การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( สสอ. )
Showing 1-30 of 68 items.
ชื่อ-รายการวันที่บันทึกผู้บันทึก
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2/256325-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256323-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
การเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256311-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256311-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ Lenovo ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 7440-012-0002/1211-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตู้ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) 256311-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)11-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่ออาคารสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 25636-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข 9454 กาฬสินธุ์ (เปลี่ยนหัวฉีด)2-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน มกราคม 25632-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน มกราคม 25632-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1/256327-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1/2563 24-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ชนะราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 256321-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ธันวาคม 256217-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤศจิกายน 256217-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ตุลาคม 256217-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3ฺฺBB เดือน ธันวาคม17-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 4-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25624-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 25623-12-2562วิภาวดี ศรีทอง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 256314-11-2562วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 256228-06-2562วิภาวดี ศรีทอง
การจัดซื้อกระจกปูโต๊ะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 256228-06-2562วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงานฯ 256225-06-2562วิภาวดี ศรีทอง