ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
ขอความอนุเคราะห์จัดหาผู้มาบริจาคโลหิต และขอจนท.ร่วมรับบริจาคโลหิต/พิธีกร 16/6/66
ท่าน สสอ มอบ ผอ.รพ.สต.โนนสว่าง เข้าร่วมประชุม
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้
ขอส่งแนวทางเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์ม Line OA Smart kids
ขอเชิญประชุมติดตามการทดลองใช้ Line OA Smart kids
ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานการใช้กัญชาทางการแพทย์
ขอให้ติดตามการคัดกรองและบำบัดผู้สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตร 31 พฤษภาคม 2566
ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตร 31 พค 2566
เชิญประชุม online สรุปประเมินระบบเฝ้าระวังโรค/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไข้เลือดออก
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ฯล
สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 19
ประชาสัมพันธ์การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ฯลฯ
แจ้งเตือนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า และขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรค ฯลฯ
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 พค - 7 มิย 66
ขอเชิญประชุม
แจ้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน ณ สถานที่จำหน่าย
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ประจำปี