ข่าว - หนังสือราชการ
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขอให้ส่งแบบตรวจสอบสิทธิการรับเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส.ประจำปีงบประมาณ 2567
ขอเชิญประชุมวิชาการตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวอนามัย ปีงบประมาณ 2567
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 38
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 12 ตค 2566 เวลา 10.00 น.
แจ้งโอนเงิน พ.ต.ส. ค่ารักาาพยาบาลและการศึกาาบุตร
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือดำเนินการชมรม to be number one
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคระห์ส่งหนังสือให้กับ ทต.ทุกแห่ง และ อบต.หนองกุง
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคระห์ส่งหนังสือให้กับโรงเรียนทุกแห่ง
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคระห์ส่งหนังสือให้กับกำนันทุกตำบล
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าประชุมประจำเดือน 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ขอเชิญประชุมงานแพทย์แผนไทยฯ
เน้นย้ำแนวทางการขอรับสนับสนุนทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่เวรทีมตระหนักรู้สถานการณ์ เดือน ต.ค. 66 กรณีประสาน ฯลฯ
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออกร่วมสอบสวนโรค
ขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนิโญ
แจ้งจัดสรรวัคซีน HPV และขอความอนุเคราะห์ดำเนินการฉีควัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธ์ ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.