ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน เมษายน ปี 2562
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.โนนชัย
10
80.00
0
0
0
0
0
2
2
N
2
N
N
1
1
0
N
0
0
0
1
1
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
2
72.00
N
N
0
0
0
N
N
N
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
72.00
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
1
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
92.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
80.00
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
80.00
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
72.00
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
72.00
0
0
0
N
0
N
0
N
0
0
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
92.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
24.00
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
92.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
88.00
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
52.00
0
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
92.00
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
52.00
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
96.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
64.00
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
80.00
0
0
N
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
56.00
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
68.00
N
0
N
N
N
0
0
N
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N