การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( สสอ. )
Showing 1-30 of 57 items.
ชื่อ-รายการวันที่บันทึกผู้บันทึก
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1/256327-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1/2563 24-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ชนะราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 256321-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ธันวาคม 256217-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤศจิกายน 256217-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ตุลาคม 256217-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3ฺฺBB เดือน ธันวาคม17-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 4-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25624-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 25623-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 256314-11-2562วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 256228-06-2562วิภาวดี ศรีทอง
การจัดซื้อกระจกปูโต๊ะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 256228-06-2562วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงานฯ 256225-06-2562วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์18-06-2562วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พ.ค.256214-06-2562วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องการเงินและห้องภาคประชาชนฯ 256214-06-2562วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ตัว 14-06-2562วิภาวดี ศรีทอง
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤษภาคม 256210-06-2562วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 256229-05-2562วิภาวดี ศรีทอง
จัดจ้างพิมเอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน เมษายน 256229-05-2562วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง29-05-2562วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 256217-04-2562วิภาวดี ศรีทอง
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 256217-04-2562วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 256217-04-2562วิภาวดี ศรีทอง