ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ท่าไคร้
7
61.90
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
1
2
0
0
N
2
0
N
2
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
5
85.71
1
0
N
N
0
0
0
0
1
N
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
1
95.24
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
90.48
0
N
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
85.71
0
N
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
61.90
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
76.19
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
85.71
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
76.19
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
61.90
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
52.38
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
80.95
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
95.24
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
80.95
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
90.48
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
66.67
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
47.62
N
N
N
0
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
85.71
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
95.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N