การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( สสอ. )
Showing 1-5 of 5 items.
ชื่อ-รายการวันที่บันทึกผู้บันทึก
หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโย21-12-2563วีระศักดิ์ แสงภักดี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน21-12-2563วีระศักดิ์ แสงภักดี
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม20-12-2563วีระศักดิ์ แสงภักดี
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)18-12-2563วีระศักดิ์ แสงภักดี
จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานและห้องพัสดุ ปี 256325-08-2563วิภาวดี เลิศเจตนารมณ์