Google Sheet
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง รายเดือน
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561