วันนี้ วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 มีผู้เข้าชม Website นี้ 10 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,171,161 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.7ข้อมูลทั่วไปอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข่าว - หนังสือราชการ
ขอความร่วมมือให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันโรค CoviD-19
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 15 มค 64 เวลา 10.00 น.
แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ
แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ของโควิด 19 (เฉพาะกรณีที่พบบ่อย)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สื่อสารการงดเว้นการเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร
ขอความร่วมมือในการสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันโรค covid
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า
แจ้งรายชื่อและกำหนดวันเดือนปีคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรง ผอ.รพ.สต
กำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข ฯลฯ
คำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนนอกเวลาราชการ
แจ้งย้ายที่ทำการใหม่
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แจ้งการโอนเงิน พตส.ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย.2563
ด่วนที่สุด ขออนุญาตจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆตามมาตราป้องกันโรคทางราชการ ฯลฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 5 มค 64 เวลา 09.00 น.
การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บทางการจราจรและกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ขออนุญาตจัดงาน หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ตามมาตรการป้องกัน2
ขออนุญาตจัดงาน หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ตามมาตรการป้องกัน
มาตรการและแนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่
การใช้เลขตำแหน่ง พกส. และ ลจช.
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน ฉ.11
การจัดทำแผน64
แบบคำขอเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
Google Sheet
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง รายเดือน
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 01-01-2564 ถึงวันที่ 15-02-2564
Showing 1-11 of 11 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-01-21
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน มกราคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-01-14
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน มกราคม
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน มกราคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-01-28
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-02-04
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-02-11
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564 (Update : 2021-01-15 16:41:39 )
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05310100.001111111111111110000000000000000
05298100.001111111111111110000000000000000
0530393.331011111111111110000000000000000
0529486.670111111111111100000000000000000
0529686.670111111111111100000000000000000
0529380.001110111011111010000000000000000
0530080.000010111111111110000000000000000
0530273.330111111100111010000000000000000
0530473.331100111100111110000000000000000
0530873.331101101110111100000000000000000
0530766.670001111101111100000000000000000
0530966.670001111100111110000000000000000
1396366.670000111110111110000000000000000
0530646.670000111100010110000000000000000
0529540.000010100000011110000000000000000
0529726.670000000000111100000000000000000
ภาพกิจกรรม
          เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวงออกสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบตำบลภูดิน            ออกมอบแอพไทยชนะ  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย เหล่าหลวง
          ส่งความสุขปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน            มาตรการการจัดงาน หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย นาจารย์
          ออกประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ร้านค้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔            รพ.สต.นาจารย์ ส่งความสุขในวันปีใหม่ ๒๕๖๔ "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน"  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย นาจารย์
          สวัสดีปีใหม่ 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน            ออกคัดกรอง เฝ้าระวัง และแนะนำการปฎิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05291F43_05291_20210101085208.zip2021-01-1549
05292F43_05292_20201001154548.zip2021-01-151496
05292F43_05292_20210101152810.zip2021-01-15139
05293F43_05293_20200901151012.zip2021-01-15120
05294F43_05294_20210101081941.zip2021-01-15124
05295F43_05295_20201001152234.zip2021-01-158
05295F43_05295_20201101152116.zip2021-01-1510
05295F43_05295_20201201151920.zip2021-01-1545
05295F43_05295_20210101151431.zip2021-01-1512
05296F43_05296_20210101172911.zip2021-01-15763
05297F43_05297_20210101145131.zip2021-01-1537
05298F43_05298_20201201164417.zip2021-01-1570
05300F43_05300_20210101163104.zip2021-01-1512
05304F43_05304_20201001151956.zip2021-01-152377
05305F43_05305_20210115101842.zip2021-01-15305
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มกราคม ปี 2564
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.นาจารย์
0
93.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
3
93.75
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
93.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
93.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
3
87.50
0
0
N
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
87.50
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
87.50
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
81.25
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
75.00
0
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
75.00
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
68.75
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
68.75
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
2
62.50
N
N
N
0
0
0
1
0
N
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
62.50
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
50.00
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
50.00
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
43.75
N
0
N
N
N
N
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
37.50
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N