.93
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
59.26
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
88.89
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
70.37
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
59.26
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
85.19
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
96.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
55.56
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N