ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566
สถานบริการ
จำนวนคน
ร้อยละที่ส่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
123
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
117
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
105
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
2
100
N
N
N
N
N
N
N
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
1
94
N
N
N
N
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
94
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
88
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
82
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
82
N
0
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
12
82
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
12
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
64
N
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
64
N
N
N
N
N
N
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
58
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
52
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
41
N
0
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
35
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
3
23
2
1
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
23
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
5
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N