ข่าว - หนังสือราชการ
จัดทำแบบสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
คำสั่ง เตรียมรับเสด็จออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 10-11 สค 65
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตรวจ ATK เตรียมรับเสด็จ
แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 7
ขอเชิญอบรมพพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)
ขอเชิญประชุมงาน ovcca วันที่ 17 สค 65
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ฯล
แจ้งการโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร และ ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เม.ย.65 และ มิ.ย.65
ขอเชิญประชุมเตรียมรับเสด็จ
ขอความอนุเคราะห์ ส่งหนังสือให้กับ ทต.หลุบ ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก.ฯลฯ
ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก. ขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
เร่งรัดการดำเนินงานการให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เร่งรัดการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด คนดีศรีระบาด ประจำปี 2565
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย
ประกาศคำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าประชุมประจำเดือน 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
เร่งให้วัคซีนเด็กนักเรียน ป5-ป6
แจ้งการโอนเงิน ฉ.11 และ ค่าตอบแทน พ.ต.ส.
แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก 2565